settings icon
share icon
Swali

Je! Ni nini hadithi ya Agano la Kale?

Jibu


Katika mwanzo kabisa, Mungu alikuwa tayari yuko. Kwa ridhaa yake mwenyewe, Mungu aliumba wakati na ulimwengu kwa nguvu ya neno Lake, kugeuza kitu kuwa kitu. Katika siku ya sita ya uumbaji, Mungu alifanya kitu cha kipekee: mwanadamu-mwanamume na mwanamke-aliyeumbwa kwa mfano Wake. Kwa kuwa Mungu aliumba watu wawili wa kwanza kama mwanaume na mwanawake, alianzisha agano la ndoa (Mwanzo 1-2).

Mungu aliweka mtu na mke wake katika bustani ya Edeni, mazingira kamilifu, na kuwapa wajibu wa kutunza bustani. Mungu aliwaruhusu kula matunda yoyote katika bustani isipokuwa moja: mti wa ujuzi wa wema na uovu ulikuwa umekatazwa kwao. Walikuwa na chaguo la kutii au kutotii, lakini Mungu aliwaonya kuwa kifo kitatokea ikiwa hawatatii (Mwanzo 2:15-17).

Wakati huo huo, malaika mkuu aitwaye Ibilisi aliasi dhidi ya Mungu mbinguni. Yeye na theluthi moja ya jeshi la malaika walifukuzwa kutoka mbinguni. Ibilisi alikuja bustani ambapo mtu na mke wake walikuwa. Huko, alichukua mfano wa nyoka na akamjaribu Hawa, mwanamke wa kwanza, kutotii Mungu kwa kula tunda walilokatazwa. Alimwambia kwamba hatakufa na kwamba tunda lilikuwa sawa kwake. Aliamini uongo na kula baadhi ya tunda. Kisha akampa mumewe, Adamu, naye akala, pia. Mara moja, wanandoa walijua wamefanya makosa. Walihisi aibu na wasiwasi na uchi. Wakati Mungu alikuja kuwatafuta, walijificha (Isaya 14:12-15; Mwanzo 3).

Bila shaka, Mungu aliwapata. Hukumu iligawa. Ardhi ililaaniwa kwa ajili ya binadamu: haiwezi kuleta mbeleni matunda yake kwa urahisi; badala yake, mtu lazima afanyaye kazi kwa taabu ili kuzalisha mazao. Mwanamke alilaaniwa kuwa na maumivu wakati wa kujifungua. Nyoka alilaaniwa kutambaa katika vumbi tangu hapo. Na kisha Mungu alifanya ahadi: siku moja, Mtu atazaliwa na mwanamke ambaye angeweza kupigana na nyoka. Huyu angeweza kuponda kichwa cha nyoka, ingawa angejeruhiwa katika mchakato. Mungu kisha alichinja mnyama na kutoa vifuniko vya ngozi kwa wanandoa wa dhambi kabla ya kuwafukuza kutoka Edeni (Mwanzo 3:15-19, 21).

Mapambano kati ya mema na mabaya yaliendelea katika familia ya kwanza ya wanandoa. Mmoja wa wana wao, Kaini, alimuua ndugu yake, Habili, na alilaaniwa kwa matendo yake. Mtoto mwingine alizaliwa kwa mwanamke wa kwanza. Jina lake lilikuwa Sethi (Mwanzo 4:8, 25).

Vizazi kadhaa baadaye, ulimwengu ulijaa na uovu. Vurugu na kutojali Mungu zilikuwa nyingi. Mungu aliamua kuharibu uovu wa mwanadamu na kuanza upya. Mtu aitwaye Nuhu, mmoja wa wazao wa Sethi, alipewa neema (baraka ya Mungu juu ya wasiostahili). Mungu alimwambia Nuhu kwamba atatuma Mafuriko makubwa kuharibu dunia, na akampa Nuhu maagizo juu ya kujenga safina ili kuokoka gharika. Nuhu alijenga safina, na wakati ulipofika, Mungu alifanya wanyama wa kila aina kuingia katika safina. Wanyama hawa, pamoja na Nuhu na familia yake, waliokolewa. Mafuriko yaliharibu kila kitu chochote kilicho hai duniani (Mwanzo 6-8).

Baada ya Mafuriko, Nuhu na familia yake wakaanza kujaza tena dunia. Wakati wazao wao walianza kujenga mnara kwao wenyewe kinyume na Mungu, Mungu alichanganya lugha yao. Wakazi wa dunia walijitenga kulingana na vikundi vya lugha zao na kuenea juu ya uso wa dunia (Mwanzo 11:1-8).

Wakati ulikuja kwa Mungu kuanza mpango Wake wa kutambulisha Mponda nyoka ulimwenguni. Hatua ya kwanza ilikuwa kuumba watu waliotengwa kando kutoka kwake Mwenyewe. Alichagua mtu aitwaye Abramu na mkewe, Sara, ili kuanza kabila mpya la watu. Mungu akamwita Abramu mbali na nyumba yake na kumwongoza hadi nchi ya Kanaani. Mungu aliahidi Abramu uzao usiohesabika ambao wangeweza kumiliki Kanaani kama yao wenyewe. Mungu pia aliahidi kubariki mbegu ya Abramu na, kupitia mbegu hiyo, kubariki mataifa yote ya dunia. Tatizo lilikuwa ni kwamba Abramu na Sara walikuwa wazee, na Sara alikuwa tasa. Lakini Ibrahimu aliamini ahadi ya Mungu, na Mungu alihesabu imani ya Ibrahimu kama haki (Mwanzo 12:1-4; 15:6).

Kwa wakati mzuri, Mungu alibariki Abramu na Sara mwana, Isaka. Mungu alirudia ahadi Yake ya wazao wengi na baraka kwa Isaka. Isaka alikuwa na mapacha, Esau na Yakobo. Mungu alichagua Yakobo kurithi baraka iliyoahidiwa na kugeuza jina lake kuwa Israeli. Yakobo/Israeli alikuwa na wana kumi na wawili, ambao walikuwa vichwa vya kabila kumi na mbili za Israeli (Mwanzo 21:1-6, 25:19-26, 28:10-15, 35:23-26).

Kwa sababu ya njaa kali, Yakobo alihamisha familia yake yote kutoka Kanaani hadi Misri. Kabla ya kufa, Yakobo alitoa baraka ya kinabii kwa kila mwanawe. Kwa Yuda, aliahidi kuwa kutakuwa na Mfalme kati ya uzao wake-Mmoja ambaye angeheshimiwa na mataifa yote ya dunia. Familia ya Yakobo iliongezeka katika Misri, na wakaa huko kwa miaka 400 iliyofuata. Kisha mfalme wa Misri, akiogopa kuwa wana wa Israeli wangekuwa wengi sana kuwashughulikia, waliwafanya watumwa. Mungu aliinua nabii aitwaye Musa, kutoka kabila la Lawi, kuwaondoa wana wa Israeli kutoka Misri na kurudi kwenye nchi ambayo ilikuwa ameahidiwa Abramu (Mwanzo 46, 49; Kutoka 1:8-14; 3:7 -10).

Uhamisho kutoka Misri uliambatana na miujiza mingi mikubwa, ikiwa ni pamoja na kugawanyika kwa Bahari ya Shamu. Mara baada ya kutoka nje ya Misri salama, wana wa Israeli walipiga kambi Mlima Sinai, ambapo Mungu alimpa Musa Sheria. Sheria hii, ilifupishwa katika Amri Kumi, ilikuwa msingi wa agano Mungu alifanya na Israeli: ikiwa waliiweka amri Zake, wangebarikiwa, lakini ikiwa walivunja amri Zake, watapata laana. Israeli walikubali kufuata Sheria ya Mungu (Kutoka 7-11, 14:21-22; 19-20).

Mbali na kuanzisha kanuni za maadili, Sheria ilifafanua jukumu la kuhani na kuagiza sadaka ya dhabihu ili kulipia dhambi. Upatanisho ungeweza tu kufanywa kwa kumwaga damu ya dhabihu isiyo na doa. Sheria pia ilielezea jinsi ya kujenga hema takatifu, au hema, ambapo uwepo wa Mungu unakaa na ambapo angekutana na watu wake (Mambo ya Walawi 1; Kutoka 25:8-9).

Baada ya kupokea Sheria, Musa aliwaongoza Waisraeli hadi mpaka wa Nchi ya Ahadi. Lakini watu, wakiogopa wenyeji wa Kanaani wenye vita na wakiwa na shauku kwa ahadi za Mungu, walikataa kuingia. Kama adhabu, Mungu aliwarejesha jangwani, ambako walilazimika kuzunguka kwa miaka 40. Kwa neema Yake, Mungu kimuujiza aliwapa chakula na maji kwa umati mzima (Hesabu 14:1-4, 34-35; Kutoka 16:35).

Mwishoni mwa miaka 40, Musa alikufa. Moja ya unabii wake wa mwisho ulihusisha kuja kwa Mtume mwingine ambaye angekuwa kama Musa na ambaye watu lazima wamsikilize. Mrithi wa Musa, Yoshua, alitumiwa na Mungu kuwaongoza watu wa Israeli katika Nchi ya Ahadi. Walikwenda na ahadi ya Mungu kwamba hakuna adui wao yeyote ambaye angeweza kusimama dhidi yao. Mungu alionyesha nguvu Yake huko Yeriko, jiji la kwanza ambalo walikutana nalo, kwa kusababisha kuta za jiji kuanguka chini kabisa. Katika neema na rehema Yake, Mungu alimwokoa mwanamke kahaba aliyeamini aitwaye Rahabu kutoka kwa uharibifu wa Yeriko (Kumbukumbu la Torati 18:15; Yoshua 6).

Katika miaka ijayo, Yoshua na Waisraeli walifanikiwa kuwatoa nje Wakanaani wengi, na nchi ikagawanywa kati ya kabila kumi na mbili. Hata hivyo, ushindi wa ardhi haukukamilishwa. Kutokana na ukosefu wa imani na uasi rahisi, walishindwa kumaliza kazi, na vibaraka vya Wakanaani walibakia. Ushawishi huu wa kipagani ulikuwa na athari kwa Waisraeli, ambao walianza kuasili ibada ya sanamu, kwa ukiukwaji wa Sheria ya Mungu moja kwa moja (Yoshua 15:63; 16:10; 18:1).

Baada ya kifo cha Yoshua, Waisraeli walipata wakati wa ghasia. Taifa lingepotoka katika kuabudu sanamu, na Mungu angeleta hukumu kwa namna ya utumwa kwa adui. Watu wa Mungu wangetubu na kumwita Bwana kwa msaada. Mungu basi angeinua hakimu ili kuharibu sanamu, kuunganisha watu, na kushinda adui. Amani ingekuwa kwa muda, lakini, baada ya kifo cha hakimu, watu walipotea tena katika ibada ya sanamu, na mzunguko huo ungeendelea (Waamuzi 17:6).

Hakimu wa mwisho alikuwa Samweli, ambaye pia alikuwa nabii. Wakati wake, Waisraeli walitaka mfalme awatawale, ili wawe kama mataifa mengine. Mungu aliwapa ombi lao, na Samweli akampaka mafuta Sauli kama mfalme wa kwanza wa Israeli. Sauli alikuwa wa masikitiko, hata hivyo. Yeye alimwasi Mungu na kuondolewa kutoka kwa mamlaka. Mungu alichagua Daudi, wa kabila la Yuda, ili kumrithi Sauli kama mfalme. Mungu aliahidi Daudi kwamba atakuwa na uzao ambao atatawala juu ya kiti cha enzi milele (1 Samweli 8:5, 15:1, 26; 1 Mambo ya Nyakati 17:11-14).

Sulemani mwana wa Daudi alitawala huko Yerusalemu baada ya kifo cha Daudi. Wakati wa utawala wa mwana wa Sulemani, vita vya wenyewe kwa wenyewe viliipuka, na ufalme ukagawanyika: ufalme wa kaskazini uliitwa Israeli, na ufalme wa kusini uliitwa Yuda. Ufalme wa Daudi ulitawala katika Yuda (1 Wafalme 2:1; 12).

Ufalme wa Israeli ulikuwa na mfululizo usiovunjika wa wafalme waovu. Hakuna hata mmoja aliyemtafuta Bwana au alijaribu kuongoza taifa kulingana na Sheria ya Mungu. Mungu aliwatuma manabii kuwaonya, ikiwa ni pamoja na Eliya na Elisha waliofanya miujiza, lakini wafalme waliendelea na uovu wao. Hatimaye, Mungu alileta taifa la Ashuru juu ya Israeli kwa hukumu. Waashuru waliwafukuza Waisraeli wengi, na huo ulikuwa mwisho wa ufalme wa kaskazini (1 Wafalme 17:1; 2 Wafalme 2; 17).

Ufalme wa Yuda ulikuwa na sehemu yake ya wafalme waovu, lakini mlolongo ulivunjika na mfalme wa mara kwa mara ambaye alimpenda Bwana na alitafuta kutawala kulingana na Sheria. Mungu alikuwa mwaminifu kwa ahadi yake na akawabariki watu wakati walifuata amri Zake. Taifa lilihifadhiwa wakati wa uvamizi wa Ashuru na kuvumilia vitisho vingine vingi. Wakati huu, nabii Isaya alihubiri dhidi ya dhambi za Yuda na aliona uvamizi wa Babiloni. Isaya pia alitabiri kuja kwa Mtumishi wa Bwana-angeweza kuteseka kwa ajili ya dhambi za watu wake na kutukuzwa na kukaa kwenye kiti cha Daudi. Nabii Mika alitabiri kwamba Mtu aliyeahidiwa angezaliwa Bethlehemu (Isaya 37; 53:5; Mika 5:2).

Hatimaye, taifa la Yuda pia lilianguka katika ibada mbaya ya sanamu. Mungu alileta taifa la Babeli dhidi ya Yuda katika hukumu. Nabii Yeremia aliona kuanguka kwa Yerusalemu na alitabiri kwamba wafungwa wa Kiyahudi huko Babeli wangerudi Nchi ya Ahadi baada ya miaka 70. Yeremia pia alitabiri agano la baadaye ambalo Sheria haikuandikwa juu ya vidonge vya mawe bali katika mioyo ya watu wa Mungu. Agano hili jipya litasababisha msamaha wa dhambi na Mungu (2 Wafalme 25:8-10; Yeremia 29:10; 31:31-34).

Utumwa wa Babeli uliendelea kwa miaka 70. Manabii Daniel na Ezekieli walihudumu wakati huo. Danieli alitabiri kuinuka na kuanguka kwa mataifa mengi. Pia alitabiri kuja kwa Masihi, au Aliyechaguliwa, ambaye angeuawa kwa ajili ya wengine (Danieli 2:36-45; 9:26).

Baada ya Babiloni kuanguka kwa Waajemi, Wayahudi waliachiliwa kurudi Yuda. Wayahudi wengi walirudi nyumbani ili kujenga tena Yerusalemu na hekalu. Nehemia na Ezra waliongoza juhudi hizo, na kitiwa moyo kutoka kwa manabii Hagai na Zakaria. Mojawapo ya unabii wa Zekaria ni pamoja na maelezo ya Mfalme wa baadaye ambaye angeingia Yerusalemu kwa unyenyekevu, akipanda punda (Nehemia 6:15-16; Ezra 6:14-15; Zakaria 9:9).

Si Wayahudi wote walirudi Yuda, hata hivyo. Wengi waliamua kukaa katika Uajemi, ambapo Mungu bado alikuwa akiwaangalia. Myahudi mwanamke jina lake Esta aliinuka kwa cheo cha malkia wa Uajemi na ilikuwa muhimu katika kuokoa maisha ya Wayahudi wote katika ufalme (Esta 8:1).

Malaki aliandika kitabu cha mwisho cha Agano la Kale. Alitabiri kwamba Bwana angekuja kwa hekalu Lake, lakini, kabla ya kuwasili Kwake, mjumbe mwingine angeweza kuandaa njia ya Bwana. Mtume huyu angekuwa kama nabii Eliya wa zamani. Baada ya unabii wa Malaki, ilikuwa ni miaka 400 ingine kabla Mungu kuzungumza moja kwa moja na mwanadamu (Malaki 3:1; 4:5).

Agano la Kale ni hadithi ya mpango wa Mungu wa kuleta ukombozi wa mwanadamu. Katika mwisho wa Agano la Kale, Mungu ana watu wa kipekee waliochaguliwa ambao walielewa umuhimu wa dhabihu ya damu, ambao wanaamini ahadi iliyofanywa kwa Abramu na Daudi, na ambao wanasubiri Mkombozi. Kwa kifupi, wako tayari kupokea Mponda nyoka wa Mwanzo, Mtume kama Musa, Mtumishi wa Suabu wa Isaya, Mwana wa Daudi, Masihi wa Danieli, na Mfalme Mnyenyekefu wa Zakaria-wote wanapatikana katika mtu mmoja , Yesu Kristo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Ni nini hadithi ya Agano la Kale?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries