settings icon
share icon

Az 1. korinthusi levél

Szerző: Az 1Korinthus 1:1 Pál apostolt nevezi meg A korinthusiakhoz írt 1. levél szerzőjeként.

Keletkezés ideje: Az 1. korinthusi levél Kr. u. 55 körül íródott.

A könyv célja: A korinthusi gyülekezetet Pál apostol alapította. Néhány évvel a városból történt távozása után aggasztó híreket kapott felőlük. Fülébe jutott, hogy a korinthusi keresztények rendkívül büszkék, és szexuális erkölcstelenségben élnek. Ráadásul a lelki ajándékokat is helytelenül használják, továbbá tévesen értelmezik a legfontosabb keresztény tanításokat. Pál apostol azzal a céllal írta az első levelét hozzájuk, hogy visszahelyezze a gyülekezetet az igazi alapjára: Jézus Krisztusra.

Kulcsigék: 1Korinthus 3:3: „Még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?”

1Korinthus 6:19-20: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”

1Korinthus 10:31: „Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!”

1Korinthus 12:7: „A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.”

1Korinthus 13:4-7: „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”

1Korinthus 15:3-4: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.”

Rövid összefoglalás: A korinthusi gyülekezetben súlyos problémát jelentett a megosztottság, a hívek ugyanis különböző lelki vezetőkhöz hű csoportokba tömörültek (1Kor 1:12; 3:1-6). Pál arra intette a korinthusi híveket, hogy legyenek egységben, hiszen mindannyian Krisztushoz tartoznak (1Kor 3:21-23). A gyülekezeti tagok közül sokan jóváhagyták az erkölcstelen kapcsolatokat (1Kor 5:1-2), Pál azonban megparancsolta nekik, hogy a bűnös embereket zárják ki a közösségből (1Kor 5:13). Másfelől a korinthusi hívek bíróság elé citálták egymást (1Kor 6:1-2). Az apostol arra tanította őket, hogy jobb, ha kár éri az embert, mint ha a keresztény bizonyságtételén csorba esik (1Kor 6:3-8).

Pál tanításában olyan témákra tért ki, mint a házasság és a cölibátus (7. rész), a bálványáldozati ételek (8. és 10. rész), a keresztény szabadság (9. rész), a nők fejének a befedése (11:1-16), az úrvacsora (11:17-34), a lelki ajándékok (12-14. rész) és a feltámadás (15. rész). A korinthusiakhoz írt 1. levelében egyrészt a hívek által feltett kérdésekre válaszolt, másfelől pedig az általuk elfogadott helytelen magatartásformákra és tévhitekre reagált.

Kapcsolat az Ószövetséggel: Pál a levél 10. részében az izraeliták pusztai vándorlásával szemlélteti a korinthusi hívek számára, hogy mekkora ostobaság visszaélni a szabadsággal, és mekkora veszély rejlik az elbizakodottságban. Nem sokkal azután, hogy megfeddte a korinthusiakat fegyelmezetlenségük miatt (1Kor 9:24-27), az izraelitákról kezd beszélni, akik annak ellenére, hogy látták, milyen csodákat vitt véghez értük és hogyan gondoskodott róluk Isten (például amikor kettéválasztotta a Vörös-tengert, mannát hullatott az égből, vagy vizet fakasztott a kősziklából), visszaéltek a nekik adott szabadsággal, fellázadtak Isten ellen, majd erkölcstelenségre és bálványimádásra adták a fejüket. Pál figyelmezteti a korinthusiakat, hogy okuljanak az izraeliták esetéből és kerüljék a feslettséget és a szexuális erkölcstelenséget (6-8. vers), továbbá ne kísértsék Krisztust és ne zúgolódjanak (9-10. vers). (Vö. 4Móz 11:4, 34; 25:1-9; 2Móz 16:2, 17:2, 7.)

Gyakorlati alkalmazás: Számos problémával és kérdéssel napjaink gyülekezetében is találkozunk azok közül, amelyekkel a korinthusi gyülekezet küszködött. A mai gyülekezeteknek is jócskán akad gondja pártoskodással, erkölcstelenséggel és a lelki ajándékok használatával. Az 1. korinthusi levél akár korunk egyházához is íródhatott volna, ezért jól tesszük, ha odafigyelünk Pál intelmeire és megszívleljük azokat. Ám a levél a feddések és kiigazítások ellenére Krisztusra tereli a figyelmet, akinek mindig is a figyelem középpontjában kellene állnia. Sok problémára a valódi krisztusi szeretet a válasz (13. rész). Ha igazán megértjük Krisztus feltámadását, amelyről a 15. részben olvasunk, s ily módon helyes megvilágításban látjuk a saját feltámadásunkat is, megleltük az orvosságot mindarra, ami elválaszt bennünket egymástól és legyőz bennünket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Az 1. korinthusi levél
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries