settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir posts? Kā mēs zinām, ka posts ilgs septiņus gadus?

Atbilde


Posts ir septiņu gadu ilgs laika periods, kura laikā Dievs pabeigs Izraēliešu pārmācīšanu un noformēs sodu pār neticīgo pasauli. Baznīca, radīta no visiem tiem, kuri būs ticējuši Jēzus Kristus vārdam un darbam, tiks glābti no soda par grēkiem, nebūs klātesoša šajos septiņos posta gados. Baznīca būs paņemta prom no zemes notikuma laikā, kas saukts par eksaltāciju (prieks, līksmība) (1.Tes.4:13-18; 1.Kor.15:51-53). Baznīca jau ir glābta no atnākošajām Dieva dusmām (1.Tes.5:9). Visos Svētajos Rakstos posta laiks ir saukts arī citos vārdos, kā piem.- Tā Kunga diena (Jesajas gr. 2:12 13:6-9; Joēla gr. 1:15, Joēla gr, 2,3,4 nodaļas; 1.Tes.5:2); bēdas un posts (Mozus 5 gr.4:30; Cefanijas gr. 1:1-2); lielas bēdas, kas norāda uz intensīvu septiņu posta gadu otro daļu (Mateja ev.24:21); laiks, vai posta diena (Daniela gr. 12:1, Cefaninas 1:15) un Jēkaba likstu laiks (Jeremijas gr. 30:7).

Izpratne par rakstīto Daniela gr. 9:24-27 ir nepieciešama, lai saprastu posta mērķi un doto laiku. Šie panti runā par 70 septiņiem (nedēļām), kas ir pasludinātas pret ”Taviem cilvēkiem.” Daniela cilvēki ir ebreji, Izraēlas tauta, un pantā 9:24 Daniels runā par laika periodu, ko Dievs ir devis - ”Lai pārkāpums diltu, lai grēks mitētos, lai vainu izpirktu, lai mūžīga taisnība sāktos, lai parādības un pravietojumi mitētos un lai iesvētītu svētāko no svētākajiem.” Dievs paziņo, ka ”septiņdesmit septiņi” piepildīs visas šīs lietas. Šie ir septiņi septiņdesmiti vai 490g. (Daži tulkojumi to attiecina uz 70 gadu nedēļām). Apstiprinājums tam ir atrodams citos Daniela pantos. 25jā un 26jā pantos ir teikts, ka Mesija tiks nogalināts pēc ”septiņu septiņiem un sešdesmit diviem septiņiem” (Kopā 69) sākot ar dekrēta pasludināšanu par Izraēlas atjaunošanu. Citiem vārdiem sakot 69ņos gadu septiņos (kopumā 483 gadu) pēc dekrēta par Izraēlas atjaunošanu Mesija tiks nogalināts. Bībeles vēsturnieki apliecina, ka 483 gadi ir pagājuši no Izraēlas dekrēta laika par tās atjaunošanu līdz Jēzus krustā sišanai. Lielākajai daļai Kristiešu zinātnieku, par spīti eshatoloģijai (nākotnes lietas/ notikumi), ir iepriekšminētā izpratne par Daniela 70 gadiem jēdzienu.

Ņemot vērā 483 gadus, kas pagājuši no Izraēlas dekrēta par tās atjaunošanu līdz Mesijas nogalināšanai, tas atstāj septiņu gadu periodu, lai piepildītu Daniela pareģojumu 9:24: ”Lai pārkāpums diltu, lai grēks mitētos, lai vainu izpirktu, lai mūžīga taisnība sāktos, lai parādības un pravietojumi mitētos un lai iesvētītu svētāko no svētākajiem.” Šis septiņu gadu periods ir zināms kā posta gadu periods - laiks, kad Dievs pabeigs tiesāt Izraēlu par tās grēkiem.

Pantos 9:27 Daniels sniedz dažus paskaidrojumus par šiem posta gadiem. ”Ar daudziem viņš noslēgs stipru derību uz septiņiem. Un uz pusi no septiņiem pārtrauks kaujamo un labības dāvanu upuri, un tempļa vienā daļā būs postītājs un preteklības – līdz beigām! Kas piespriests, to izlies pār postītāju!” Persona, par kuru šis pants runā ir tā persona, kuru Jēzus sauc par ”izpostīšanas negantību” (Mateja 24:15), kā arī ir tā sauktais ”zvērs” Atklāsmes grāmatas 13jā nodaļā. Daniela 9:27 saka, ka zvērs noslēgs līgumu uz septiņiem gadiem, bet tās nedēļas vidū (3 ½ posta gadi) viņš to lauzīs liekot apstādināt upurēšanu. Atklāsmes gr. 13. nodaļa izskaidro, ka zvērs uzstādīs savu tēlu templī un pieprasīs pasauli pakļauties un kalpot viņam. Tas turpināsies 42 mēnešus, kas ir 3 ½ gadu (Atklāsmes gr. 13:5). Kopš Daniels (9:27) apgalvo, ka viss šis notiks nedēļas vidū un Atklāsmes gr. 13:5 saka, ka zvērs darbosies 42 mēnešu garā perioda laikā, ir viegli saskatīt, ka kopējais laiks ir 84 mēneši vai septiņi gadi. Kā arī paskatieties Daniela 7:25, kur ”laiks, laiki un puslaiks” (laiks - viens gads; laiki - divi gadi; puslaiks - ½ gada, kas kopā ir 3 ½ gadi) arī attiecas uz ”lielo postažas laiku,” pēdējo pusi no septiņu gadu ilgās postažas, kad zvērs būs pie varas.

Par tālākiem, papildus norādījumiem par posta laiku skatiet Atklāsmes gr. 11:2-3, kur iet runa par 1260 dienām un 42 mēnešiem, kā arī Daniela 12:11-12, kur iet runa par 1290 dienām un 1335 dienām. Šīs dienas atsaucas uz posta laika kulminācijas punktu. Papildus dienas Daniela gr. 12. nodaļā varētu būt dienas, kas iekļauj laiku, kad būs pabeigta tautu un nāciju tiesāšana (Mateja ev.25:31-46) un laiks, kad tiks izveidota Kristus tūkstošgades valstība (Atklāsmes gr. 20:4-6).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir posts? Kā mēs zinām, ka posts ilgs septiņus gadus?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries