settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu kļūt par Dieva bērnu?

Atbilde


”Tiem, kuri Viņu uzņēma, kas ticēja Viņa vārdā, Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem” (Jņ.ev.1:12).

Jums ir jāpiedzimst no jauna.

Kad jūdu valdības vīrs Nikodēms atnāca pie Jēzus, tad Jēzus nesāka viņu pārliecināt par došanos uz debesīm, bet gan teica: ”Patiesi, patiesi es tev saku – ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību” (Jņ.ev.3:3).

Piedzimstot pirmo reizi cilvēks iemanto grēcīgo dabu, kas radusies no Ādama nepaklausības Dievam Ēdenes dārzā. Neviens nemāca bērniem kā grēkot – darīt sliktu. Bērni jau no dabas seko savām nepareizajām vēlmēm un izdara tādus grēkus kā – melošana, zagšana un nīšana. Tā vietā, lai būtu Dieva bērns, viņš ir nepaklausības un dusmu bērns.

”Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat kā visi pārējie” (Ef.2:1-3).

Būdami dusmības bērni mēs esam pelnījuši nošķirtību no Dieva un nonākšanu ellē. Paldies Dievam, bet šis pants turpinās: ”Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, - žēlastībā jūs esat izglābti” (Ef.2:4-5).

Kā tas ir, ka tagad esam atdzīvināti ar Kristu/ piedzimuši no jauna/ padarīti par Dieva bērniem? Caur Jēzus pieņemšanu! Mums ir nepieciešams pieņemt Jēzu!

Jēzus saņemšana

”Tiem, kuri Viņu uzņēma, kas ticēja Viņa vārdā, Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem” (Jņ.ev.1:12).

Šis pants skaidri un vienkārši atklāj, kā cilvēks var kļūt par Dieva bērnu. Mums jāpieņem Jēzus ticot Viņam. Kas mums jātic par Jēzu?

Pirmkārt, mums jāatpazīst, ka Jēzus ir mūžīgais Dieva Dēls, kas tapa par cilvēku. Piedzimis Svētā Gara spēkā no jaunavas Marijas Viņš neiemantoja Ādama grēcīgo dabu. Tāpēc Viņš tiek saukts par otro Ādamu (1.Kor.15:22). Laikā, kad Ādama nepaklausība ienesa pasaulē grēka lāstu, Jēzus perfektā dzīve pārklāja mūsu grēkus. Atbildot uz to mums ir jānožēlo (jāaizgriežas no grēka) un jātic, ka Viņa perfektā dzīve ir šķīstījusi un attīrījusi mūs no grēka.

Otrkārt, mums jātic Jēzum kā savam personiskajam Glābējam. Dieva plāns bija upurēt Savu perfekto Dēlu pie krusta, tā samaksājot sodu, ko esam pelnījuši par saviem grēkiem - nāvi. Viņa nāve padara brīvus no soda un grēka spēka visus, kas Viņu pieņem.

Beidzot, mums jāseko Jēzum kā Kungam. Kad Jēzus, kā uzvarētājs pār nāvi un grēku tika augšāmcelts, Dievs visu autoritāti nodeva Viņa rokās (Ef.1:20-23). Jēzus vada visus, kas saņem Viņu; Viņš sodīs visus, kas noraida Viņu (Ap.d.10:42).

Ar mums doto Dieva žēlastību, – spēju nožēlot un ticēt Glābējam un Tam Kungam, mēs piedzimstam no jauna kā Dieva bērni. Vienīgi tie, kas pieņem Jēzu – ne tikai zinot par Viņu, bet paļaujoties uz Viņu kā Pestītāju, pakļaujoties Viņam kā Kungam, mīlot viņu kā lielāko dārgumu – kļūst par Dieva bērniem.

Kļūsti par Dieva bērnu.

”Tiem, kuri Viņu uzņēma, kas ticēja Viņa vārdā, Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva” (Jņ.ev.1:12-13).

Tieši tāpat kā mēs nevaram iespaidot savu dabisko dzimšanas procesu, mēs paši saviem spēkiem nevaram piedzimt Dieva ģimenē darot labus darbus.

”Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties” (Ef.2:8-9).

Bērni aug līdzīgi saviem vecākiem. Tāpat arī Dievs grib, lai Viņa bērni kļūtu vairāk un vairāk līdzīgi Jēzum Kristum. Kaut arī vienīgi debesīs viss būs perfekts, Dieva bērns vairs negrēkos bez nožēlas un ieraduma pēc. ”Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina – kas dara taisnību, ir taisns, tāpat kā Viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu/ iznīcinātu velna darbus. Ikviens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā; un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Tā top redzami Dieva bērni un velna bērni – katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva; tāpat arī tas, kas, kas nemīl savu brāli” (1.Jņ.3:7-10).

Nekļūdieties – neviens nav atzīts par Dieva bērnu ”grēkojot.” Persona, kas turpina grēkot (neatlaidīgi izbauda grēku nepievēršot uzmanību Jēzum Kristum un Viņa Vārdam) atklāti atzīst, ka nav piedzimusi no jauna. Jēzus tādiem cilvēkiem teica: ”Jūs esat no sava tēva – velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības...” (Jņ.ev.8:44). Bet Dieva bērni, gluži otrādi, vairs nealkst pēc grēka apmierinājuma, bet gan ir piepildīti ar vēlmi zināt, mīlēt un slavināt savu Tēvu.

Atmaksas, kas tiek dotas Dieva bērniem, ir neizmērojami milzīgas. Kā Dieva bērni mēs esam daļa no Viņa ģimenes (baznīca), mums ir apsolītas mājas debesīs, kā arī mums ir pilnas tiesības tuvoties Dievam savās lūgšanās saucot Viņu par savu Tēvu (Ef.2:19; 1.Pēt.1:3-6; Rom.8:15).

Atbildi uz Dieva aicinājumu nožēlot grēku un tici Kristum. Kļūsti par Dieva bērnu šodien!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu kļūt par Dieva bērnu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries