Ibibazo ku Mwuka wera


Umwuka Wera ni iki?

Ni ryari/gute twakira Umwuka Wera?

Ni gute nakuzuzwa Umwuka Wera?

Umubatizo w'Umwuka Wera ni iki?

Gutuka Umwuka Wera bivuga iki?

Impano yanjye yo mu Mwuka ni iyihe?

Ese Umwuka Wera aracyatanga impano zo gukora ibitangaza?

Impano yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni iki?


Garuka ku rupapuro rwanditse mu Kinyarwanda
Ibibazo ku Mwuka wera