settings icon
share icon
Kérdés

Bibliai értelemben véve ki az egyház feje?

Válasz


Az újszövetségi Ige két passzusa is jól érthetően adja tudtunkra, hogy az egyház feje maga az Úr Jézus Krisztus. A Kolossébeliekhez írt levél 1:17-18 igerészét így olvassuk: "És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak..." Itt máris az emberi test és az egyház rövid összehasonlításával találkozunk, mikor a testet az egyházzal azonosítja a szöveg. A minden emberi felekezetek fölött álló természetfeletti egyház a test, Jézus pedig a fő. Mivel Jézus mindenek előtt volt, és mindent ő tart össze (a legapróbb szubatomi részecskéktől egészen az Istennel való élő kapcsolatunkig - a fordító megjegyzése), így az egyházát is Ő fogja össze, hiszen “a minden” alól nyilvánvalóan az egyház sem kivétel.

Az Efézusbeliekhez írt levél 5:22–25 igerésze a férj és a feleség kapcsolatáról beszél, mikor azt a világos tanítást is érinti¬, mely kimondja, hogy Jézus az egyház feje:

"Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;"

Ebből az igerészből jól kitűnik, hogy a feleség alá kell vesse magát urának, éppúgy mint ahogyan az ura is aláveti magát az Úr Jézusnak. A férj tehát ugyanazzal az önfeláldozó szeretettel kell szeresse feleségét, mint ahogy Jézus szereti egyházát, és Őhozzá hasonlóan a férj is kész kell legyen letenni az életét feleségéért, úgy ahogy Jézus letette életét az egyházért. Ebben a szövegkörnyezetben hangzik el, hogy Ő, azaz Jézus "a feje a testnek, az egyháznak", és közvetetten az egyház Megváltójának is neveztetik (lásd: "Önmagát adta azért").

De mit is jelent az egyház fejének lenni? A Kolossébeliekhez írt levél első fejezete, és az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezete egyaránt Krisztus uralmát és hatalmát hangsúlyozzák. A kolossébeli gyülekezetnek írt igeszakaszban Ő a fő, mert mindent Ő tart egybe, míg az Efézusbeliekhez írt levél idevonatkozó passzusában azért Ő a fej, mert Ő a Megváltó.

Ezen tanítás nagy horderővel bír, és igen mély. Az első felismerés, mely belőle következik az, hogy az egyház földi elöljárói mindenben és teljesen alá kell vessék magukat az Úr Jézus Krisztus vezetésének. Ő kell legyen, Aki jó pásztorként vezeti egyházát, így Ő az, Aki meghatározza a tanítás tartalmát és annak gyakorlati alkalmazását is. A gyülekezet tagjai tehát mindenek és mindenki előtt Jézust kell kövessék, a földi pásztoraik pedig csak másodikok a sorban, amint ők maguk is minél szorosabban követik Jézust (lásd 1.Korinthusbeliekhez 11:1 és 1.Péter 5:3–4).

Jézus egyháza iránti szeretete abban a vágyában is kifejezésre jut, hogy szeretné, ha mi is azzal a szeretettel szeretnénk egyházát, mint Ő teszi. Az egyház nem egy díszes, vagy dísztelen, egeket ostromló kőrakás (lásd templom), nem is valami nagytekintélyű ember alkotta szervezet, hanem olyan emberek Szent Lélek általi közössége, akik kivétel nélkül Jézus Krisztusra tekintenek lelki üdvösségükért, akiknek élő kapcsolatuk van Ővele, és akik nagy kegyelméért magasztalják Őt. Urunk Jézus ma is így tanít minket a Vigasztaló által: "És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget" (Zsidókhoz 10:24-25). A hitbéli testvéreinkkel való rendszeres kapcsolat nem csupán megerősít minket hitünkben, és teret ad arra, hogy bátorítsuk és szolgáljuk egymást, hanem még az Úr iránti tiszteletünket is kinyilvánítja.

Míg minden egyes gyülekezetnek megvannak a maga helyi vezetői, a minden emberi felekezet felett álló szellemi egyház egyetlen vezetője az Úr Jézus Krisztus. Ő azt mondta: "... én ... építem fel az egyházamat..." (Máté 16:18, kiemelve). Egyháza tehát egyedül Övé. Ő a test feje, és Ő az egyetlen, Akinek hatalma van arra, hogy helyesen vezesse egyházát, és hogy Isten szeretetével szeresse azt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Bibliai értelemben véve ki az egyház feje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries