Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?


Kérdés: Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?

Válasz:
Az Isten szíve szerinti nő elsősorban Isten leánya. Akkor válhatunk Isten gyermekévé, ha üdvözítő kapcsolatban állunk Jézus Krisztussal (János 1:12; 3:16–18, 36). Amikor Jézushoz fordulunk az üdvösségünkért, új teremtésekké leszünk (2Korinthus 5:17). Isten a Szentlelkét adja, aki munkálkodik bennünk, és egyre inkább Krisztus hasonlatosságára formál (János 14:15–17; 1János 4:13; 2Korinthus 3:18). Egyszerűen fogalmazva, az Isten szíve szerinti nő egy olyan nő, akit Jézus Krisztus megváltott, és aki aláveti magát a benne lakozó Szentlélek munkájának. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az Isten szíve szerinti nő igyekszik jobban megismerni Istent az igeolvasás, imádság, más hívőkkel való közösség és egészséges tanítás hallgatása révén. Tudja, hogy „[a] teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2Timóteus 3:16-17), ezért kíváncsi, hogy mit tanít Isten igéje. Igyekszik „kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét" (2Timóteus 2:15). Jakab figyelmeztetését szintén megfontolja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat (Jakab 1:22).

Az ige cselekvésének egyik eleme az aktív imaélet. Pál így int: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Filippi 4:6-7). Ugyanígy, az 1Thesszalonika 5:16-18-ban ez áll: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." Az Isten szíve szerinti nő hálásan közelít Istenhez, és gondjait rá helyezi (1Péter 5:7). Bízik Isten képességében és szeretetében, ezért imádatát és gondjait trónja elé viszi (Zsidók 4:14-16).

Az Isten szíve szerinti nő engedelmeskedik Isten azon parancsának, hogy kellően szeressen másokat. Beszéde építi és bátorítja a többieket, nem pedig rágalmazza és mocskolja őket vagy pletykálkodik róluk (Efezus 4:29, 1Péter 2:1-3). Kedves, könyörületes és megbocsátó (Efezus 4:32). Részt vállal mások terhének hordozásában (Galata 6:2, Róma 12:15). Ha alkalom adódik, igyekszik mindenkivel jót tenni, különösen Isten családjának tagjaival (Galata 6:10). Nem felfuvalkodott, hanem alázatos lelkületű (Róma 12:10, 16; Filippi 2:5-11). Nem zúgolódik, nem vitázik feleslegesen és nem okoz viszálykodást, hanem igyekszik harmóniában élni másokkal (Róma 12:16, 18; Filippi 2:14).

Az Isten szíve szerinti nő követi Péter tanítását: „az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat" (1Péter 3:15-16). Megpróbál eleget tenni Péter szavainak: „tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján" (1Péter 2:11-12).

Az Isten szíve szerinti nő buzgón végzi azt a munkát, amellyel Isten megbízta (Róma 12:11). Ha idősebb hölgy, példás életet él a fiatalabb asszonyok előtt (Titus 2:3-5). Időt tölt más hívőkkel, bátorítván őket és bátorítást nyervén tőlük (Zsidók 10:24-25). Alázatos, másokat helyezi maga elé, ahogy a hívőknek illik (Efezus 5:21). Odafigyel Péter parancsolatára, mely szerint: „Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért... Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek" (1Péter 2:13-17). Tudja, hogy Krisztusban értékes teremtés (Galata 3:28), és igyekszik Őt utánozni, és lemondani a saját akaratáról. Ha férjnél van, hagyja, hogy férje legyen a család feje (Efezus 5:21-33, 1Péter 3:1-2). Tiszteli szüleit (Efezus 6:1-3), és – amennyiben vannak – gondoskodik gyermekeiről (Titusz 2:3-5, 1Timóteus 5:14). Otthonát jól igazgatja, istenfélő alapelvek szerint (Titusz 2:3-5, Példabeszédek 14:1; 31).

Az Isten szíve szerinti nő szépsége belülről, a szívéből sugárzik, „kedves és nyugodt [szelleméből], mert ez a szépség örökkévaló, és ez az, amit Isten igazán értékel" (1Péter 3:3-4, Egyszerű). Végül, az Isten szíve szerint való nő folyamatosan növekszik, Isten mesterműve, aki hit által, kegyelemből üdvözült (Efezus 2:8-10), és, miközben igyekszik Őt megismerni és neki engedelmeskedni, egyre inkább Jézusra kezd hasonlítani.

English


Vissza a magyar oldalra
Mit jelent Isten szíve szerinti nőnek lenni?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől