settings icon
share icon
Swali

Kuokoka wakati wa mwisho — nahitaji kujua nini?

Jibu


Mara nyingi, watu hupata wasiwasi wakati wanafikiri kuhusu siku zijazo; hata hivyo, haipaswi kuwa hivyo. Kwa wale wanaomjua Mungu, mawazo ya wakati ujao huleta hamu na faraja. Kwa mfano, kuelezea mwanamke ambaye anamjua na kumwamini Mungu, Methali 31:25 inasema, "Anaucheka wakati ujao."

Mawazo mawili muhimu ya kukumbuka kuhusu siku zijazo ni, kwanza, Mungu ni Mwenye nguvu na anadhibiti kila kitu. Anajua ya baadaye na anadhibiti kabisa kile kitatokea. Biblia inasema, "Kumbukeni mambo ya zamani za kale; maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine; Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado; nikisema, Shauri langu litasimama, name nitatenda mapenzi yangu yote. . . naam, nimenena, name nitatekeleza; nimekusudia, name nitafanya. "(Isaya 46: 9-11, msisitizo uliongezwa).

Jambo la pili kukumbuka juu ya siku zijazo ni kwamba Biblia inasema nini kitatokea katika "nyakati za mwisho" au "siku za mwisho." Kwa sababu Biblia ni ufunuo wa Mungu kwa wanadamu, na kwa sababu Mungu anajua na anadhibiti wakati ujao (vile Isaya asema hapo juu ), basi inasimama kufikiri wakati Biblia inapozungumzia juu ya nini kitatokea baadaye, tunaweza kuiamini. Kuzingatia utabiri kuhusu siku zijazo, Bibilia inasema, "Maana unabii haukuletwa po pote kwa mapenzi ya mwanadamu; bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu" (2 Petro 1:21). Ukweli huu ni ushuhuda kwa ukweli kwamba , tofauti na unabii wa uwongo uliofanywa katika dini nyingine au na watu binafsi kama vile Nostradamus, Biblia haijawahi kuwa na makosa — kila wakati Biblia imetabiri tukio la baadaye, linatokea hivyo kama vile Maandiko yalisema litatokea.

Wakati tunazingatia jinsi ya kuelewa na kuokoka katika nyakati za mwisho, jibu maswali haya matatu:

1. Nitatafsiri aje kile Biblia inasema juu ya wakati ujao (unabii wa kibiblia)?

2. Biblia inasema nini kitatokea wakati wa mwisho?

3. Je! Kile Biblia inasema kuhusu wakati ujao kinaathiri aje jinsi ninayvoishi leo?

Jinsi ya Kutafsiri Unabii wa Kibiblia

Kuna idadi ya maoni juu ya mbinu gani zinapaswa kutumika wakati wa kutafsiri vifungu kuhusu nyakati za mwisho. Ingawa kuna watu wema wanaounga mkono imani tofauti, kuna sababu nzuri ya kuamini kwamba unabii wa kibiblia unapaswa kutafsiriwa (1) kwa kweli, (2) na mtazamo wa baadaye, na (3) katika kile kinachojulikana namna ya "premillennial". Kuhimiza tafsiri halisi ni ukweli kwamba kuna unabii zaidi ya 300 unaohusika na kuja kwa kwanza kwa Kristo, yote yalitimizwa kihalisi. Utabiri unaosunguka kuzaliwa kwa Masihi, maisha, usaliti, kifo na ufufuo hayakutimizwa kwa namna ya kiistiari au ya kiroho. Kihalisi Yesu alizaliwa Bethlehemu, alifanya miujiza, alisalitiwa na rafiki wa karibu kwa vipande 30 vya fedha, alidungwa kwa mikono na miguu, akafa na wezi, alizikwa katika kaburi la mtu tajiri, na akafufuliwa siku tatu baada ya kifo chake . Maelezo haya yote yalitabiriwa mamia ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa Yesu na yalitimizwa kihalisi. Na, ingawa kuna ishara inayotumiwa katika unabii mbalimbali (k.m., zimwi, wapanda farasi, nk), yote yanaonyesha viumbe halisi au matukio, kwa njia sawa vile Yesu anavyosemwa kama simba na mwana kondoo.

Kuhusu mtazamo wa baadaye, Biblia inasema kwa wazi kwamba vitabu vya unabii kama Danieli na Ufunuo havina tu akaunti za matukio ya kihistoria, bali pia utabiri wa matukio ya baadaye. Baada ya Yohana kupewa ujumbe wake kwa makanisa ya siku yake, alipokea maono juu ya nini kitatokea wakati wa mwisho. Yohana aliambiwa, ". . . Panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo" (Ufunuo 4: 1, msisitizo uliongezwa).

Pengine hoja yenye nguvu zaidi ya mtazamo wa siku za baadaye inahusisha ahadi Mungu alitoa kwa Ibrahimu (tazama Mwanzo 12 & 15) kuhusu ardhi ya Israeli. Kwa kuwa agano la Mungu na Ibrahimu haukuwa na masharti, na ahadi zake bado hazijatimizwa kwa uzao wa Ibrahimu, basi mtazamo wa baadaye wa ahadi kwa Israeli ni haki.

Hatimaye, kuhusu unabii kutafsiriwa kwa njia ya "premillennial", hii inamaanisha kwamba, kwanza, kanisa Litanyakuliwa, basi ulimwengu utapitia kipindi cha miaka saba ya Dhiki, na kisha Yesu Kristo atarudi kutawala juu ya dunia kwa miaka 1,000 halisi (Ufunuo 20).

Lakini Biblia inasema nini kitatokea kabla ya hapo?

Je! Biblia Inasema Ni Nini Kitafanyika Katika Nyakati za Mwisho?

Kwa kusikitisha, Biblia inatabiri kushuka kwa mzunguko wa maafa, dhambi ya binadamu, na uasi wa kidini kabla ya Kristo kurudi. Paulo anaandika, "Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. . . . lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea, na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika"(2 Timotheo 3: 1, 13). Dunia itaendelea kumkataa Mungu, Neno Lake, na watu Wake.

Siku fulani katika siku zijazo — siku hakuna mtu anayejua — Mungu atautamatisha Umri wa Kanisa ambao ulianza katika karne ya kwanza juu ya Pentekoste (tazama Matendo 2) na tukio linalojulikana kama Unyakuo. Wakati huo, Mungu huwaondoa waumini wote katika Kristo kutoka duniani wakati wa maandalizi ya hukumu zake za mwisho. Kwa Unyakuo, Paulo anasema, "Maana, ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambinieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu; nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani; na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi, farijianeni kwa maneno haya"(1 Wathesalonike 4: 14-18).

Uharibifu wa amani na ongezeko la msukosuko unaotangulia Unyakuo utafikia utendi mkubwa mno wakati idadi isiyojulikana ya watu kutoweka kutoka duniani. Tukio hilo litasababisha hofu na mahitaji ya kiongozi mwenye nguvu ambaye atakuwa na majibu ya matatizo yote ya dunia. Maandalizi kwa kiongozi huyu yameendelea kwa muda fulani, kama mhistoria Arnold Toynbee ameelezea, "Kwa kulazimisha silaha za kuua kwa binadamu zaidi na zaidi, na wakati huo huo kufanya dunia kutegemeana kiuchumi Zaidi na zaidi, teknolojia imeleta binadamu kwa kiwango cha dhiki kwamba tumeiva kwa ajili ya kumfanya kama Mungu Kaisari yeyote mpya ambaye anaweza kufanikiwa katika kutoa umoja wa ulimwengu na amani." Nje ya Ufalme wa Roma uliofufuliwa, moja ambayo imeandaliwa katika mtindo wa Ulaya wa jimbo kumi (tazama Danieli 7 : 24; Ufunuo 13: 1), Mpinga Kristo atatokea na kutia sahihi agano na taifa la Israeli, ambalo litaanza rasmi unabii wa Mungu wa miaka saba ya kuja kwa pili kwa Kristo (tazama Danieli 9:27).

Kwa miaka mitatu na nusu, Mpinga Kristo atatawala juu ya dunia na kuahadi amani, lakini ni amani ya uwongo ambayo itawanasa kwa mtego watu wa dunia. Biblia inasema, "Wakati wasemapo, Kuna Amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa" (1 Wathesalonike 5: 3). Vita, tetemeko la ardhi, na njaa vitaongezeka (tazama Mathayo 24: 7) hadi mwisho wa utawala wa Mpinga Kristo wa miaka 3.5, wakati atakapoingia hekalu iliojengwa tena Yerusalemu na kujitangaza kuwa Mungu na kutaka ibada (tazama 2 Wathesalonike 2: 4; Mathayo 24:15). Ni wakati huo kwamba Mungu wa kweli anakabiliana na changamoto. Kwa miaka mingine 3.5, Dhiki Kuu itatokea, kama vile haijawahi kuonekana. Yesu alitabiri, "Kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu ye yote; lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo"(Mathayo 24: 21-22).

Upotevu usiosimuliwa wa maisha na uharibifu wa dunia utafanyika wakati wa Dhiki Kuu. Pia, idadi kubwa itakuja kwa imani katika Kristo, lakini wengi watafanya hivyo kwa gharama ya maisha yao. Mungu bado atakuwa na udhibiti kama anavyokusanya majeshi yasiyoamini ya dunia ili awahukumu. Kwa tukio hili, nabii Yoeli aliandika, "Nitawakusanya mataifa yote, nami nitawaleta chini kayika bonde la Yehoshafau, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu, na ajili ya urithi wangu, Israeli, ambao wamewatawanya kati ya mataifa, na kuigawanya nchi yangu"(Yoeli 3: 2). Yohana anaandika vita hivi kwa njia hii: "Nikaona roho tatu za chafu zilizofanana na vyura, zikitoka katika kinywa cha lile joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani, zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. . . . Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania, huitwa Har-Magedoni "(Ufunuo 16: 13-16).

Kwa kiwango hiki, Masihi Yesu atarudi, atawaangamiza adui zake, na kudai ulimwengu, ambao ni haki yake. "Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe, nay eye alliyempanda, aitwaye Mwaminifu na Wakweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi; naye ana jina lililoandikwa, asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa, Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri, nyeupe, safi. Na upanga mkali hutoka kinywani mwake ili wapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naya ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, MFALME WA WAFLME, NA BWANA WA MABWANA. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua; akalia kwa sauti kuu, akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbungu, Njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu; mpate kula nyama ya wafalme, na nyama ya majemadari, na nyama ya watu hodari, na nyama ya farasi nay a watu wawapandao, na nyama ya watu wote, waungwana watumwa, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikamwona huyo mnyama, na wafalme wan chi, na majeshi yao, wamekutana kufanya vita nay eye aketiye juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake; hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti; na waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake. Na ndege wote wakashiba kwa nyama zao "(Ufunuo 19: 11-21).

Baada ya Kristo kushinda majeshi yote yaliyokusanywa katika bonde la Har-Magedoni, atatawala pamoja na watakatifu wake kwa miaka elfu moja na kurejesha kabisa Israeli kwa nchi yake. Mwishoni mwa miaka elfu, hukumu ya mwisho ya mataifa na wanadamu wote waliobaki utafanyika, ambayo kisha inafuatwa na hali ya milele: ama akuishi na Mungu au kutengwa naye (tazama Ufunuo 20-21).

Matukio ya hapo juu sio madai au uwezekano — ndiyo hasa itafanyika baadaye. Kama vile unabii wote wa Biblia wa kuja kwa Kristo kwa mara ya kwanza ulivyotimizwa, ndivyo unabii wote wa Biblia wa kuja kwake kwa mara ya pili.

Kupewa ukweli wa unabii huu, unapaswa kuwa na athari gani kwetu sasa? Petro anauliza swali hili: "Basi, kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenondo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu, na kuihimiza; ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka?"(2 Petro 3: 11-12).

Athari ya Unabii wa Biblia Kwetu Leo

Kuna majibu manne tunapaswa kuwa nayo kwa unabii wa Biblia. Ya kwanza ni utii, ambao ndio Petro anazungumzia katika mistari hapo juu. Yesu daima anatuambia kuwa tayari kwa kuja kwake, ambao unaweza kutokea wakati wowote (tazama Marko 13: 33-37) na kuishi kwa namna ambayo hatutaibika na tabia zetu.

Jibu la pili ni ibada. Mungu ametoa njia ya kuepuka hukumu zake za wakati wa mwisho-zawadi yake ya bure ya wokovu inayotolewa kupitia Yesu. Lazima tuwe na uhakika tunapokea wokovu wake na kuishi katika shukrani mbele yake. Uabudu wetu duniani utakuwa siku moja ibada mbinguni: "Nao waimba wimbo mpya wakisema, Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake; kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa "(Ufunuo 5: 9).

Jibu la tatu ni utangazaji. Ujumbe wa wokovu wa Mungu na ukweli wa kuja kwake kwa mara ya pili unahitaji kutangazwa kwa wote kusikia, hasa kwa wale ambao bado hajaamini. Lazima tupe kila mtu fursa ya kugeuka kwa Mungu na kuokolewa kutoka ghadhabu Yake inayokuja. Ufunuo 22:10 inasema, "Akaniambia, Usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia."

Jibu la mwisho kwa Neno la Mungu la kinabii ni huduma. Waumini wote wanapaswa kuwa na bidii juu ya kutekeleza mapenzi ya Mungu na kufanya kazi nzuri. Sehemu ya hukumu za Kristo itakuwa ya kazi zilizofanywa na waumini. Hazitambui kukubalika kwa Mkristo kwenda mbinguni, lakini huonyesha nini kila muumini alifanya na kipawa alichopewa na Mungu. Paulo anasema juu ya hukumu hii, "Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri aliyvotenda, kwamba ni mema au mabaya" (2 Wakorintho 5: 10).

Kwa muhtasari, Mungu ni mkuu juu ya matukio yote na watu wa dunia. Yeye ni imara katika udhibiti wa kila kitu na ataleta mwisho kamili kwa kila kitu alichoanza. Wimbo wa Kikristo wa kale unaiweka hivi: "Yote ni uumbaji wa Mungu ... kuundwa kwa mkono mmoja ... Shetani na Wokovu ... chini ya amri moja."

Unabii uliotimizwa ni ushahidi mmoja kwamba Biblia ni kitabu kisicho cha kawaida. Mamia ya unabii wa Agano la Kale tayari umetimizwa, na ni busara kuhitimisha kwamba kile inasema kuhusu nyakati za mwisho kitatimia pia. Kwa wale wanaomjua Yesu na kumwamini Yeye kama Bwana na Mwokozi, kuja Kwake kutakuwa tumaini lao lililobarikiwa (tazama Tito 2:13). Lakini kwa wale waliomkataa Kristo, Yeye atakuwa hofu yao takatifu (tazama 2 Wathesalonike 1: 8). Mstari wa chini ni huu: kuokoka wakati wa mwisho, hakikisha wewe ni mwaminifu katika Kristo: "Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo" (1 Wathesalonike 5: 9).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kuokoka wakati wa mwisho — nahitaji kujua nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries