settings icon
share icon
Kérdés

Mi Isten pecsétje?

Válasz


Az "Isten pecsétje" kifejezéssel legalább ötször találkozunk az Újszövetségben, maga a pecsét szó különböző változatai (igeként is) 38-szor fordulnak elő a teljes Szentírásban. Cikkünkben a következő öt igehely tükrében vizsgáljuk a témát: János 6:27; 2.Timótheushoz 2:19; Jelenések 6:9; 7:2; és 9:4. Az Újszövetségben előforduló "elpecsétel" szó görög eredetije azt jelenti, hogy valamit "személyes jelzéssel bélyegeznek meg", annak érdekében, hogy az titkos maradjon, vagy külső behatásoktól védve legyen. Pecsétet általában hivatalos ügyek lebonyolítása során alkalmaztak, például mikor egy írásos dokumentum csak egy adott személynek volt címezve. Ha a pecsétet feltörték, akkor a fogadó fél sejthette, hogy valaki megváltoztathatta a levél tartamát, vagy már más is hozzáférhetett a benne közölt tartalomhoz.

A Jelenések könyvének 7:3-4 és 9-4 igerésze azon emberek csoportjára utal, akik Isten pecsétjét viselik magukon, és azáltal védelmet élveznek a nagy nyomorúság idején is. Az ötödik angyali trombita felzendülése utáni ítélet keretében az Antikrisztus vezetése alatt álló sáska-ember-oroszlán-skorpió hibrid lények támadják meg a föld lakosait, akik nem az űrből, hanem a "mélységnek kútjából" szabadulnak rá a világra (Jelenések 9:3). Ezek a démoni lények azonban nem mindenkit kínozhatnak. Minderről így olvasunk: "És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte" (Jelenések 9:4). Az Isten Szent Lelke által elpecsételt emberek tehát nem esnek áldozatul kínzásuknak. A nagy nyomorúság idején nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy milyen éles ellentétben áll Isten pecsétje a fenevad pecsétjével, ami a magát Istennek, és Jézus Krisztus második eljövetelének kikiáltó Antikrisztussal tudatos szövetségre lépett emberek megkülönböztető jegyéül szolgál majd (Jelenések 13:16-18).

Pál Apostol Isten pecsétjéről, mint az alapvető igazság jeléről ír Timótheusnak Isten Szent Lelkétől ihletetten. Felhívja Timótheus figyelmét, hogy egyes szélházi emberek, akik már jó időben be lettek írva az ítéletre, hamis tanításokat terjesztenek, ami által a hívők üdvösségre való hitének elpusztítására törnek. A továbbiakban annak lehetünk tanúi, ahogyan Isten Szent Lelke a legkisebb apostolon keresztül bátorít minden igaz hívő halandót a világidő végezetéig: "Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja." Egy (szellemi) épület alapjának a képe tárul tehát elénk, amelyen a két bevésett mondat egyben az épület rendeltetését is meghatározza. Isten már rég megvetette egyháza (az Úr Jézus Krisztus teste) kősziklafeszes alapját (Efézusbeliekhez 2:20). Az Ő örökkévalóságra elpecsételő jegye világosan visszhangozza az ajándékba kapott hitünk két főbb vonulatát: bízzunk Istenben, és távozzunk el a bűntől (Márk 1:15)! A "nagy háznak" nevezett egyházban – folytatja Pál apostol – vannak tisztességre és gyalázatra készült edények: "Ha tehát valaki magát ezektől (vagyis a bűntől) tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas (2.Timótheus 2:21 betoldva).

Jézus Krisztus szintén magán viselte Isten pecsétjét: "...mert őt (az embernek Fiát) az Atya pecsételte el, az Isten" (János 6:27 betoldva). Minden ember, aki üdvösségének bizalmát kizárólag az Úr Jézus Krisztusba vetette, megtérésének pillanatában el lett pecsételve a Szent Lélekkel: "A kiben (Jézus Krisztusban) ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, a ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására" (Efézusbeliekhez 1:13-14 betoldva). Micsoda nagy reménységet és vigaszt is meríthet Isten megváltott gyermeke abból a meginoghatatlan bizonyosságból, hogy Isten személyesen pecsételte el őt, és hogy ezen sebesen a vége felé siető világ minden viszontagsága közepette sem zuhanhat mélyebbre megtartó Istene tenyerénél.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi Isten pecsétje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries