settings icon
share icon
Kérdés

Melyek az ördög azon munkái, amiket az 1.János 3:8 igevers említ?

Válasz


János apostol első levelének 3:8 igeverse pontosan megnevezi Jézus világrajövetelének legátfogóbb rendeltetését: “...Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” A Sátán nagy erőbedobással végezte munkáját ebben a világban, mikor viszont Isten Fia megjelent, még inkább fokozni kezdte tevékenységét (lásd Máté 4:1-11; Lukács 4:41). A jó hír azonban az, hogy Jézus hatalma és jelenléte lerombolja az ördög munkáját.

Hogy az “ördög munkái” szóösszetételt ne ragadjuk ki kontextusából, a szóban forgó igét megelőző igeverseket is el kell olvassuk: “Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1.János 3:7-8). János apostol itt a személyes megszentelődés folyamatáról beszél. Isten gyermeke lépteit az igazság vezérli. Akik viszont bűnbánat nélküli folyamatos bűnben élnek, azok az ördög gyermekei színében tűnnek fel, ugyanis magatartásukkal az ördög természetét tükrözik. Akikben valósággal Krisztus lakozik, azok nem maradnak meg a bűnben, Krisztus ugyanis azért jött, hogy lerombolja az ördög műveit. Sátán munkássága tehát többé nem fejeződik ki a hívő szívében. Krisztus azért jött, hogy elpusztítsa az ördög műveit, ez pedig egyben maga a megszentelődésünk garanciája.

De melyek pontosan az ördög munkái? Míg a Biblia több igehelye is választ ad erre a kérdésre, a legvilágosabb és legtömörebb felelet az Úr Jézus szájából hangzik el, mikor Izráel képmutató vallási vezetőihez fordulva a következőket mondja: “Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja” (János 8:44). Jézus szavai szerint a gyilkosság és a hazugság az ördög cselekedetei közé tartozik. Ez a két bűn jól összefoglalja az ördög jellemét és céljait: azon munkálkodik, hogy az emberek elpusztuljanak és a pokolra jussanak (ez a gyilkosság), és arra vágyik, hogy hazugság és megvezetés által vigye őket ebbe a pusztulásba (ez a hazugság).

Az ördög cselekedetei már az Éden kertjében is megmutatkoztak, ahol Sátán, Évát megtévesztetve, engedetlenségre vezette őt (1.Mózes 3:1-6). Ennek eredményeként Ádám is vétkezett, és az egész emberiséget a bűn rabságába taszította (Rómabeliekhez 5:12). Hazugságával Sátán azt akarta elérni, hogy megölje Évát (vagyis végleg elválassza őt Istentől) – ezzel pedig az egész emberiség halálát kívánta.

Mielőtt megváltásban részesültünk volna, mi is az ördög munkáinak teljes hatása alatt álltunk. Valójában ránk is ez volt igaz: “...holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik” (Efézusbeliekhez 2:1-2). Az ördög munkái a mi életünkben is azt okozták, hogy folyamatosan “a testnek és a gondolatoknak akaratját” cselekedtük (3. igevers). Kizárólag Isten szeretete, irgalma és kegyelme által szabadultunk meg az ördög munkáinak rombolásából (4-5. igevers).

Az ördög cselekedetei erkölcsi, fizikai, intellektuális és szellemi szinten is érintik az embert. Erkölcsi téren az ördög mindig arra igyekszik, hogy bűnre csábítsa az embert, és hogy vonzóvá tegye a gonoszságot. Ezzel azt akarja elérni, hogy az Istennek való engedelmesség helyett az ember a gonoszságot válassza (Jakab 1:14). Fizikai síkon az ördög képes betegséget okozni, a fizikai megpróbáltatásokat pedig arra akarja használni, hogy az emberek kínjukban megátkozzák Istent (Jób 2:4-5; Lukács 13:11). Intellektuális téren az ördög azáltal viszi az embert a tévedésbe, hogy hamis tanokat ötöl ki és terjeszt (1.Timótheushoz 4:1). Kétségeket ébreszt, a hitetleneket pedig mind a szellemi igazságra-, mind pedig az evangélium üzenetére intellektuálisan vakon tartja (2.Korinthusbeliekhez 4:3-4). Elterelésképpen zavart okoz, és olyan kavarodást idéz elő, amely az embert elhamarkodott, ésszerűtlen, sőt, ostoba cselekedetekre készteti. Továbbá szellemi szinten is megragad minden alkalmat, hogy az ember szívébe ültetett Istentől való Ige-magot kiragadja (Máté 13:19).

Az ördög persze arra is vágyik, hogy a hívőket is megtámadja (Lukács 22:31-32). Így olyan helyzeteket is megpróbál előidézni, amelyek által ráveheti őket, hogy ne kövessék Krisztust, valamint gátolhatja őket abban, hogy elsődleges rendeltetésük betölthessék, azaz hogy Isten dicsőségét örgebíthessék, és az Ő céljai és tervei érvényesülését segítsék elő. Ha Sátán el tudja érni, hogy a Krisztus iránti szeretetünk elhidegüljön (Jelenések 2:4), vagy hogy egymást ne szeressük (János 13:34-35), a világ előtti bizonyságtételünk ereje elvész, mennyei Atyánknak pedig nem lehetünk tetszésére. Ha Sátán olyan függőségek csapdájába tud minket csalni, mint a szórakozás, a szex vagy a pornográf tartalmak fogyasztása, akkor valósággal megkötöz minket a bűn által, hogy ne tudjunk Istennel szoros közösségben lenni.

Mindezt egybevetve kijelenthetjük, hogy az ördög munkájának fő rendeltetése az, hogy Isten munkájával dacoljon. Gyilkos lévén, Sátán Isten ellen dolgozik, Aki maga az Élet. Hazug lévén, Sátán Isten ellen munkálkodik, Aki maga az Igazság. Az ördög munkája, amit hitetlenek életében visz véghez, megakadályozza őket abban, hogy eljussanak a Krisztusban való üdvözítő hitre, aminek következtében végtére a második-, azaz a szellemi halált is meg kell tapasztalják (Jelenések 20:14-15). A hívők életében pedig abban merül ki tevékenysége, hogy bűnre csábítja őket, és a Krisztus ügyéért való hatékonyságukat csorbítja e világban.

Azonban, Istennek hála, Jézus Krisztus eljött, hogy lerombolja az ördög műveit – ez a mi nagy szerencsénk. Mikor elfogatása és keresztre feszítése ideje közeledett, Jézus ezt mondta: “Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme” (János 12:31). Kereszthalálával Jézus sok csodálatos dolgot vitt véghez. Magára vette a mi bűneinkért járó jogos büntetést, nekünk cserébe pedig az Ő igazságosságát adta. Az ördögnek éppen ezért nincs már hatalma a Krisztusban hívők örök sorsa felett. Nem arról van szó, hogy az ördög nem képes a keresztény hívőt bűnre csábítani – hiszen mindannyian tudjuk magunkról, hogy ebben időnként sikerrel jár – hanem arról, hogy mivel Jézus a halálában Isten bűn ellen felgerjedt teljes haragját magára vette, Isten azt már nem rója fel a benne hívő kereszténynek (Rómabeliekhez 8:1).

Jézus halála nem pusztán megsemmisítette az ördög végső sorsunkra irányuló törekvéseit, de személyes megszentelődésünk is lehetővé tette. A hívők a bennük lakozó Szent Lélek ajándékában részesülnek, Aki mind inkább Krisztus hasonlatosságára változtatja el őket. A Lélek elpecsételi azokat, akik hisznek Krisztusban, az ördög pedig már nem tudja elvonni őket az Ő igéreteitől (Efézusbeliekhez 4:30).

Gondoskodó kegyelmében az Úr szellemi fegyvereket is rendelkezésünkre bocsátott, hogy felvehessük a harcot az ördöggel (Efézusbeliekhez 6:10-18). Az ördög sok mindent ránk bocsáthat, de ha mindig Isten páncélzatában maradunk, a harc sokkal könnyebb lesz. Meg kell ismerjük az ellenségünket, és fel kell ismerjük, mikor közeledik: “Mert jól ismerjük az ő szándékait” (2.Korinthusbeliekhez 2:11). De ami még ennél is fontosabb, tudnunk kell, miben rejlik erőnk és honnan jön a védelmünk: bizalommal kell felnéznünk “a hitnek fejedelmére” (Zsidókhoz 12:2), az egyetlenre, Aki valóban képes lerontani az ördög munkáit.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek az ördög azon munkái, amiket az 1.János 3:8 igevers említ?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries