settings icon
share icon
Kérdés

Mit kell tudnom az utolsó idők túléléséhez?

Válasz


Amikor az emberek a jövőre gondolnak, gyakran szorongás tölti el őket, ennek azonban nem kellene így lenni. Azokat, akik ismerik Istent, a jövő buzgó várakozással és vigasztalással tölti el. Például a Példabeszédek 31:25 azt írja az istenfélő asszonyról, hogy „nevetve néz a holnap elé."

Két fontos dolgot kell szem előtt tartani a jövőt illetően. Egyik, hogy Isten szuverén, és mindent kézben tart. Ismeri a jövőt, és teljes mértékben ő irányítja a történéseket. A Biblia azt mondja: „Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem" (Ézsaiás 46:9-11, kiemelés tőlem).

A másik dolog, amit észben kell tartanunk a jövővel kapcsolatban az, hogy a Biblia leírja, mi fog történni az utolsó időkben vagy „az utolsó napon". Mivel a Biblia Isten kijelentése az emberiség számára, és mivel Isten ismeri és kézben tartja a jövőt (ahogy Ézsaiás is mondta), logikus, hogy ha a Biblia azt mondja valamiről, hogy a jövőben meg fog történni, akkor ezt elhihetjük. A jövőre vonatkozó előrejelzésekről ezt állítja a Biblia: „sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek" (2Péter 1:21). Ezt az igazságot az igazolja, hogy eltérően más vallások vagy egyének (mint Nostradamus) hamis próféciáitól, a Biblia még egyszer sem tévedett. Valahányszor a Biblia előrejelzett egy eseményt, az épp úgy történt meg, ahogy a Szentírás megmondta.

Amikor az utolsó idők túlélése felől gondolkodunk, ezt a három kérdést kell megválaszolnunk:

1. Miként kell értelmezni azt, amit a Biblia mond a jövőről (bibliai prófécia)?

2. A Biblia szerint mi fog történni az utolsó időkben?

3. Az, amit a Biblia mond a jövőről, miként kell befolyásolja az életvitelemet?

Hogyan értelmezzük a bibliai próféciát
Az utolsó időkre vonatkozó szakaszok értelmezéséhez több módszert is javasoltak. Noha jó emberek terjesztették fel a különböző nézeteket, jó okunk van azt hinni, hogy a bibliai próféciát (1) szó szerint, (2) futurista megközelítésből és (3) az ún. premilleniarista szempontból kell értelmezni. A szó szerinti értelmezés mellett szól, hogy több mint 300 prófécia van Krisztus első eljövetelét illetően, amelyek mind szó szerint beteljesedtek. A Messiás születésével, életével, elárultatásával, halálával és feltámadásával kapcsolatos előrejelzések nem allegorikusan vagy lelki értelemben teljesedtek be, hanem Jézus szó szerint Betlehemben született, csodákat tett, egy közeli barátja 30 ezüstért elárulta, átszúrták a kezeit és lábait, tolvajok közt halt meg, egy gazdag ember sírjába temették, és három nappal a halála után feltámadt. Mindezeket a részleteket több száz évvel Jézus születése előtt már megjövendölték, és mind szó szerint beteljesedtek. És noha találunk szimbolizmust a különböző próféciákban (pl. sárkány/kígyó, lovas, stb.), mindegyik egy szó szerinti lényt vagy eseményt jelképez, ahogy Jézust is írták le bárányként vagy oroszlánként.

A futurista szemléletet illetően a Biblia világosan tanítja, hogy a profetikus könyvek mint Dániel vagy a Jelenések, nemcsak történelmi eseményeket jegyeznek fel, hanem jövőbeli eseményeket is előrejeleznek. Miután János megkapta az üzenetet kora gyülekezetei számára, egy látomást is kapott, amely az utolsó időkre vonatkozik. János ezt hallotta: „Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténniük" (Jelenések 4:1, Egyszerű, kiemelés tőlem).

Egy talán még erősebb érv a futurista nézettel szemben az az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak tett (vö. 1Mózes 12, 15) Izraelre vonatkozóan. Mivel Isten feltétel nélküli szövetséget kötött Ábrahámmal, és az ígéretek még nem teljesedtek be Ábrahám utódainak, szükségszerű a futurista álláspont kialakítása.

Végül, ami a próféciák premilleniarista értelmezését illeti, először is, az Egyházat elragadtatás éri, a világ egy hét éves nyomorúságon esik át, majd Jézus Krisztus visszajön hogy szó szerint 1000 évig uralkodjék a földön (Jelenések 20).

De a Biblia szerint mi fog ez előtt történni?

A Biblia szerint mi fog történni az utolsó időkben?
Sajnos, a Biblia egy sor egyre rosszabbodó katasztrófáról, emberi bűnről és hitehagyásról számol be, mielőtt Krisztus visszatérne. Pál ezt írja: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve" (2Timóteus 3:1,13). A világ továbbra is elutasítja Istent, az igéjét és a népét.

Valamikor a jövőben – egy ismeretlen időpontban – az ún. elragadtatással Isten véget vet az Egyház korszakának, amely az első században kezdődött pünkösdkor (vö. ApCsel 2). Ekkor Isten minden Krisztusban hívőt elragad a földről a végső ítélet elől. Pál ezt írja az elragadtatásról: „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel" (1Thesszalonika 4:14-18).

A béke megszűnése és a zűrzavar növekedése, amely megelőzi az elragadtatást, gigantikus méreteket ölt, és egy ismeretlen számú ember eltűnik a földről. Ez az esemény pánikot robbant ki, és sokan egy erős vezetőt követelnek, aki választ tud adni a világ problémáira. Ekkorra ennek a vezetőnek a felkészítése már folyamatban lesz, ahogy Arnold Toynebee történész mondta: „Az egyre több halálos fegyver ráerőltetése az emberiségre, és a világ egyre nagyobb gazdasági egymásra utaltsága révén a technológia olyan méretű nyomort hozott az emberiségre, hogy megértünk egy újabb Cézár istenítésére, ha sikerül neki világegységet és békét teremtenie." A megújult Római birodalomból, amely egy európai, tíz választókerületes stílusban épül fel (vö. Dániel 7:24, Jelenések 13:1), színre lép az Antikrisztus, és aláír egy szerződést Izrael népével, amellyel hivatalosan elkezdődik a profetikus hét éves visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig (vö. Dániel 9:27).

Három és fél éven át az Antikrisztus uralkodik a földön, és békét ígér, de ez egy hamis béke, amely csapdába csalja a föld lakosságát. A Bibliában ez áll: „Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni" (1Thesszalonika 5:3). Az Antikrisztus 3,5 éves uralmának végéig háborúk, éhínség és földrengések özönlik el a földet (vö. Máté 24:7), mikor is bemegy a Jeruzsálemben újjáépített templomba, és Istennek kiáltja ki magát, és imádatot követel (vö. 2Thesszalonika 2:4, Máté 24:15). Ekkor fog az igazi Isten válaszolni a kihívásra. A következő 3,5 évben sor kerül a nagy nyomorúságra, amilyent korábban még sohasem láttak. Jézus azt mondja: „Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok (Máté 24:21-22).

A nagy nyomorúság idején mérhetetlen halál és pusztulás fog bekövetkezni. Ugyanakkor nagy számban fognak Krisztushoz térni az emberek, bár ez sokaknak az életébe fog kerülni. Isten továbbra is kézben tartja a dolgokat, és összegyűjti a világ hitetlenjeinek seregét, hogy megítélje őket. Erről az alkalomról Jóel próféta ezt írja: „egyúttal összegyűjtök minden nemzetet, leviszem őket a Jósafát völgyébe, és ott perbe szállok velük népem miatt" (Jóel 3:2). János így számol be a csatáról: „És láttam, hogy a sárkány [Sátán] szájából, a fenevad [az Antikrisztus] szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.... És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek (Jelenések 16:13-16).

Ekkor Jézus, a Messiás visszajön, elpusztítja ellenségeit, és magának követeli a világot, amely joggal az övé is. „És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: "Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét". És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból" (Jelenések 19:11-21).

Miután legyőzi az Armageddon völgyében összegyűlt seregeket, ezer éven át Krisztus fog uralkodni a szentjeivel, és teljes mértékben visszaviszi Izraelt a hazájába. Az ezer év végén sor kerül a nemzetek és a maradék emberiség végső ítéletére, amelyet az örök állapot követ: vagy Istennel vagy tőle elválasztva (vö. Jelenések 20-21).

A fenti események nem lehetőségek vagy spekulációk. Ezek konkrétan be fognak következni a jövőben. Ahogy a Biblia Krisztus első eljövetelére vonatkozó próféciái beteljesedtek, úgy fognak beteljesedni a második eljövetelre vonatkozó bibliai próféciák is.

Milyen hatást kellene gyakoroljanak ezek a próféciák az életünkre? Péter felteszi ezt a kérdést: „Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak" (2Péter 3:11-12).

A bibliai prófécia hatása ránk
A bibliai próféciára négy fajta választ kell adnunk. Az első az engedelmesség, amiről Péter is beszél a fenti versekben. Jézus folyamatosan arra int, hogy legyünk készen az eljövetelére, amely bármikor bekövetkezhet (vö. Márk 13:33-37), és hogy éljünk úgy, hogy ne kelljen szégyenkeznünk a viselkedésünk miatt.

A második válasz az imádat. Isten készített egy utat, amely révén elkerülhetjük az utolsó idők ítéletét: Jézusban nekünk adta az üdvösség ingyen ajándékát. Nekünk el kell fogadnunk ezt az üdvösséget, és hálás életet kell élnünk. A földi imádatunk egy nap mennyei imádattá válik: „és új éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből"" (Jelenések 5:9).

A harmadik válasz a hirdetés. Isten üdvüzenetét és a második eljövetel igazságát mindenkinek hirdetnünk kell, különösen azoknak, akik még nem hisznek. Mindenkinek meg kell adnunk a lehetőséget, hogy Istenhez forduljon, és megszabaduljon az eljövendő haragtól. A Jelenések 22:10-ben ez áll: „És így szólt hozzám: "Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.""

Az utolsó válasz, amit Isten igéjére kell adnunk a szolgálat. Minden hívő szorgalmasan az Isten akaratát kellene tennie és jó cselekedetekben járnia. Krisztus ítéletének részét fogja képezni a hívők tetteinek megítélése is. Ezek nem befolyásolják, hogy egy keresztyén mennybe jut-e vagy sem, de azt megmutatják, hogy ki mit kezdett az Istentől kapott ajándékaival. Pál azt írja erről az ítéletről: „Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat" (2Korinthus 5:10).

Mindent összevetve, Isten szuverén a világ minden népe és eseménye felett. Mindent erősen kézben tart, és mindent, amit elkezdett, jó véghez is visz. Egy régi keresztyén ének így fogalmazza ezt meg: „Minden Isten teremtése... Egy kéz alkotása... Sátán és üdvösség... Mind Egynek van alávetve."

Egyik bizonyítéka annak, hogy a Biblia egy természetfeletti könyv a beteljesedett prófécia. Több száz ószövetségi prófécia teljesedett már be, és joggal gondolhatjuk, hogy az utolsó időkre vonatkozó jövendölések szintén beteljesednek. Azok számára, akik ismerik Jézust és elfogadták Uruknak és Megváltójuknak, az eljövetel áldott reménységet hoz (vö. Titusz 2:13). De azok számára, akik elutasították Krisztust, szent rettegést fog hozni (vö. 2Thesszalonika 1:8). A lényeg: ahhoz, hogy átélhesd az utolsó időket, higgy Krisztusban: „Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által" (1Thesszalonika 5:9).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit kell tudnom az utolsó idők túléléséhez?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries