settings icon
share icon
Kérdés

Én Jehova tanúja vagyok, miért kéne megfontolnom, hogy keresztény legyek?

Válasz


Talán a legfontosabb közös dolog az evangéliumi keresztényekben és a Jehova tanúiban az, hogy mind Isten személyét-, mind Isten ránk néző akaratát illető kérdésekben a Biblia kijelentését ismerjük el életünk legfőbb vezérfonalaként. A Jehova tanúi kitartó igetanulmányozása és az a törekvésük, hogy Isten Igéjéből egyre jobban megismerjék Istent és az Ő akaratát mindenképpen dicséretre méltó még akkor is, ha alapvetően eltérő nézeteink vannak. A Béreai gyülekezethez hasonlóan mi is bölcsen tesszük, ha életünk minden vonatkozását a Szentírás fényében vizsgáljuk. Ebből a célből számos bibliai igerészt veszünk sorra az ún. Új Világ fordításból (a Watchtower Society által kiadott Biblia fordítás), hogy tisztázzunk egy pár alapvető félreértést.

Isten neve
A keresztények olyan emberek, akik Jézus Krisztust követik és dicsőítik, és Őróla kapják nevüket is. Először Pál apostol szolgálatának idején még Antiókiában (mai Törökország) nevezték Krisztus követőit keresztényeknek (Apostolok Cselekedetei 11:26). Pál újfent világosan tudtunkra hozza, hogy kereszténynek lenni annyit tesz, hogy Jézus Krisztus szavainak, tetteinek és személyének tanúi kell legyünk. A Jehova tanúi istentiszteletének középpontjában azonban kizárólag az Atya Isten állhat. Mennyei Atyánkat a Szentírás számos esetben Jehovának nevezi, azt azonban nem felejthetjük el, hogy a négy mássalhangzóból álló (ún. tetragrammaton"YHWH"-Isten kimondhatatlan neve) eredeti írásmódot a keresztények egészítették ki „Jehovára". A szó eredeti héber olvasata „Jáve", míg görögül „Jehovaként" hangzott volna. A bibliahű kereszténység úgy tekint az Úr Jézus Krisztusra, mint akiben Isten teljessége lakozik, és aki Istennel egyenrangú. Funkcióját tekintve azonban a Fiú Isten mégis eltér az Atya Istentől. A keresztények széleskörben elfogadják, hogy Isten egyik ószövetségi neve valóban Jehova. A Szentírás azonban számos más néven és más titulusokkal is említi a Mennyei Atyát.

A Jehova tanúinak hite szerint Jézus Krisztus nem más, mint Mihály arkangyal, ezzel tagadván Jézus teljes isteni mivoltát. Hamarosan meg fogjuk látni, hogy milyen nyilvánvaló ellentmondásokba ütközünk Isten Igéjében, ha Jézus Krisztusra nem Istenként tekintünk. Azt minden esetre biztosan tudjuk, hogy Isten élő és ható Igéje teljességgel tévedhetetlen, és hogy egy önellentmondás sincsen benne. Isten Igéjének igazságát tehát csak a kijelentéshez hű módon tudjuk helyesen értelmezni. Bizonyosan fel fog tűnni, hogy a felsorolt igeversek semmilyen ellentmondást nem tartalmaznak, ha abból indulunk ki, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, a Fiú Isten. Benne Isten teljessége testté lett, emberi formát öltött. Ő az, aki a királyi előjogát félretette, hogy minket szolgálhasson, mikor bűneink engeszteléséül áldozati halált vállalt helyettünk. (Az összes lenti igevers a Jehova tanúi Új Világ Bibliafordításából származik.)

Isten dicsősége
(az Atya Istenre vonatkozó igeversek)

Ézsaiás 42:8 "Én vagyok Jehova. Ez a nevem. Senki másnak nem adom dicsőségemet, sem dicséretemet a faragott bálványoknak. "

Ézsaiás 48:11"...Senki másnak nem adom dicsőségemet."

(Jézus Krisztusra vonatkozó igeversek)

János 8:54 "Az Atyám az, aki dicsőít engem, ő, akiről azt mondjátok, hogy a ti Istenetek. "

János 16:14 "Az majd dicsőít engem, mivel kijelenti nektek, amit tőlem hall."

János 17:1 "...Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiad is megdicsőítsen téged. "

János 17:5 "Most tehát, Atyám, dicsőíts meg, hadd legyek melletted, és hadd kapjam meg azt a dicsőséget, amelyben akkor volt részem, amikor melletted voltam, mielőtt a világ lett. "

Filippibeliekhez 2:10 "... hogy Jézus nevében minden térd meghajoljon, az égben levőké, a földön levőké és a föld alatt levőké... "

Zsidókhoz 5:5 "Krisztus sem maga emelte magát főpapi tisztségre, hanem az adott ilyen dicsőséget neki, aki így beszélt róla: „Te vagy az én fiam; én atyáddá lettem a mai napon."

A Megváltó
(az Atya Istenre vonatkozó igeversek)

Ézsaiás 43:3 "Mert én vagyok Jehova, a te Istened,Izrael szentje, a te megmentőd."

Ézsaiás 43:11 "Én, én vagyok Jehova, és rajtam kívül nincs megmentő."

Ézsaiás 45:21 "...Rajtam kívül nincs más Isten. Én igazságos Isten vagyok, aki megment."

(Jézus Krisztusra vonatkozó igeversek)

Lukács 2:11 " A mai napon Dávid városában megmentő született nektek, aki Krisztus, az Úr …"

Apostolok Cselekedetei 3:22 "Mózes is megmondta: Jehova, a ti Istenetek prófétát ad nektek a testvéreitek közül, olyat, mint én vagyok."

Títusz 1:4 "Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veled Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi megmentőnktől! "

Kinek a nevében kell hinnünk?
(Jézus Krisztus mondta, vagy róla mondták)

János 14:12 "Teljesen biztosak lehettek benne, hogy aki hisz bennem, az is véghez viszi majd azokat a tetteket, amelyeket én…"

Apostolok Cselekedetei 4:12 "Továbbá senki más által nincs megmentés, mert Isten nem adott más nevet az ég alatt az emberek között, amely által megmenekülhetünk. "

Apostolok Cselekedetei 26:18 "…hogy elnyerjék a bűnök megbocsátását, és örökséget kapjanak azok között, akik a belém vetett hitük által meg vannak szentelve. "

Jelenések 2:13 "Tudom, hol laksz: ott, ahol Sátán trónja áll. Mégis erősen ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg a belém vetett hitedet…"

János 20:28-29 "Tamás ezt válaszolta neki: „Uram és Istenem!" Jézus így szólt hozzá: „Azért hiszel, mert látsz engem? Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek."

János 20:31 "Ezek azonban azért lettek leírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és ha hisztek, örök életetek legyen a neve által. "

Apostolok Cselekedetei 2:38 "Péter ezt mondta nekik: „Bánjátok meg bűneiteket, és valamennyien keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében, hogy bűneitek megbocsátást nyerjenek..."

1 János 3:23 "Igen, a parancsa az, hogy higgyünk a Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében…"

Teremtmény vagy Teremtő?
A Jehova tanúi azt tanítják, hogy Jézus egy teremtett lény, egy angyal, és hogy Jézus Krisztus hozta létre az összes további létezőt. Nézzük meg mit mond a Szentírás ezt illetően!

(az Atya Istenre vonatkozó igeversek)

Ézsaiás 66:2 „Mindezeket a saját kezem alkotta,így jöttek létre" – jelenti ki Jehova..."

Ézsaiás 44:24 „Én vagyok Jehova, aki mindent elkészített. Magam feszítettem ki az eget és terítettem ki a földet."

(Jézusról)

János 1:3 "Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre. " Ha minden Jézuson keresztül jött létre minden teremtett lény, akkor Ő maga nem lehet teremtmény, hiszen a minden teremtett lénybe Ő is beletartozna.

Jézus és Jehova neve, státusza és titulusai
Ézsaiás 9:6 "Mert egy gyermek születik, egy fiút kapunk,és az uralom az ő vállán lesz. Csodálatos tanácsadónak, erős istennek, örökkévaló atyának, béke fejedelmének fogják hívni. "

Jelenések 1:8 Én vagyok az alfa és az ómega – ezt mondja Jehova Isten –, aki van, aki volt, és aki eljön, a Mindenható ."

Jelenések 1:17-18 "…Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, de nézd, örökkön örökké élek, és nálam vannak a halál és a sír kulcsai. "

Jelenések 2:8 "Ezeket mondja az első és az utolsó, aki meghalt, és életre kelt "

Jelenések 22:12-16 "Hamar eljövök. Nálam van a jutalom, amelyet adok, és mindenkinek a tettei szerint fizetek. Én vagyok az alfa és az ómega az első és az utolsó, a kezdet és a vég. ...Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy tanúskodjon nektek ezekről a gyülekezetek javára. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, és a fényes hajnali csillag "

Jelenések 21:6-7 "És ezt mondta nekem: „Megvalósultak! Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Aki szomjazik, annak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökli ezeket, és én az Istene leszek, ő pedig a fiam.

Zsidókhoz 1:13 "Melyik angyalról mondta pedig valaha is: „Ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet a lábad alá nem vetem."

Igazság és Egység
Jézus Krisztus helyettesítő kereszthalálát Isten egy okból tudta csak elfogadni: Isten szentségének mércéje olyan magas, hogy kizárólag Isten saját igazságának mértéke és minősége képes neki eleget tenni. Az emberek vagy akár az angyalok igazsága egyszerűen nem elégséges Isten számára, ugyanis egyszerűen nem tud megfelelni Isten Igazságos Igéjének tökéletességének és szentségének. Mivel Jézus Krisztus maga volt személyesen Isten Igazsága, így Ő volt az egyedüli hibátlan áldozat Isten szemében. Mivel a törvény betöltése áldozati vér ontását kívánta meg, így Isten Fia testet öltött, hogy áldozata által mindenkit kiválthasson adósságából (bűn), ki hisz az Ő Nevében.

Vegyük észre, hogy amennyiben helyesen megértjük azt, hogy Jézus Krisztus a testben megszületett Isten, akkor az összes fenti igevers kivétel nélkül igaz-, és egymást támogató állítások egész sorát tartalmazza. Ha teljesen szó szerint vesszük a leírtakat, és józan paraszti ésszel közelítünk hozzájuk, akkor ugyanezt fogjuk találni. Azonban, ha például azt állítjuk, hogy Jézus Krisztus alacsonyabb rangú, mint Isten, és hogy Ő csak egy teremtett lény, név szerint Mihály arkangyal, akkor gyorsan egymást kölcsönösen kizáró állításokba ütközünk és olyan önellentmondásokba és keveredünk, amik mondatként még a szövegkörnyezetükbe is rosszul illeszkednek. Isten Igéjének igazsága arra késztet bennünket, hogy eljussunk arra a felismerésre, mely szerint Isten teljes Igéje egy egységes egészet képez, melyben mind a 66 könyv bensőséges módon kapcsolódik az összes többi könyvhöz közös hivatkozások töretlen láncolatán keresztül. Valóban megismerhető, hogy Isten Igéje tévedhetetlen és igaz. Isten Igéje, aki testet öltött, nem más mint Jézus Krisztus. Az Ő személye az összekötő kapocs, melyen az egész Szentírás függ, Ő a szeretet tökéletes törvényének betöltője. Bárcsak mindnyájan képesek volnánk Isten Szent Igéjét úgy fogadni, ahogyan az valójában van, nem pedig, amilyennek mi szeretnénk. Istené legyen a teljes dicsőség!

Ha további kérdésed van Jézus Krisztusról, a testben megjelent Istenről, akkor fordulj bizalommal hozzánk. Ha készen állsz arra, hogy teljes szívedet Jézus Krisztusnak add, akkor szólj imában így Istenhez: „Mennyei Atyám, tudom hogy bűnös ember vagyok, és hogy kiérdemeltem jogos haragodat. Elismerem előtted, hogy Jézus Krisztusra, mint az egyedüli megmentőre tekintek. Látom azt is, hogy Ő csak Istenként hordozhatta el a valaha élt összes ember bűnét. Így hát csak benne bízom lelkem üdvösségéért. Mennyei Atyám, kérlek bocsáss meg, tisztíts meg, és változtass meg. Köszönöm a kegyelmed csodálatos ajándékát, amit Fiadban adtál nekem."

EnglishVissza a magyar oldalra

Én Jehova tanúja vagyok, miért kéne megfontolnom, hogy keresztény legyek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries