settings icon
share icon
Jautājums

Vai Mormonisms ir kults? Kam Mormoņi tic?

Atbilde


Mormoņu reliģijas (Mormonisms) sekotāji ir zināmi kā Mormoņi un Pēdējo Dienu Svētie (PDS), kas uzsāka savu kustību apmēram 200 gadus atpakaļ Džozefa Smita vadībā. Viņš pretendēja uz to, ka viņu, personiski, apciemoja Dievs Tēvs un Jēzus Kristus, kuri pavēstīja viņam, ka visu baznīcu draudžu ticība ir sabojāta un nelietojama. Pēc šā ”apciemojuma” D. Smits uzsāka gluži jaunu reliģiju, kas pretendē uz to, ka ir ”vienīgā īstā baznīca uz zemes.” Problēma ar Mormonismu ir tā, ka to uzskati ir pretrunā ar Bībeles mācību; tie nepārtraukti pārmaina un papildina Bībeli. Kristiešiem nav iemesla ticēt tam, ka Bībele nav patiesa un adekvāta. Pa īstam, neviltoti ticēt Dievam nozīmē ticēt katram Viņa vārdam un visiem Svētajiem Rakstiem, kas ir Dieva iedvesmoti, un nozīmē, ka tie visi nāk no Viņa (2.Tim.3:16).

Faktiski, Mormoņi tic, ka pastāv nevis viens, bet gan četri avoti, caur kuriem vārdi tika iespaidoti dievišķīgi: 1) Bībele ”bet vienīgi tik tālu, cik tā ir tulkota pareizi pēc viņu skatījuma.” 2) Mormoņu grāmata, ko ”tulkoja” D. Smits un izdeva 1830g. Smits pretendēja uz to, ka šī ir ”vispareizāk iztulkotā grāmata” uz zemes un ka cilvēks var tikt tuvāk Dievam sekojot šīs grāmatas paraugam, un ”neviena cita grāmata” nav tik laba un pareiza. 3) Doktrīna jeb mācība un testamenti, saturoši modernās atklāsmes kolekciju attiecībā uz ”Jēzus Kristus baznīcu pēc tās atjaunošanas.” 4) Dārgā pērle (Pearl of Great Price), caur ko Mormoņi uzskata, ka Bībele ir kļūdaina un tai trūkst daudz acīmredzamas un vērtīgas daļas, tāpēc pievieno savu pašu izdomātu informāciju par zemes radīšanu.

Par Dievu Mormoņi tic sekojošo: ne vienmēr Dievs ir bijis visuma augstākā būtne, bet gan sasniedza savu statusu caur svētu dzīvošanu un pastāvīgu piepūli. Mormoņi tic, ka Dievam Tēvam ir ”miesa un kauli tikpat taustāmi kā cilvēkam.” Taču moderno Mormoņu līderu atstātais Brighams Jangs (Brigham Young) mācīja, ka Ādams patiesībā bija Dievs un Jēzus Kristus tēvs. Salīdzinājumā - Kristieši no laika gala ir ticējuši, ka ir tikai viens Patiess un Dzīvs Dievs, un bez Viņa nav neviena cita. (5.Moz.gr.6:4; Jes:43:10, 44:6-8). Dievs ir vienmēr eksistējis un vienmēr eksistēs (5.Moz.gr.33:27; Ps.90:2; 1.Tim.1:17). Dievs nav radīts, bet gan ir visa Radītājs (1.Moz.gr. pirmā nodaļa; Ps.24:1; Jes.37:16). Dievs ir perfekts un neviens, un nekas nelīdzinās Viņam (Ps.86:8; Jes.40:25). Dievs Tēvs nav cilvēks un nekad tāds nav bijis (4.Moz.gr.23:19; 1.Sam.15:29; Hoz.11:9). Dievs ir Gars (Jņ.ev.4:24), Gars nav un nevar būt radīts no miesas un kauliem (Lk.ev.24:39).

Mormoņi tic, ka aizkapa dzīvē pastāv dažādi līmeņi vai valstības: debess valstība, zemes jeb laicīgā valstība, dievišķīgā valstība un ārējā tumsa. Kur cilvēks nonāks pēc nāves ir atkarīgs no tā, kam viņš tic un kādus darbus dara uz zemes. Salīdzinājumā, Bībele saka, ka pēc nāves mēs nonāksim debesīs vai ellē; atkarībā no tā, vai ticējām vai neticējām mūsu Kungam un Glābējam Jēzum Kristum. Savu ķermeņu atstāšana ticīgajiem nozīmē to, ka ticīgie būs vai jau ir ar to Kungu (2.Kor.5:6-8). Neticīgie ir nosūtīti uz elli vai nāves vietu (Lk.ev.16:22-23). Mēs saņemsim jaunus ķermeņus pie Jēzus otrās atnākšanas (1.Kor.15:50-54). Būs jaunas debesis un jauna zeme, kur dzīvos visi ticīgie (Atkl.gr.21:1), bet neticīgie būs iemesti mūžīgā uguns ezerā (Atkl.gr.20:11-15). Nevienam cilvēkam nav dota iespēja saņemt pestīšanu pēc nāves (Ebr.9:27).

Mormoņu līderi māca, ka Jēzus iemiesojās Dieva Tēva un Marijas fizisko attiecību rezultātā. Mormoņi tic, ka Jēzus ir Dievs un arī tam, ka katrs cilvēks var kļūt par dievu. Mormoņi māca, ka pestīšanu var iegūt kombinējot ticību kopā ar labiem darbiem. Salīdzinājumā ar šo, Kristiešu vēsturiskā mācība ir tā, ka nevienam nav dots sasniegt Dieva statusu – tikai un vienīgi Dievs ir svēts (1.Sam.2:2). Tikai un vienīgi caur mūsu ticību Dievs var padarīt mūs svētus (1.Kor.1:2). Jēzus ir Dieva vien piedzimušais dēls (Jņ.ev.3:16), Viņš ir vienīgais, kas dzīvoja svētu, ļaunuma neaptraipītu, šķīstu dzīvi; atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm (Ebr.7:26). Jēzus un Dievs savā būtībā ir viens; Jēzus eksistēja jau pirms savas fiziskās piedzimšanas (Jņ.ev.1:1-8; 8:56). Jēzus upurēja Sevi mūsu labā. Dievs uzcēla Viņu no mirušajiem, un tā diena tuvojas, kad visi atzīs, ka Jēzus ir Tas Kungs (Fil.2:6-11). Jēzus skaidri paziņoja, ka tikai un vienīgi caur ticību Viņam mēs varam nokļūt debesīs, bet mēs nespējam tur nokļūt darot labus darbus (Mt.ev.19:26). Mēs visi esam pelnījuši mūžīgo sodu par saviem grēkiem, bet Dieva nebeidzamā mīlestība un žēlsirdība ir atļāvusi mums iegūt mūžīgo dzīvību. ”Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā” (Rom.6:23).

Skaidrāks par skaidru ir tas, ka vienīgais veids kā saņemt pestīšanu un pēc nāves nokļūt debesīs ir caur Dieva, Viņa Dēla Jēzus zināšanu (Jņ.ev.17:3). Mēs nevaram saņemt pestīšanu darot labus darbus, bet gan tikai caur ticību (Rom.1:17; 3:28). Mēs varam saņemt šo dāvanu neskatoties uz to, kas esam, vai ko esam darījuši (Rom.3:22). ”Un nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12).

Lai arī Mormoņi parasti ir ļoti draudzīgi, mīloši un laipni cilvēki, tomēr viņi maldina ar viltus reliģiju; ar nepatiesu mācību, kas ir sagrozījusi un izkropļojusi Dieva dabu, Jēzus Kristus personību un pestīšanas nozīmi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Mormonisms ir kults? Kam Mormoņi tic?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries