settings icon
share icon
Jautājums

Vai Kristus dievišķība ir bibliska?

Atbilde


Papildus paša Jēzus apgalvojumiem par Viņa dievišķību, arī Viņa mācekļi atzina to, ka Kristus ir Dievs. Viņi uzskatīja, ka Jēzum ir vara piedot grēkus – tas bija kas tāds, kas bija iespējams tikai Dievam, jo Dievs ir tas, kuru mēs ar saviem grēkiem esam apbēdinājuši (Apustuļu darbi 5:31, Kolosiešiem 3:13, Psalmi 130:4, Jeremijas 31:34). Par Jēzu ir teikts arī tas, ka Viņš ir tas, kas „tiesās dzīvos un mirušos” (2. Timotejam 4:1). Apustulis Toms teica Jēzum, „mans Kungs un mans Dievs!” (Jāņa ev. 20:28). Apustulis Pāvils saka par Jēzu, „lielais Dievs un mūsu Pestītājs Jēzus Kristus” (sal. Titam 2:13). Viņš arī norāda, ka pirms iemiesošanās Kristus ir bijis „Dieva veidā” (sal. Filipiešiem 2:5-8). Vēstules Ebrejiem autors par Jēzu saka tā: „Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos.” (Ebrejiem 1:8) Apustulis Jānis apliecina, ka „iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds [Jēzus] bija Dievs” (Jāņa ev. 1:1). Bībelē ir neskaitāmas atsauces, kas norāda uz Kristus dievišķību (Atklāsmes grāmata 1:17; 2:8; 22:13; 1. Korintiešiem 10:4; 1. Pētera 2:6-8, salīdz. Psalmi 18:2,3; 95:1, 1. Pētera 5:4, Ebrejiem 13:20). Tās atklāj arī to, ka Kristus tika uzskatīts par Dievu no savu sekotāju puses.

Jēzum tika piešķirti tituli, kas parasti tika piedēvēti Jahvem (Dieva formālais vārds) Vecajā Derībā. Vecās Derības tituls „glābējs, pestītājs” (Psalmi 130:7, Hozejas 13:14) tiek lietots, runājot par Jēzu Jaunajā Derībā ( Titam 2:13; Atklāsmes grāmata 5:9). Jēzus tiek saukts arī par Immanuel - „Dievs ar mums” (Mateja ev. 1. nod.). Apustulis Pāvils Jesajas grāmatā 45:22-23 teikto attiecina uz Jēzus vēstulē Filipiešiem 2:10-11. Tālāk, Jēzus vārds tiek lietots līdzās ar Jahves vārdu miera sveicienā „žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus” (Galatiešiem 1:3, Efeziešiem 1:2). Tā būtu zaimošana, ja Kristus nebūtu Dievs. Jēzus vārds parādās līdzās Jahves vārdam arī pavēlē „eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mateja ev. 28:19, sal. 2. Korintiešiem 13:14). Atklāsmes grāmatā Jānis saka, ka visa radība slavēja un pielūdza Kristu (Dieva Jēru) – līdz ar to Jēzus nav daļa no radības (Atklāsmes grāmata 5:13).

Jēzum tiek piedēvētas darbības, ko var veikt vienīgi Dievs. Jēzus ne tikai uzmodināja mirušos (Jāņa ev. 5:21; 11:38-44), piedeva grēkus (Apustuļu darbi 5:31;13:38), bet Viņš arī bija Tas, kas radīja un uztur visu Universu (Jāņa ev. 1:2, Kolosiešiem 1:16-17)! Šī lieta iegūst vēl vairāk spēka, kad mēs apdomājam to, ka Jesajas grāmatā 44:24 ir teikts, ka Jahve visu radīja viens pats. Bez tam, Kristum pieder visi Dieva atribūti, - Viņš ir mūžīgs (Jāņa ev. 8:58), visuresošs (Mateja ev. 18:20), visuzinošs Mateja ev. 16:21), visvarens (Jāņa ev. 11:38-44).

Viena lieta ir pašam apliecināt savu dievišķību vai censties pārliecināt cilvēkus, lai viņi tam noticētu, bet jau pavisam cita lieta ir to arī pierādīt. Kā savas dievišķības pierādījumu Jēzus veica daudzus brīnumus un pat augšāmcēlās no nāves. Lūk, daži no Jēzus veiktajiem brīnumiem: Viņš pārvērta ūdeni vīnā (Jāņa ev. 2:7), staigāja pa ūdens virsmu (Mateja ev. 14:25), pavairoja priekšmetus (Jāņa ev. 6:11), dziedināja aklus (Jāņa ev. 9:7), paralizētus (Marka 2:3) un slimus (Mateja 9:35; Marka 1:40-42), un uzmodināja no nāves mirušus cilvēkus (Jāņa ev. 11:43-44; Lūkas ev. 7:11-15; Marka ev. 5:35). Plus tam visam, Jēzus arī pats augšāmcēlās no nāves. Šī nāve un augšāmcelšanās nekādā gadījumā nelīdzinās dažās pagānu mitoloģijās minētajai dievu nāvei un atdzimšanai. Nevienā citā reliģijā šādas lietas nenotiek. Šim kristietības apgalvojumam par Jēzus augšāmcelšanos ir arī ļoti daudz ārējo apstiprinājumu, kas nenāk tieši no Bībeles. Pēc Dr. Garija Habermasa (Gary Habermas) domām, ir vismaz 12 vēsturiski fakti, kam piekrīt arī skeptiski noskaņoti, nekristīgi zinātnieki:

1. Jēzus nomira, piesists krustā.
2. Viņš tika apbedīts.
3. Viņa nāve mācekļos radīja izmisumu un tie zaudēja cerības.
4. Jēzus kaps tika atrasts tukšs trīs dienas pēc Viņa nāves.
5. Mācekļi ticēja, ka ir redzējuši Jēzu parādāmies viņiem pēc Viņa augšāmcelšanās.
6. Pēc tā mācekļi tika pārvērsti no šaubīgiem un bailīgiem cilvēkiem drošsirdīgos ticīgajos.
7. Šī vēsts bija sludināšanas centrā agrīnajā Baznīcā.
8. Šī vēsts tika sludināta Jeruzalemē.
9. Šīs sludināšanas rezultātā piedzima Baznīca, un sāka strauji augt.
10. Augšāmcelšanās diena, t.i. svētdiena, aizstāja Sabata dienu (sestdiena) un kļuva par galveno sanākšanas un pielūgsmes dienu.
11. Jēkabs, kas iesākumā bija skeptiķis, tika pārvērsts un sāka ticēt Jēzum pēc tam, kad, viņaprāt, redzēja Viņu pēc augšāmcelšanās.
12. Pāvils, kristietības ienaidnieks, tika pilnībā pārvērsts un kļuva par apustuli pēc tam, kad viņš redzēja Jēzus parādīšanos viņam.

Ja kāds gribētu ko iebilst pret kādu no šiem faktiem, tad tomēr tikai daži no tiem ir vajadzīgi, lai pierādītu Jēzus augšāmcelšanos un Evaņģēlija patiesumu: Jēzus nāve, apbedīšana, augšāmcelšanās un parādīšanās cilvēkiem (1. Korintiešiem 15:1-5). Lai gan pastāv kādas teorijas, kas cenšas izskaidrot kādu no augšminētajiem faktiem, tikai augšāmcelšanās izskaidro un pamato tos visus. Kritiķi atzīst, ka mācekļi apliecināja, ka ir redzējuši augšāmcēlušos Kristu. Ne meli, ne halucinācijas nespēj pārvērst cilvēkus tā, kā tos pārvērta augšāmcelšanās. Pirmkārt, mācekļiem nebija, ko iegūt, ticot Jēzum. Kristietība nebija populāra un tā nekādā gadījumā neienesa viņiem nekādu peļņu. Otrkārt, no meļiem nesanāk diezko labi martīri. Nav nekāda cita izskaidrojuma, kā vien augšāmcelšanās, tam, ka mācekļi bija gatavi mirt mokpilnā nāvē par savu ticību. Jā, daudzi cilvēki izvēlas mirt par meliem, kuriem tie tic, bet neviens nevēlas labprātīgi mirt par to, ko tas zina, ka tā ir nepatiesība.

Kopsavilkumā: Jēzus pretendēja uz to, ka ir Jahve, un ka Viņš ir Dievs (nevis vienkārši kāds dievs, bet Vienīgais Patiesais Dievs), un viņa sekotāji (jūdi, kuriem elkdievība ir kas nepieņemams) ticēja Viņam un uzskatīja Viņu par Dievu. Kristus pierādīja savu dievišķību caur dažādiem brīnumiem, kā arī caur savu augšāmcelšanos, kas izmainīja pasauli. Nekādas citas hipotēzes nevar izskaidrot šos faktus.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Kristus dievišķība ir bibliska?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries