Jézus most is imádkozik értünk?


Kérdés: Jézus most is imádkozik értünk?

Válasz:
Az ima nem más, mint az Istennel való párbeszéd, lelkünk légzése. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus földi életének meghatározó részét szintén az ima tette ki (Lukács 6:12; Márk 14:32; Máté 26:36), vagyis meglehetősen sok időt töltött együtt az Atyjával. A legtöbb esetben csak találgathatjuk, hogy Urunk mit kért imában, de persze azért olyan újszövetségi igerészek is vannak, amelyek tudtunkra adják, hogy pontosan kikért és miért fohászkodott. Máté evangéliumának 19:13 igehelyének bizonysága szerint Jézus a gyermekekért imádkozott (Máté 19:13). Lukács evangéliumának beszámolója szerint pedig Péter apostol hitének erősségéért járult az Atya trónja elé lélekben (Lukács 22:32). Főpapi imájában, melyet János evangéliumának 17. fejezetében találunk, azokért is könyörgött, “a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem” (János 17:20), vagyis mindazokért, akik az apostolok által közvetített üzenet miatt hisznek Istenben. Ezek pontosan mi vagyunk! Az Úr Jézus immáron felszállt a mennybe, de ez még messze nem jelenti azt, hogy ne imádkozna értünk. Az értünk való közbenjáró szolgálata jelen pillanatban is folytatódik (Zsidókhoz 7:25).

Jézus Krisztus a mi “Szószólónk az Atyánál” (1.János 2:1). A szószóló, vagy szóvivő, egy olyan személy, aki mások ügyében jár el, aki másokat képvisel. A szószóló rendre olyan személyek helyében áll, akik nem tudják önmagukat képviselni. Az Úr Jézus tehát a mi szószólókként áll az Atya színe előtt, és a mi legjobb érdekeinket képviseli. Krisztus értünk való közbenjárása minden bizonnyal hatékony, hiszen maga az Atya is így nyilatkozik egyszülött Fia személyéről: “...Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm” (Máté 3:17). Jézus szakadatlanul imádkozik értünk, és minden, amit kér, tökéletes.

Hasonlóan, mint ahogyan Jézus Krisztus személyében biztos szószólót tudhatunk oldalunkon, úgy a vádlónk sem alszik. Sátán nem szűnik meg éjjel és nappal Isten megváltottjait ócsárolni (Jelenések 12:10; Zakariás 3:1). Ez a szellemi ellenségünk, aki halálra keresi minden ember lelkét, nagy hangon hirdeti bűneinket Istennek, és minduntalan csúfolja és sértegeti azokat, akiket Jézus Krisztus önnön drága vérén már megváltott. Isten Szent Lelke a Rómabeliekhez írt levél 8:33-34 igehelyén viszont afelől biztosít minket, hogy nem kell Sátán gonosz ármánykodásai miatt aggódnunk, mert a mi szószólónk, minden tekintetben nagyobb, mint vádlónk: “Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít; Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk.”

János evangéliumának 17. fejezetében található imából következtethetünk arra, hogy Jézus Krisztus jelenleg miért imádkozik értünk, hogy mit kér nekünk az Atyától. Jézus azért fohászkodik...

• hogy megismerjük Istent, és Fiát, az Úr Jézus Krisztust (3. igevers)

• hogy a hitelhagyás útját messze elkerüljük (11. igevers)

• hogy egy Lélekben járjunk, ahogy az Atya és a Fiú is egy (11. igevers)

• hogy Isten öröme járjon át minket (13. igevers)

• hogy megőriztessünk a Gonosztól (15. igevers)

• hogy Isten Igéje által megszentelődjünk (17. igevers)

• hogy Jézus Krisztus egységét a századok hosszú során keresztül is megőrizhessük (20–21. igevers)

• hogy szeretet által legyünk képesek Krisztus Urunk örömhírét a világ felé közvetíteni (23. igevers)

• hogy örökre vele lehessünk a mennyben (24. igevers)

• hogy közöttünk is az szeretet uralkodjon, amin az Atya és a Fiú is osztozik (26. igevers)

A Zsidókhoz írt levél 4:14-16 igerésze Jézus Krisztust nagy mennyei főpapunknak nevezi. Mi magunk tulajdonképpen csak azért járulhatunk az Atya színe elé, mert Ő szüntelen közbenjárt-, és mind a mai napig közbenjár értünk. Így olvassuk az igét: “Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Bármin is menjünk keresztül földi életünk során, ha átadtuk már életünket Jézus Krisztusnak, akkor annak a biztos tudatában élhetünk, hogy Ő mindig imádkozik értünk.

English


Vissza a magyar oldalra
Jézus most is imádkozik értünk?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől