settings icon
share icon
Swali

Mwili ni nini?

Jibu


John Knox (c. 1510-1572) alikuwa mchungaji wa Scottish, kiongozi wa mageuzi ya Kiprotestanti, na mtu ambaye anahesabiwa kuwa mwanzilishi wa madhehebu ya Presbyterian huko Scotland. Knox amekuwa akipendwa na wanasomoji wa kisasa kama mtu ambaye alijitolea bidii kwa Mungu na kujitolea kwa ukweli wa Maandiko na maisha matakatifu. Hata hivyo, alipokaribia na kifo, mtakatifu huyu wa Mungu alikiri vita vyake mwenyewe na asili ya dhambi aliyopewa Adamu (Warumi 5:12). Knox akasema, "Najua vita ngumu ni kati ya mwili na roho chini ya msalaba mkubwa wa mateso, wakati hakuna ulinzi wa kidunia lakini kifo kinatokea. Najua malalamiko ya kunung'unika na kunung'unika ya mwili ... "

Taarifa ya Knox inaonekana kama ile ya mtume Paulo ambaye alikubali waziwazi mapambano ya kibinafsi na tabia yake ya dhambi: "Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni; bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo, silitendi; bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani, ndani ya mwili wangu, halikai neno jema; kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo, silitendi; bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii, ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu, maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti?" (Warumi 7: 14-24).

Paulo anasema katika barua yake kwa Warumi kuwa kuna kitu "katika wanachama" wa mwili wake kwamba anaita "mwili wangu," ambao ulileta ugumu katika maisha yake ya Kikristo na kumfanya awe mfungwa wa dhambi. Martin Luther, katika maandishi yake ya kitabu cha Warumi, alitoa maoni juu ya matumizi ya Paulo ya "mwili" kwa kusema, "Usielewe 'mwili,' kuwa ndio pekee ulikuwa 'mwili' ambao unahusishwa na uovu, lakini St Paulo anatumia 'mwili' wa mwanadamu mzima, mwili, na roho, fikra, na uwezo wake wote ni pamoja na, kwa sababu yote yaliyomo ndani yake na hujitahidi kufuata mwili. "Maneno ya Luther yanaonyesha kuwa" mwili "hufanana na mashauri na tamaa zinazoendana kinyume na Mungu, si tu katika eneo la shughuli za ngono, lakini katika kila eneo la maisha.

Ili kupata ufahamu mzuri wa neno "mwili" inahitaji kuchunguza matumizi na ufafanuzi wake katika Maandiko, jinsi inavyoonyesha katika maisha ya waumini na wasioamini, madhara yanayotokana kwayo na jinsi hatimaye yaweza kushindwa.

Ufafanuzi wa "Mwili"
Neno la Kigiriki la "mwili" katika Agano Jipya ni sarx, neno ambalo mara nyingi katika Maandiko hutaja mwili wa kimwili. Hata hivyo, Kamusi ya Kigiriki-Kiingereza Lexicon ya Agano Jipya na Vitabu vingine vya Kikristo vya awali vinaelezea neno kwa njia hii: "mwili wa kimwili kama chombo kinachofanya kazi; Katika mawazo ya Paulo esp., sehemu zote za mwili hujumuisha mwili wote unaojulikana kama mwili, ambao unaongozwa na dhambi kwa kiwango ambacho popote mwili upo, aina zote za dhambi pia zipo, na hakuna kitu kizuri kinachoweza kuishi."

Biblia inaiweka wazi kuwa ubinadamu haukuanza njia hii. Kitabu cha Mwanzo kinasema kwamba mwanzoni mwanadamu aliumbwa mzuri na kamilifu: "Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba" (Mwanzo 1: 26-27). Kwa sababu Mungu ni mkamilifu, na kwa sababu athari daima inawakilisha sababu yake kwa asili [yaani, Mungu mzuri kabisa anaweza tu kuumba vitu vema, au kama vile Yesu alisema, "Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya" (Mathayo 7:18)], Adamu na Hawa waliumbwa wema na bila dhambi. Lakini, wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi, asili yao iliharibiwa, na asili hiyo ilipitishwa kwa uzao wao: "Adamu akaishi miaka mia na thelathini, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Sethi (Mwanzo 5: 3, msisitizo umeongezwa).

Ukweli wa asili ya dhambi hufundishwa katika sehemu nyingi katika Maandiko, kama vile tamko la Daudi, "Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu; Mama yangu alinichukua mimba hatiani" (Zaburi 51: 5) Daudi hamaanishi kwamba alizaliwa kwa minajili ya uzinzi, lakini wazazi wake walipitia tabia ya dhambi kwake Katika teolojia, wakati mwingine huitwa "Traducian" (kutoka kwa neno la Kilatini linamaanisha "kutoka tawi") mtazamo wa asili ya kibinadamu mtazamo wa Traducian ni kwamba nafsi ya mtu imeumbwa kupitia wazazi wake, na mtoto atarithi asili yao ya kuanguka katika mchakato.

Maoni ya Biblia juu ya asili ya kibinadamu yanatofautiana na yale ya falsafa ya Kigiriki katika Andiko hilo linalosema kuwa asili ya kimwili na ya kiroho ya watu ilikuwanzur awali. Kwa kulinganisha, wanafalsafa kama vile Plato waliona uwili (dualism) au mtindo (dichotomy) katika ubinadamu. Fikiria hiyo hatimaye ilitoa wazo kwamba mwili (kimwili) ulikuwa mbaya, lakini roho ya mtu ilikuwa nzuri. Mafundisho haya yaliyoshawishi makundi kama Wagnostiki ambao waliamini ulimwengu wa kimwili ulifanywa vibaya na demi-mungu aitwaye "Demiurge." Wagnostiki walipinga mafundisho ya mwili wa Kristo kwa sababu waliamini Mungu hawezi kuchukua umbo la kimwili, tangu mwili ilikuwa mbaya. Mtume Yohana alikutana na aina ya mafundisho haya katika siku yake na alionya juu yake: "Wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua Roho wa Mungu; kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu" (1 Yohana 4: 1-3).

Zaidi ya hayo, Wagnostics walifundisha kwamba haijalishi chenye mtu alifanyia katika mwili wake, kwa kuwa roho ndio ilikuwa ya muhimu. Uharibifu huu wa Platoni ulikuwa na athari sawia hapo nyuma katika karne ya kwanza kama inavyofanya hii leo-inasababisha aidha kuwa na wasiwasi (utezaji mwili) au uhuru, yote ambayo Biblia inakataa (Wakolosai 2:23; Yuda 4).

Kwa hivyo kinyume na mawazo ya Kigiriki, Biblia inasema kwamba asili ya kibinadamu, kimwili na kiroho, ilikuwa nzuri, lakini wote wawili waliathirika sana na dhambi. Matokeo ya mwisho ya dhambi ni asili ambayo mara nyingi inajulikana kama "mwili" katika Maandiko-ni kitu ambacho kinapinga Mungu na hutafuta furaha ya dhambi. Mchungaji Mark Bubek anafafanua mwili kwa njia hii: "Mwili ni sheria iliyojengwa ya kushindwa, na hivyo haifai mtu wa kawaida kufurahia au kumtumikia Mungu. Ni nguvu ya ndani ya urithi inayotokana na kuanguka kwa mwanadamu, ambayo inajionyesha kwa uasi na jumla ya uasi dhidi ya Mungu na haki yake. Nyama haiwezi kubadilishwa au kuboreshwa. Tumaini pekee la kukimbia kutoka kwa sheria ya mwili ni utekelezaji wake kamili na uingizwaji na maisha mapya katika Bwana Yesu Kristo."

Dhihirisho la kupigana na mwili

Je! Mwili unajionyeshaje kwa wanadamu? Biblia hujibu swali hili kwa njia hii: "Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu" (Wagalatia 5: 19-21).

Mifano ya utendaji wa mwili duniani ni dhahiri. Fikiria mambo kadhaa ya kusikitisha yaliyotokana na utafiti wa hivi karibuni juu ya athari za ponografia (picha za ngono) nchini Marekani. Kulingana na utafiti, kila sekunde Marekani.:

• $ 3,075.64 hutumiwa kwenye ponografia

• Watumiaji wa mtandao ni 28,258 wanaangalia ponografia

• Watumiaji 372 wa mtandao wanawatafua watu wakubwa katika mitandao.

Na kila baada ya dakika 39, video mpya ya pornografia inaundwa nchini Marekani. Takwimu hizo zinasisitiza maneno yaliyotolewa na nabii Yeremia ambaye aliomboleza kwamba "Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? "(Yeremia 17: 9).

Matokeo ya mwili
Biblia inasema kwamba kuishi katika mwili hutoa matokeo mabaya mengi. Kwanza, Maandiko yanasema kwamba wale wanaoishi kulingana na mwili, na ambao hawataki kubadilika au kutubu kutoka kwa tabia yao ya dhambi, watapata kutengwa na Mungu katika maisha haya na ya pili:

• "Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti" (Waroma 6:21)

• "kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa; bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi" (Warumi 8:13).

• "Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele" (Wagalatia 6: 7-8)

Zaidi ya hayo, mtu pia huwa mtumwa wa tabia yake ya kimwili: "Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki" (Warumi 6:16). Utumwa huu daima husababisha maisha ya uharibifu na maisha yaliyoharibika. Kama nabii Hosea alivyosema, "Kwa maana wao hupanda upepo, nao watavuna tufani" (Hosea 8: 7).

Ukweli wa jambo ni kwamba kuutii mwili daima kuna matokeo ya kuvunja sheria ya Mungu ya maadili. Hata hivyo, kwa maana halisi, mtu hawezi kamwe kuvunja sheria ya Mungu ya kimaadili, ingawa anaweza kuiasi. Kwa mfano, mtu anaweza kupanda juu ya paa, akiwa amefunga kilemba karibu na shingo lake, na kuruka juu ya paa kwa matumaini ya kuvunja sheria ya mvuto. Hata hivyo, atajifunza haraka kwamba hawezi kuruka; hawezi kuvunja sheria ya mvuto, na kitu pekee anachovunja mwishoni ni yeye mwenyewe, huku akionyesha sheria ya mvuto katika mchakato. Vile vile ni sawa na vitendo vya maadili: mtu anaweza kupuuza sheria ya maadili ya Mungu kwa njia ya maisha ya kimwili, lakini atathibitisha sheria ya maadili ya Mungu kweli kwa kujivunja mwenyewe kwa namna fulani kupitia tabia yake mwenyewe.

Kushinda Nyama
Biblia hutoa mchakato wa hatua tatu za kushinda mwili na kujirejesha uhusiano sahihi na Mungu. Hatua ya kwanza ni kutembea kwa uaminifu ambapo mtu anakubali tabia yake ya dhambi mbele ya Mungu. Hii inahusisha kukubaliana na yale ambayo Biblia inasema juu ya kila mtu aliyezaliwa na wazazi wa kibinadamu: watu ni wenye dhambi na kuingia ulimwenguni katika uhusiano uliovunjika na Mungu aliyewaumba:

• "Bwana, kama Wewe ungehesabu maovu, Ee Bwana, nani angesimama?" (Zaburi 130: 3)

• "Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu… Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya Yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu "1 Yohana 1: 8, 10).

Hatua inayofuata ni kutembea kwa Roho, ambayo inahusisha kumwomba Mungu kwa ajili ya wokovu na kupokea Roho Wake Mtakatifu ambayo anampa mtu kuishi vizuri mbele za Mungu na kutotii tamaa za mwili. Mabadiliko haya na matembezi mapya ya maisha huelezwa katika sehemu kadhaa katika Maandiko:

• "Nimesulibiwa pamoja na Kristo; lakini ni hai; wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu." (Wagalatia 2:20).

• "Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu." (Waroma 6:11)

• "Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili." (Wagalatia 5:16)

• "Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo." (Wagalatia 3:27)

• "Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili, hata kuwasha tamaa zake." (Waroma 13:14)

• "Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi; bali mjazwe Roho" (Waefeso 5:18)

• "Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, Nisije nikakutenda dhambi." (Zaburi 119: 11)

Hatua ya mwisho ni kutembea kwa kifo, ambapo mwili hufa na njaa ya tamaa zake ili hatimaye kufa. Ingawa mtu amezaliwa tena kwa njia ya Roho wa Mungu, lazima aelewe bado ana asili ya zamani na tamaa zake zinazopigana na hali mpya na tamaa zinazotoka kwa Roho. Kutoka kwa mtazamo wa kimwili, Mkristo kwa makusudi anaepuka kuilisha asili, asili ya kimwili na badala yake anafanya tabia mpya zinazoongozwa na Roho:

• "Bali wewe, mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo; ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole" (1 Timotheo 6:11)

• "Lakini zikimbie tamaa za ujanani" (2 Timotheo 2:22)

• "bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha; isiwe, nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa." (1 Wakorintho 9:27)

• "Basi, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu." (Wakolosai 3: 5)

• "Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulibisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake." (Wagalatia 5:24)

• "Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena" (Waroma 6: 6)

• "Bali ninyi, sivyo mlivyojifunza Kristo; ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya; na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli." (Waefeso 4: 20-24)

Hitimisho
Susanna Wesley, mamake wahubiri wakuu na waandishi wa nyimbo Yohana na Charles Wesley, walielezea dhambi na mwili kwa njia hii: "Chochote kinachopunguza mawazo yako, husababisha upole wa dhamiri yako, huficha hisia zako za Mungu, au huondoa furaha yako ya kiroho mambo, kwa kifupi — ikiwa chochote huongeza mamlaka na uwezo wa mwili juu ya Roho, kwamba kwako inakuwa dhambi lakini nzuri ni yenyewe." Moja ya malengo ya maisha ya Kikristo ni ushindi wa Roho juu ya mwili na mabadiliko ya maisha, ambayo yanaonyesha katika maisha ya haki mbele ya Mungu.

Ingawa mapambano yatakuwa ya kweli sana (ambayo Biblia inaeleza wazi), Wakristo wana hakikisho kutoka kwa Mungu kwamba atawaletea mafanikio ya mwisho juu ya mwili. "Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu" (Wafilipi 1: 6).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mwili ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries