settings icon
share icon
Kérdés

Mi az egyház valós küldetése?

Válasz


Az egyházat személyesen Isten alkotta és hívta életre (Apostolok Cselekedetei 20:28; 1. Korinthusbeliekhez 3:9, 17; 15:9) Alapítója és egyedüli, teljes jogú tulajdonosa Jézus Krisztus. Hű szavai szerint Ő maga építi egyházát (Máté 16:18), melyet Isten Szent Lelke vezet el minden igazságba, és tölt meg erejével (1.Korinthusbeliekhez 10:17; 12:5–27; Rómabeliekhez 12:4–5). Az öröm olajával felkent egyház Istenére tekint, mikor saját felépítéséről és küldetéséről szeretne tanulni. Az Istentől kapott küldetésünk sokrétű mivolta már önmagában is igazolja, hogy a test, azaz a gyülekezet, különböző, eltérő rendeltetésű tagokból épül fel, melyek mégis hibátlan egységbe szerveződnek a fő alatt, Aki maga Jézus Krisztus.

1. A gyülekezet feladata, hogy mindenkit Jézus Krisztus tanítványává tegyen. Mielőtt Jézus visszatért a mennybe, így utasította közvetlen-, és mindenkori követőit: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek..." (Máté 28:19-20). A tanítvány egy olyan ember, aki vezetője követésére kötelezte el magát. Ezen megállapítás nyomán tehát okkal érvelhetünk úgy, hogy Jézus valójában azért küldte ki a tanítványait, hogy a világ minden táján élő embereket az Ő követésére ösztönözze. Amint az egyház új tanítványokat képez ki, mindig újabb testvérek csodálhatják és tisztelhetik Jézust, bízhatnak Benne és követhetik Őt Urukként és Megváltójukként. Miután a gyülekezet tagjai már felöltötték a hit teljes fegyverzetét, és örök oltalomra leltek Jézus védelmező árnyékában, úgy a "jobb részt" választva kuporodhatnak oda az Ő örömmondó lábaihoz, és ismerhetik fel újra és újra Mesterük, Vezérük, Királyuk és Barátjuk személyében. Kedélyes küldetésünk éppen abban áll, hogy az egész világnak (és minden nemzetnek) igaz valójában mutathatjuk be Őt.

2. Az egyház küldetése Krisztus felmagasztalása. Pál apostol így írt Isten Szent Lelkétől indíttatva: Krisztusban eleve elrendeltettünk, "hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének..." (Efézusbeliekhez 1:11-12). Az egyház Istentől vett rendeltetése tehát abban áll, hogy életvitele és cselekedetei által magasztalja Jézus Krisztust. Krisztus úgy szerkesztette egybe egyházát, hogy az Ő természetfeletti, lélekmentő munkásságát jól tükrözze a világnak. Krisztus éppen egyháza által mutatja meg a teremtésnek, hogy bűneik örök terhéből feloldozott, megbocsátásban részesült személyek milyen emberekké válhatnak—olyan emberekké, akik Krisztus önkéntes áldozatának halál feletti győzelme érdemén hálában megelégedett szívvel néznek Istenre. Az Úr Jézus olyannak szánta egyházát, hogy az Ő értékei egyben az egyház értékei is legyenek, így tehát elvárja tőle, hogy a gyülekezet életstílusa az Ő jellemvonásait ábrázolja ki (2.Korinthusbeliekhez 6:14—7:1; Efézusbeliekhez 5:23–32; Kolossébeliekhez 1:13, 18; 1.Timótheushoz 3:15). Éppúgy, mint ahogyan a Hold is visszatükrözi a Nap fényét, az egyház is Isten dicsőségének fényét kell a sötét, hideg világba sugározza.

3. A gyülekezet feladata, hogy Isten szentjeit, azaz minden újjászületett megváltottját, lélekben és szellemben építse. A gyülekezet Isten vigasztalását, intését és bátorítását kell tolmácsolja minden egyes tagja felé (1. Thesszalonikabeliekhez 5:11; 2.Korinthusbeliekhez 13:11). Meg van ugyanis írva, "Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok" (1.Korinthusbeliekhez 12:25). Jézus a gyülekezet szellemi épületének szegletköve, vagyis legfőbb mértékadója, és minden sorának támasza. A gyülekezet tehát olyan épülethez hasonlatos, mely fölépíttetett "az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által” (Efézusbeliekhez 2:19–22; lásd még 4:4–25). Az Úr úgy formálta meg egyházát, hogy már itt a földön Isten mennyei családjának visszképe legyen, hogy a pogány világ általa is megláthassa, hogy Isten hogyan építi családját Jézus Krisztus köré, és hogy e család tagjai milyen odaadóan gondoskodnak egymásról (lásd Márk 3:35 és János 13:35).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az egyház valós küldetése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries