settings icon
share icon
Kérdés

Melyek az ördög azon cselei és ravaszságai, melyeket az Efézusbeliekhez 6:11 igerészben említ az Írás?

Válasz


A csel olyan trükk vagy manipuláció, melynek az a célja és rendeltetése, hogy valakit megtévesszen. Az ördög cselei olyan fondorlatos mesterkedések sokasága, melyet a Sátán arra használ, hogy csábítás, fenyegetés vagy megfélemlítés által csapdába ejtsen bennünket. Az Efézusbeliekhez írt levél 6:11-es igerésze így figyelmeztet minket: “Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának!” (EFO). A Szentírás ellenségünk taktikájába is bepillantást enged: “Mert jól ismerjük az ő szándékait” (2.Korinthusbeliekhez 2:11). Ez esetben is bölcsen járunk el, ha megszívleljük az Ige figyelmeztetéseit.

Íme néhány az ördög aljas cselei közül, amint azokat a Szentírásban találjuk:

1. Isten szavának kétségbevonása. Mózes első könyvének 3. fejezete részletesen mutatja be ellenségünk ezen taktikáját. Isten szavának kétségbevonása nyomán bontakozott ki az első emberi bűn, de Sátán mindmáig használja ezt az eszközt, ugyanis olyan jól működik. Az ördög első feljegyzett szavai, melyeket a kígyón keresztül szólt, a következők voltak: “Csakugyan azt mondta az Isten...?” (1.Mózes 3:1). Ezzel az elferdült beszéddel bizonytalanította el az asszonyt – gondolja csak át, hogy vajon jól értette, amit Isten mondott?! Nem is telt bele sok idő, míg az asszony emberi értelme szerint meg is győzte magát arról, hogy Isten szava túlságosan is korlátozó.

Annak javaslatával, hogy azt megkérdőjelezve vizsgáljuk felül Isten Igéjének világos tanítását, Sátán arra csalogat minket, hogy abba saját értelmezésünket vegyítsük, és ezzel előbb fellazítsuk, majd eltöröljük Isten kinyilvánított akaratát. Az ördög ezen cselének mind a mai napig egész egyházi felekezetek esnek áldozatul. “Tényleg azt mondta Isten, hogy a homoszexualitás helytelen?” - sziszegi, és az egyházak összeomlanak. “Tényleg azt mondta Isten, hogy csak két nem létezik?” - sugallja, és ezzel egyben arra hív minket, hogy önnön torzítólencsénken keresztül szemléljük a valóságot, és máris istenként – azaz a helyes és helytelen egyedüli meghatározójaként – álljunk be az Úr helyére. Az Efézusbeliekhez 6:11 világosan kimondja, hogy Isten teljes fegyverzetét fel kell öltsük, hogy ellenállhassunk az efféle ravaszságnak.

2. Az identitásunk kétségbevonása. Lukács evangéliumának 4:1-13 igerésze az ördög több cselvetésébe is betekintés nyújt. Mikor Jézus a pusztában volt, Sátán feljött ellene, hogy megkísértse őt. Két ízben is a következő szavakkal vezette be kísértését: “Ha Isten Fia vagy...” A Sátán pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda – mint ahogy azt is tudta, hogy Ő is jól tudja magáról, ki Ő (lásd Márk 1:34). Jézus látta a “...Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből” (Lukács 10:18), vagyis jelen volt ennél az eseménynél is. Beszédes, hogy az ördög épp olyan időpontot választott Jézus identitásának kikezdésére, mikor Jézus az éhségtől fizikailag gyenge volt.

Sátán velünk szemben is ugyanígy lép föl. Hogy cselei még hatékonyabbak legyenek, válság vagy lelki vívódásaink idején csap le ránk, és ezt sugallja: “Ha tényleg Isten gyermeke lennél, ez nem történhetne meg veled. Ha valóban keresztény lennél, Isten most azonnal segítene rajtad”. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora szükségünk van az “üdvösség sisakjára”, vagyis a lelki üdvösségünk megingathatatlan tudatára, hogy ellenállhassunk az ilyen támadásoknak, melyek egyrészt identitásunk ellen irányulnak, másfelől pedig Isten jellemét akarják a sárba rángatni (Efézusbeliekhez 6:17).

3. A Szentírás kiforgatása. Egy másik csel, amit az ördög Jézus ellen is bevetett, az volt, hogy bár a Szentírást idézte, kiforgatta azt. A Lukács 4:10-11 tanúsága szerint Sátán a Zsoltárok könyvének 91:11-12 igeverseit idézte, hogy arra vegye rá Jézust, hogy a Lélek követése helyett a test szerint járjon (lásd Galátziabeliekhez 5:16, 25). Sátán azonban adós maradt a zsoltár gondolatának befejezésével. A következő igevers, vagyis a Zsoltárok 91:13, ugyanis már így hangzik: “Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt”. Ezek a vadállatok képét foganatosító utalások egyben a veszélyes és elvetemült ellenség metaforái – nem véletlen, hogy a Szentírás az ördögöt oroszlánhoz és kígyóhoz hasonlítja (1.Mózes 3:15; Jelenések 20:2; 1.Péter 5:8; vö. Rómabeliekhez 16:20). A 91. zsoltárban található szakasz tényleges jelentése az, hogy Isten megvédi és erővel ruházza fel szolgáit, miközben azok az ellenséggel, vagyis Sátánnal tusakodnak. Az ördög egyik cselszövése tehát abban áll, hogy kihagyja a Szentírás kulcsfontosságú részeit, hogy az így megmaradt töredékek jelentését a saját céljainak megfelelően forgathassa ki.

Az ördög ezen cselszövései ma is jól láthatóak, például abban, mikor a jóléti evangélium hangos hirdetői és egyéb hamis próféták önző érdekeiknek megfelelően, félrevezető módon idézik a Szentírást. Eleget vesznek ki Isten Igéjéből ahhoz, hogy tartalmilag torz tanításuknak tekintélyt-, vagy legalább is a tekintély látszatát kölcsönözzék. Úgy forgatják ki az Igét, hogy személyes céljaikhoz idomítva azt épp őket – és ne Istent – szolgálja. A szövegkörnyezetükből kiragadott igeversek használata, vagy csak azon igeversek figyelembevétele, amelyek megerősítik azt, amit, mi emberek, hinni vagy tenni akarunk, azonban széles körben elterjedt probléma. Az ennek a veszélynek kitett legtöbb hitbéli testvérünknek fogalma sincs arról, hogy az ördög egyik cselének áldozatává váltak.

4. Valami csábító alternatíva felkínálása az engedelmesség helyett. Az ördög egy másik csele, amit Jézus megkísértésénél (is) használt, az volt, hogy egy másik utat kínált fel, mely az Isten akaratának való pontos engedelmeskedést szépen megkerüli. Ravasz lévén, a Sátán jól tudta, hogy annak a felvetése, hogy Jézus felejtse el az egész üdvösségi tervet, és menjen vissza a mennybe, nem fog halló fülekre találni. Ezért ehelyett inkább egy alternatívát kínált. Lukács 4:5-7 bizonysága szerint így gáncsoskodott: “Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, és monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.” Ez a kísértés az Ember Fia emberi mivoltát vette célba. Jézus ekkorra már tudta, milyen érzés húsvér testben lenni. El tudta képzelni, milyen érzés lesz szegekkel átszúrt kezekkel és a lábakkal szenvedni. Tudta, milyen érzés az elutasítás és a megvetettség, és el tudta képzelni annak maró gúnyát is, mikor meztelenre vetkőztetve a tömeg előtt felvonultatják majd. Sátán viszont egy kompromisszumot ajánlott neki: mi lenne, ha anélkül “menthetné meg a világot”, hogy el kellene szenvedje a keresztre feszítést és mindezt a kínt? Mi lenne, ha egy rövidebb utat választva már most birtokba vehetné a világ összes királyságát?

Az ördög egyik legsötétebb csele, hogy képes vallási színezetű kompromisszumot is felkínálni. Pontosan tudja, hogy az érett hívők értékrendje és meggyőződése ellen nem tud szemből támadni, így hát a hátsó ajtón csusszan be, és magát elváltoztatva, “ésszerű alternatívát” kínálva a bölcs tanácsos képében tetszeleg: “Nos igen, meglehet, hogy első ránézésre helytelennek tűnik, ha valaki nő létére összeköltözik a barátjával, de amint majd látja a fiú, hogyan éled meg a hited, Istenről tett tanúságod hitelesebb lesz a szemében – mondja. Vagy épp így szól: "Nem kell gyülekezetbe járnod ahhoz, hogy szellemi ember legyél. A természet magányában, kint az erdőn, könnyebben rá tudsz hangolódni Istenre. Ez a templomi népség amúgy is képmutató, és te túlontúl tiszta és igaz vagy ahhoz, hogy társul add magad melléjük.” Akkor is óvakodnunk kell tehát az ördög cseles fortélyaitól, amikor magát elmaszkírozva az Isten akaratának való teljes engedelmességtől eltérő dolgot ajánl fel – még akkor is, ha az látszólag csak kicsit tér el attól.

Az Újszövetség írói gyakran fedték fel az ördög cselszövéseit azon gyülekezeti tagok előtt, akik már nem egyszer be is dőltek azoknak. Mindezek persze a mi okulásunkra lettek megírva, így érdemes azokat tudomásul vennünk és megszívlelnünk. A hamis próféták (1.Timótheushoz 6:3-5), a minden-lében-kanál emberek (1.Péter 4:15), a házasságtörők (1.Timótheushoz 1:9-10) és a hitetők mind puszta eszközök (Jelenések 2:20) Sátán azon mesteri tervében, melynek célja az egyház belülről való bomlasztása.

Az ördög ravaszságai elleni harcban Krisztus követői mindig Isten fegyverzetében kell maradjanak. Az Ő Igéjében kell elmerüljünk, hogy az eredetit mind jobban megismerve könnyebben felismerjük a hamisat, és ezzel a megtévesztést. Mikor pedig rájövünk, hogy beleestünk az ördög tőrjbe, Isten előtt számot adva mihamarabb meg kell térnünk. A Zsoltárok 37:23-24 igerésze így bátorítja azokat, akik istenfélő életet szeretnének élni: “Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.” Amikor az Úr fogja a kezünk, az ördög cselei nem árthatnak nekünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek az ördög azon cselei és ravaszságai, melyeket az Efézusbeliekhez 6:11 igerészben említ az Írás?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries