settings icon
share icon
Kérdés

Mi a bűn eredete?

Válasz


A történelem legnagyobb koponyái közül többen is vizsgálták és hosszasan vitatták már annak az ősrégi kérdését, hogy vajon hol és hogyan vette kezdetét a bűn. Teljesen kielégítő és perdöntő válasszal azonban mindmáig senki sem volt képes előállni. Az Ézsaiás 45:7 igeversét idézve egyesek arra törekszenek, hogy Istent állítsák be a bűn szerzőjeként: “Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!” Az itt szereplő gonosz, mely a héber eredetiben a rah szó, helyesebb fordítása a “szerencsétlenség”, “csapás”. Ezen igeszakasz szövegkörnyezete Isten természeti katasztrófák feletti szuverenitásáról szól. Isten mindenek felett álló teljhatalmú uralkodó (2.Mózes 4:11), mégsem Ő a bűn szerzője (1.János 1:5; vö. Jakab 1:13). Ő valójában gyűlöli a bűnt (Példabeszédek 8:13). Az erkölcsi gonoszság eredete a teremtmény, nem pedig a Teremtő.

Kálvin János így ír erről: “...Nem sokkal előtte az Úr kijelentette, hogy minden, amit teremtett, igen jó [1.Mózes 1:31]. Honnan van tehát az ember gonoszsága, hogy Istenétől elpártol? Hogy ne higgyük, a teremtésből van ez, Isten dicsérettel hagyta jóvá mindazt, ami tőle származott. Az ember tehát a maga gonoszságával rontotta meg az Istentől kapott tiszta természetét; és saját megromlása folytán rántotta magával halálba minden leszármazottját. Ezért inkább az emberi nem megromlott természetében kell látnunk a kárhozat nyilvánvaló okát, amely hozzánk közelebb is van, hogysem valami elrejtett és teljességgel felfoghatatlan ok után kutassunk Isten eleve elrendelésében...” [Institutio I. A keresztyén vallás rendszere 3:23,8 (betoldva) – Buzogány Dezső fordítása]. Más szóval, a bűn nem képezte az eredeti teremtés részét, annak elrendelése nem felelt meg a Teremtő akaratának.

Ádám, az első ember, vétkezett, az ő bűne pedig az egész emberiséget bűnbe sodorta. A bűn eredete mégsem ebben a történésben keresendő. Ezékiel próféta könyvének 28:13-15 igerésze képletesen a Sátánról beszél, aki – az Isten által létrehozott minden teremtett dologhoz hasonlóan – eredeti állapotában hibátlannak lett megalkotva. A bűn eredetére a 15. igevers utal: “Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.” Az Ézsaiás 14:12-14 passzusa arra mutat rá, hogy az volt Sátán (Lucifer) bűne, hogy büszkeségében felfuvalkodva Isten trónjára vágyakozott. Mikor aztán fel is lázadt Isten ellen, kivettetett a mennyből (Ezékiel 28:15-17; vö. 1.Timótheushoz 3:6).

Az előbbiek annak a kérdését is felvetik, hogy vajon hogyan nyilvánulhatott meg a gonoszság egy tökéletes teremtményben? Mindenképp érdemes kitérnünk arra, hogy a gonosz nem holmi teremtett dolog, és nem is valami teremtmény – a gonosznak nincs önálló lénye. Továbbá a gonosznak a jósághoz hasonló mércéje sincs: a gonosz egy hiányosság, pontosabban a jóság hiánya, vagy más szóval, Isten tökéletes jósága örök mércéjének be nem töltése. Minden bűn – tűnjék bármilyen jelentéktelennek is – képtelen elérni az erkölcsi tökéletesség szintjét. Isten következetes, azaz sosincs benne ellentmondás, vagyis mindig teljes összhangban van az Ő tökéletes természetével (5.Mózes 32:4). Következésképp minden bűn egyedül a teremtményből származhat, mint ahogy a gonoszság iránti vágy is csak a teremtményből eredhet (Jakab 1:14-15). Luciferben kizárólag azért “találtaték” bűn, mert még főrendű angyalként úgy döntött, hogy másra adja a fejét, mint amit Isten kijelölt számára. Mindig, mikor az Isten által számunkra kijelölt úton kívül keressük “saját” ösvényünket, bűnt követünk el.

Mikor azt állítjuk, hogy a bűn Isten teremtményeiből ered, az még cseppet sem jelenti azt, hogy Isten meglepődött volna annak előállásán, illetve (előzetes) tudomása sem lett volna róla. Bár nem Isten hozta létre a bűnt, de minden bizonnyal Ő engedett teret neki, különben ugyanis nem is létezhetne, hiszen Isten mindenek felett Úr. Tény, hogy Isten minden további nélkül megakadályozhatta volna a bűnt (még annak elharapódzása előtt), ez viszont azt jelentette volna, hogy megfosztja teremtését a szabad akarattól (Dániel 4:17; vö. Zsoltárok 33:10-11). Isten minden útja jó. Az Isten világosság és “nincsen ő benne semmi sötétség” (1.János 1:5). Ő jelen pillanatban is mindent az Ő tetszése és az Őt szeretők legjobb érdeke szerint alakít (Rómabeliekhez 8:28; vö. Ézsaiás 46:9-10).

A gonoszság (eredetének) titkát, valamint azt, hogy Isten miért engedett teret neki, és miért engedte az általa kiváltott szenvedést valósággá válni, e világban talán soha nem fogjuk megérteni és teljes mértékben felfogni. A Szentírás mégis afelől biztosít minket, hogy a gonosz csak átmeneti, időleges jelenség. Amikor Isten megváltó terve betetőzik, Jézus Krisztus örökre megsemmisíti az ördög művét (1.János 3:8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a bűn eredete?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries