settings icon
share icon
Kérdés

Mi az antikrisztus lelke?

Válasz


Az antikrisztus lelke kifejezést a János apostol első levelének 4:2-3 igehelyén találjuk: “Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”

Alapvető jelentőséggel bír azon történelmi kontextus ismerete, melyben e János által közvetített kijelentés elhangzott. Istentől ihletett levele keletkezésének idejében az uralkodó világképet át- és áthatotta annak gondolata, hogy különféle szellemek munkálkodnak a világban. Számos hamis tanítás-, de maguk a misztériumvallások, a spiritizmus és a kereszténység különböző – okkult befolyással átitatott – kezdeményei és változatai jelentek meg akkoriban. A szellemi légkör azonban alapjában véve nem állt messze a mai világunkban domináns értékpluralista homálytól, az emberek ugyanis akkor is számtalan eltérő módon vélekedtek arról, hogy valójában “micsoda az igazság”.

János egy pontosan körvonalazott megoldást mutatott be a hiedelmek és tanítások ezen sokféleségében való eligazodásra. Arra utasította olvasóit, hogy legyenek résen és vizsgálják meg a szellemeket: “Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba” (1.János 4:1).

De mégis, pontosan hogyan vizsgáljuk meg a lelkeket? Hogyan különböztethetjük meg, hogy mely tanítók közvetítik az igazságot? Hogyan ismerjük fel az antikrisztus lelkét?

Ezek a “lelkek”, melyekről János beszélt, nem pusztán fizikai test nélküli, természetfeletti lények. János azt a tanítást közvetítette felénk Istentől, hogy egy adott próféta vagy tanító valójában egy adott szellem szócsöve. A szellemi tanok emberi szócsöveken keresztül jutnak e világba és általuk terjednek el. Az igazság tanítói Isten Lelkével vannak betöltve, így Isten élő Igéjének olyan közvetítői, akik Isten nevében beszélnek. A hamisság tanítói ezzel szemben hitető és “gonosz lelkek” tanításait csatornázzák (1.Timótheus 4:1).

Első körben magát a tanítást, és az arra épülő teológiát kell górcső alá vegyük: “Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van” (1.János 4:2). Fel kell tegyük tehát a kérdést, hogy az adott személy által közvetített tanítás elismeri-e, hogy Jézus Krisztus – aki teljes mértékben Isten és teljes mértékben ember – valóban testben jött el? Ha a válasz igen, akkor tudjuk, hogy Isten Lelke ihlette ezt a személyt. Ha nem, akkor minden további tanítását el kell utasítsuk. János korában különösen indokolt volt ez a konkrét teszt, mivel a gnoszticizmus eretneksége akkor kezdett terjedni; a gnoszticizmus azt tanította (a kifejezés eredete a görög gnózis-, azaz tudás szóra vezethető vissza vö. 1.Mózes 2:17, 1.Mózes 3:4 – a fordító megjegyzése), hogy Jézusnak csak látszólag volt emberi teste, de valójában nem is volt hús-vér ember.

A továbbiakban így folytatja János: “És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már” (1.János 4:3). Minden olyan teremtmény, ami nem ismeri el az Úr Jézus Krisztust annak, akinek a Biblia kijelenti Őt, az antikrisztus szellemétől ihlettetett.

Magát az antikrisztus szót így fordíthatjuk magyarra: “Krisztussal szemben”, “Krisztus előtt”, “Krisztus helyében”. Minden olyan ember, aki azt állítja, hogy Jézus Krisztus nem Istentől jött, ezen kijelentése elhangzásának idejében (és feltételezhetőleg élete más szakaszaiban is – a fordító megjegyzése) az antikrisztus lelkének irányítása alatt van. Sátán mindenben ellenáll Krisztusnak, így mind identitását, mind szavait, mind pedig a teljes emberiségért tett áldozatát tagadja. Leghőbb vágya, hogy hamis képet festhessen az Úr Jézusról, és hogy ezáltal a lehető legtöbb embert megtévessze. Az antikrisztus lelke kiforgatja és elferdíti az evangélium igazságát, hamis tanításain keresztül pedig mindent és mindenkit Jézus Krisztus ellen akar fordítani. Sátán munkássága lényegében abban merül ki, hogy hazugságokat terjeszt Jézusról, Aki maga a világ világossága. Ezáltal igyekszik az emberiséget szellemi sötétségben tartani. “Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus” (2.János 1:7)

Jézus Urunk magvetőről szóló példázatában (és nem csak ott) az ég madarai az antikrisztus lelkétől vezérelt “gonosz munkások” (Filippibeliekhez 3:2), akik az Isten Igéjét, azaz a példázatbeli magot, felcsipkedik, hogy az a hallgatóság szívében (a föld) fel ne növekedhessen és gyümölcsöt ne hozhasson (Márk 4:4; 15). Az antikrisztus lelke “e világ Istene”-, vagyis a Sátán tulajdona, aki “...megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát...” (2.Korinthusbeliekhez 4:4). Ő már a kezedetektől fogva “embergyilkos”, és maga a “hazugság atyja” (János 8:44). Az antikrisztus lelke “a nagy sárkány” – aki “ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti...” – irányítása alatt áll (Jelenések 12:9).

A Biblia tanítása szerint a világ végül felmutat majd egy világuralomra törő híres-neves embert, akit a Jelenések könyve "fenevadnak" nevez, aki nagy hatalmat kap és imádatot követel magának. Szája nagy dolgokat és káromlásokat szól majd (Jelenések 13:5), erejét pedig egyenesen Sátántól kapja (Jelenések 13:2). A 2.Thesszalonikabeliekhez 2:3 igeverse “a bűn embere” és “a veszedelemnek fia” neveken említi. Ő lesz a nagybetűs Antikrisztus, akinek személyében Sátán évezredeken át tartó gonosz munkálkodása csúcsosodik ki. A végidőkben fellépő Antikrisztus testesíti meg mindazt a megtévesztést és szellemi perveziót (az igazság elferdítése), melynek megteremtésében az antikrisztus lelke mindig is foglalatos volt. A “törvényszegés titkos bűne” – éppúgy mint közel kétezer éve – ma is szakadatlanul működésben van (2.Thesszalonikabeliekhez 2:7). Ugyanaz a tisztátlan lélek, amely a végidők Antikrisztusát fogja felhatalmazni, jelenleg is azon ügyeskedik világunkban, hogy a Jézus Krisztus személyével-, szavaival- és munkásságával kapcsolatos kérdésekben zavart és tévelygést nemezzen. “... És az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már” - írta János apostol közel 2000 éve Isten Szent Lelke által (1.János 4:3).

És bár az antikrisztus lelke minden világi dolgot áthat és mindenre befolyással van, félelemre nincs okunk. János emlékeztetés által ébresztget minket azon megmásíthatatlan szellemi valóságra, hogy az igazság Lelke minden egyes újjászületett hívőben lakozást vett, és megvédi őket az antikrisztus lelkével szemben: “Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van” (1.János 4:4).

Rendelkezésünkre áll néhány gyakorlati módszer, melyek segítségével megkülönböztethetjük az antikrisztus tisztátlan lelkét Isten Szent Lelkétől: “Azok [vagyis a hamis próféták] a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét” (1.János 4:5-6; betoldva). Akiket az antikrisztus lelke befolyásol, azok a világból valók, így ugyanazon “értékeket” képviselik, amiket a világ propagál, ezért a világ hallgat is rájuk. Akik (el)ismerik Krisztust, azok az Ő igaz Lelkével rendelkeznek, és befogadják az apostolok üzenetét (hiszen az maga az Igazság Lelkétől származik – a fordító megjegyzése). Az apostolok által hirdetett evangélium sosem volt (vagy lesz) népszerű a világban, de éppen ez az evangélium hordozza magában azt az isteni erőt, amely Isten Szent Lelkéből el nem apadó folyóként előtörve képes a lelkeket tisztára mosni és megváltani (Rómabeliekhez 1:16).

A hívő feladata abban áll, hogy gondosan megvizsgálja a lelkeket (1.János 4:1). Az Úr Jézus ma is így tanít minket: “...legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok” (Máté 10:16). Nem szabad automatikusan elfogadnunk egyetlen prédikátor vagy tanító üzenetét sem, csupán mert a hírneve vagy a neki tulajdonított jó szellemi bizonyítvány miatt ez emberileg indokoltnak tűnik; jól tesszük, ha inkább körültekintően megvizsgáljuk, hogy pontosan mit tanít az Úr Jézusról, hogyan állítja be szavait, életét és a kereszten teljességgel elvégezett világmegváltó művét. Rendkívül fontos tehát, hogy mit és hogyan tanítanak az Ő személyéről.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az antikrisztus lelke?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries