settings icon
share icon

Az efézusi levél

Szerző: Az efézusi levél 1. részének 1. verse Pál apostolt nevezi meg a levél szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Az efézusi levél vélhetően Kr. u. 60-63 között íródott.

A könyv célja: Pál azt szerette volna, hogy mindenkihez eljusson ez a levél, aki vágyik a Krisztusi érettségre. Az efézusi levél olyan ismereteket közöl, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy igazán Isten gyermekeivé váljunk. Tanulmányozása segít továbbá a keresztényeknek a hitben való megerősödésben, hogy azután betölthessék Istentől kapott elhívásukat. A levél célja a gyülekezet támogatása és segítése az éretté válásban. Kiegyensúlyozott módon mutatja be Krisztus testét és az Isteni világrendben betöltött szerepét.

Kulcsigék: Efézus 1:3: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban."

Efézus 2:8-10: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”

Efézus 4,4-6: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.”

Efézus 5:21: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.”

Efézus 6:10. 11: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.”

Rövid összefoglalás: Az efézusi levél túlnyomórészt tantételeket fektet le. E tanítások fele arról szól, hogy kik is vagyunk Krisztusban, a másik része pedig az állapotunkkal kapcsolatos. Akik Az efézusi levélről tanítanak, sajnos gyakran elsiklanak az alaptanítások felett, és rögtön rátérnek a zárófejezetre, ahol a szentek hadviseléséről vagy küzdelmeiről olvasunk. Márpedig akkor lehet csak igazán épülésünkre ez a levél, ha az elejétől fogva tanulmányozzuk Pál tanítását.

Először is, Krisztus követőiként meg kell értenünk, hogy kiknek mond bennünket Isten, valamint meg kell gyökereznünk abban a tudatban is, hogy mi mindent vitt véghez Isten az emberiségért. Mindebből erőt merítve gyakorlatot szerezhetünk hitünk mindennapi megélése terén. Ennek a folyamatnak egészen addig kell folytatódnia, amikor már nem tántorgunk bizonytalanul, és nem tévelygünk a különböző tanítások és emberi okoskodások szelétől ide-oda hajtva.

Pál levele három fő részből áll. (1) Az 1-3. részekben bemutatott alapelvek arról szólnak, amit Isten végzett el értünk. (2) A 4-5. részekben a hétköznapi életvitellel kapcsolatos alapelvekről olvasunk. (3) A 6. rész a mindennapi küzdelmeinket érintő alapelveket tár elénk.

Kapcsolat az Ószövetséggel: Az efézusi levelet elsősorban az a – zsidók számára – megdöbbentő elgondolás kapcsolja az Ószövetséghez, mely szerint az egyház Krisztus teste (Ef 5:32). Az egyháznak ez a csodálatos misztériuma (korábban soha fel nem tárt titka) abban áll, „hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test [ti. Izráellel], és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által” (Ef 3:6). Ez a titok az ószövetségi szentek előtt teljességgel el volt rejtve (Ef 3:5, 9). Az izraeliták, még ha Isten igaz követői voltak is, mindig is azt hitték, hogy rajtuk kívül nincs más népe Istennek (5Móz 7:6). Rendkívül nehéz volt az új séma szerint gondolkozniuk és egyenrangú felekként tekinteniük a pogányokra, ami számos vitához vezetett a zsidó hívek és a megtért pogányok között. Pál az egyház titkát magyarázva „Krisztus menyasszonyának” is nevezi az egyházat, amely az ószövetségi időkben soha nem hallott fogalom volt.

Gyakorlati alkalmazás: Az efézusi levél talán minden más bibliai könyvnél inkább hangsúlyozza az egészséges tanítás és helyes keresztény életvitel közti kapcsolatot. Sajnos sokan nem törődnek a „teológiával” és csak a „gyakorlati” dolgokról akarnak beszélni. Pál Az efézusi levélben azt állítja, hogy a teológia nagyon is gyakorlatias. Ha szeretnénk a gyakorlatban betölteni Isten életünkre szóló akaratát, ahhoz mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy kik is vagyunk Krisztusban, vagyis tisztán kell látnunk a keresztény tanítás terén.

EnglishVissza a magyar oldalra

Az efézusi levél
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries