settings icon
share icon
Kérdés

Melyek Jézus Krisztus különböző nevei és címei?

Válasz


A Bibliában körülbelül 200, Krisztusra utaló nevet és címet találunk. Az alábbiakban néhány ismertebb nevet sorolunk fel, három kategóriába csoportosítva: olyan neveket, amelyek krisztusi természetét tükrözik, olyanokat, amelyek a Szentháromságban betöltött szerepére utalnak, illetve olyanokat, amelyek az értünk végzett munkájáról tanúskodnak.

Krisztusi természet
Szegletkő: (Efézus 2:20) – Jézus a szegletköve az Egyházának. Egybeforraszt zsidót és pogányt, férfit és nőt, minden szentet minden korból és helyről egy szerkezetbe, amely a belé vetett hitre épül.

Elsőszülött az egész teremtés felett: (Kolossé 1:15) – nem az első dolog, amit Isten teremtett, ahogy némelyek helytelenül állítják, hiszen a 16. vers azt mondja, hogy minden Krisztus által és őérte teremtetett. A cím inkább a Krisztus rangjára vonatkozik, amely révén mindenben az elsőszülött javait élvezi, és amely által Ő áll a világmindenség felett, elsőbbrangú mindenek felett, és feje mindeneknek.

Az Egyház feje: (Efézus 1:22; 4:15; 5:23) – Jézus Krisztus, nem pedig egy király vagy a pápa, a legfelsőbb és szuverén uralkodója az Egyháznak – azoknak, akikért meghalt, és akik Őt fogadták el üdvözítőként.

Szent: (ApCsel 3:14, Zsoltárok 16:10) – Krisztus mind isteni, minden emberi természetében szent, és a szentség forrása a népe a számára. Halála által minket is szentté és tisztává tett Isten előtt.

Bíró (ApCsel 10:42, 2Timóteus 4:8) – Isten az Úr Jézust bízta meg, hogy ítélje meg a világot, és ossza szét az örök jutalmakat.

Királyok Királya és uraknak Ura: (1Timóteus 6:15, Jelenések 19:16) – Jézusnak hatalma van a föld minden vezetője felett, minden király és uralkodó felett, és senki sem akadályozhatja meg céljának véghezvitelében. Úgy igazgatja őket, ahogy jónak látja.

A világ világossága: (János 8:12) – Jézus eljött ebbe a bűntől elsötétedett világba, és munkája és szavai által az élet és igazság világosságával árasztotta el. Akik benne bíznak, azoknak megnyitotta a szemeit, és a világosságban járnak.

Békesség fejedelme: (Ézsaiás 9:6) – Jézus nem azért jött, hogy békét hozzon a földre, azaz eltörölje a háborúkat, hanem hogy békét kössön Isten és ember között, mivel az embert a bűn elszakította Istentől. Azért halt meg, hogy megbékéltesse a bűnösöket a szent Istennel.

Isten Fia: (Lukács 1:35, János 1:49) – Jézus az Atya egyszülött Fia (János 1:14). A kifejezés 42-szer fordul elő az Újszövetségben, és Krisztus istenségét támasztja alá.

Ember Fia: (János 5:27) – szemben az Isten Fia kifejezéssel, Krisztus emberi természetét hivatott hangsúlyozni, amely az isteni természetével együtt volt jelen benne.

Ige: (János 1:1, 1János 5:7-8) – az Ige a Szentháromság második személye, aki szólt, és akképpen lett, aki szavával teremtett meg mindent a semmiből, aki kezdetben az Atya Istennel volt, és maga volt Isten, és aki által teremtetett minden.

Az Isten igéje: (Jelenések 19:12-13) – Krisztusnak ezt a nevét senki sem ismeri, csak ő maga, és isteni voltának titokzatosságára utal.

Élet igéje: (1János 1:1) – Jézus nemcsak örök életet adó szavakat szólt, hanem e vers szerint ő maga az élet igéje, utalva arra az örökké tartó örömteli és beteljesedett életre, amelyet felkínál.

A Szentháromsághoz való viszonya
Alfa és Omega: (Jelenések 1:8, 22:13) – Jézus azt állította magáról, hogy Ő mindennek a kezdete és vége, ami utalás az egy igaz Istenre. Ez az örökkévalóságra utaló kijelentés csak Istenre vonatkozhat.

Immánuel: (Ézsaiás 9:6, Máté 1:23) – szó szerint: „Velünk az Isten." Ézsaiás és Máté egyaránt azt állítják, hogy Krisztus, aki Betlehemben fog megszületni, maga lesz az Isten, aki emberi formában jön le a földre, hogy a népe között lakjon.

Vagyok: (János 8:58, vö. 2Mózes 3:14) – amikor Jézus ezt a címet használta magával kapcsolatban, a zsidók megpróbálták megkövezni istenkáromlás miatt. Megértették, hogy egynek tartja magát az örök Istennel, az Ószövetség változhatatlan Jehovájával.

Mindenek Ura: (ApCsel 10:36) – Jézus az egész világnak és minden benne levőnek, a világ minden nemzetének és különösen Isten választott népének, pogányoknak és zsidóknak egyaránt szuverén ura.

Igaz Isten: (1János 5:20) – ez egy egyenes kijelentés arra, hogy Jézus nemcsak isteni, hanem maga Isten, az egy igaz Isten. Mivel a Biblia azt tanítja, hogy csak egyetlen egy Isten van, ez azt jelenti, hogy része a Szentháromság Istennek.

Földi munkája
Hitünk szerzője és beteljesítője: (Zsidók 12:2) – az üdvösség hit által szerezhető meg, amely az Isten ajándéka (Efézus 2:8-9), és Jézus ennek a hitnek a kiváltója és bevégzője. Az elejétől a végéig Ő a forrása és fenntartója az üdvözítő hitnek.

Élet kenyere: (János 6:35, 48) – ahogy fizikai értelemben a kenyér az életadó, ugyanúgy Jézus az a kenyér, amely örök életet ad. Isten gondoskodott a pusztában mannáról, hogy enni adjon a népnek, és gondoskodott Jézusról, hogy örök életet adjon nekünk a teste által, amely érettünk megtöretett.

Vőlegény: (Máté 9:15) – a vőlegény képe, mint Krisztus és a menyasszony képe, az Egyháznak a Krisztussal való különleges kapcsolatát példázza. Egy olyan kegyelmi szövetségben vagyunk összekötve, amelyet nem lehet megszegni.

Szabadító: (Róma 11:26) – ahogy az izraelitáknak szükségük volt Istenre, hogy megszabadítsa őket az egyiptomi fogságból, ugyanúgy szükségünk van Krisztusra, hogy megszabadítson a bűn rabságából.

Jó pásztor: (János 10:11, 14) – a bibliai korokban a jó pásztor kész volt kockára tenni a saját életét, hogy megvédje a juhokat a ragadozóktól. Jézus odaadta az életét a juhaiért, és gondoskodik róluk és táplálja őket.

Főpap: (Zsidók 2:17) – a zsidó főpap évente egyszer bement a templomba, hogy engesztelő áldozatot mutasson be a nép bűneiért. Az Úr Jézus a kereszten egyszer s mindenkorra bemutatta ezt az áldozatot.

Isten báránya: (János 1:29) – Isten törvénye előírta, hogy egy ép és hibátlan bárányt áldozzanak fel bűnért való engesztelésül. Jézus lett ez a bárány, amely szelíden ment a vesztőhelyre, aminek során türelmesen szenvedett és kész volt meghalni az övéiért.

Közbenjáró: (1Timóteus 2:5) – a közbenjáró egy olyan személy, aki két személy között közvetít, hogy kibéküljenek. Krisztus az egyetlen közbenjáró, aki megbékít minket Istennel. A Máriához való imádkozás bálványimádás, mivel figyelmen kívül hagyja Krisztusnak eme fontos szerepét, és a közbenjáró szerepet másnak tulajdonítja.

Kőszikla: (1Korinthus 10:4) – ahogy életadó víz fakadt a sziklából Mózes suhintására, ugyanúgy Jézus az a kőszikla, amelyből az örök élet élő vize fakad. Erre a kősziklára építjük lelki házainkat, hogy erősen megállhassunk minden viharban.

Feltámadás és élet: (János 11:25) – ahogy feltámadt a sírból, a bűnösöket is fel tudja támasztani örök életre. Bűneinket Isten eltemette Krisztussal együtt, és mi feltámadunk, hogy egy megújult életben járjunk.

Üdvözítő: (Máté 1:21, Lukács 2:11) – az által üdvözíti az övéit, hogy meghal értük; nekik adja a Szentlelket, hogy megújítsa őket hatalmával; lehetővé teszi, hogy leküzdjék lelki ellenségeiket; megtartja őket a próbákban és a halálban, és feltámasztja őket az utolsó napon.

Igazi szőlőtő: (János 15:1) – az igazi szőlőtő látja el az összes ágat (hívőket) minden szükséges dologgal, ami ahhoz kell, hogy a Lélek gyümölcsét teremjék – az üdvösség élő vizével és az ige táplálékával.

Út, igazság és élet: (János 14:6) – Jézus az egyetlen út Istenhez, az egyetlen igazság ebben a hazug világban, és az örök élet egyetlen igazi forrása. Mind e három jellemzőt ideiglenes és örök értelemben egyaránt megtestesíti.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek Jézus Krisztus különböző nevei és címei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries