settings icon
share icon
Mbịmme:

Ami mme yak mbọtidem mmi idahado nsịn ke Jesus…nso-o mfen?

Ibọọrọ:


Amenam abọhọ! Amenam ubioro adinamma uwem mfo akpǝhọ! Akeme ido asᴧk abịp, “nso-o mfen? Ñdida die ntọọñọ isañ mmi ye Abasi?” Ikpeghe ition esaiya ke idak mi ayaunọ fien ndadusᴧñ atoho Ñwed-Abasi. Umaunie mme mbịmme abaña-ke isañ mfo, mbọk ka-a ke se www.GotQuestions.org.

1. Nekke tịm kere me amediọọñọ se ido edinyaaña ukpọñ.

1 John 5:13 adọkkọ nnyịn abo, “Ñwet ami inọ ndufo e-enịmme Ayịn Abasi ke akpanikọ ma ndufo ediọọñọ ke mmimọ iminie nsinsi uwem.” Abasi ayem nnyịn idọọñọ se ido edinyaaña ukpọñ. Abasi ayem yak nnyịn inekke idiọọñọ ke nnyịn imibọkkọ. Ke ibio-ibio ndaha, yak ise mme akpan ñkpọ abaña-ke edinyaaña ukpọñ:

(a) Afịd nnyịn iminam idiọk ñkpọ. Afịd nnyịn iminam ñkpọ iminemme Abasi esịd (Ñwed Mbon Rome 3:23).

(b) Ke ntak idiọk ñkpọ nnyịn, Nnyịn imidot adibọ nsinsi ufen ami ediaña-ke nnyịn ekpọñ Abasi (Ñwed Mbon Rome 6:23).

(c) Jesus ake akpa ke cross adikpe isop ndiọi ñkpọ nnyịn (Ñwed Mbon Rome 5:8; 2 Ñwed Corinth 5:21). Jesus ake akpa ke ntak iwuod nnyịn, aben ufen nnyịn idotto adibọ. Edised ke akpa Amọ awọd abo ke mkpa Jesus amakpon akem adikpe isọp ndiọi ñkpọ nnyịn.

(d) Abasi anọ afịd awo esịnne mbọutidem amọ ke Jesus edifeen ye edinyaaña - anịm ke akpanikọ ke mkpa Amọ ado ekọmudua idiọk ñkpọ nnyịn (John 3:16; Ñwed Mbon Rome 5:1; Ñwed Mbon Rome 8:1).

Etob edinyaaña adodo! Akpedo amayak mbọutidem mfo asịn ke Jesus Christ nte andinyaaña mfo, afo amebọkkọ! Efeen afịd idiọk ñkpọ mfo, ndion Abasi anwọnọ ke Imọ idukpọñọ fien idinyᴧñọ usịn fien (Ñwed Mbon Rome 8:38-39; Matthew 28:20). Toyio, edinyaaña mfo anie nsọọnọ-nda ke Jesus Christ (John 10:28-29). Akpedo afo anịm Jesus ikpọọñ ke akpanikọ nte andinyaaña mfo, amekeme inie mbọutidem ke afo ayaba ye Abasi ke nsinsi ke heaven!

2. Yem eti ufọkAbasi ekpeebbe ñkpọ ebaña Ñwed-Abasi.

Ku ukịt ufọkAbasi nte atayad. Ufọk-Abasi ado mbon awo. Ado ata akpan ñkpọ mme ndinịm Jesus Christ ke akpanikọ edinie enwana ye keed aken. Anye ado keed ke atu akpan ñkpọ ufọkAbasi adaaha anọ. Idaha afo umakuyak mbọutidem mfo usịn ke Christ Jesus, Iminekke uyik fien yak ayem ke nkan-ñkᴧk mfo, UfọkAbasi ami enịmme ukpeebñkpọ Ñwed-Abasi ke akpanikọ anyᴧñ aneme ye akwọrọikọ do. Nam anye adiọọñọ abaña ufa mbọutidem a-afo aniehe ke Christ Jesus.

Ayọhọ utom iba ufọkAbasi aniehe ado adikpeeb ñkpọ ke Ñwed-Abasi. Amekeme ikpeeb daña asịn mme ubono-ñkpọ Abasi ke uwem mfo ke edinam. Edinekke ndiọọñọ Ñwed-Abasi ado usᴧñ a-akemeke adidu uwem awo Abasi ayọhọke ye adudu ye mfọnọ ñkpọ. 2 Ñwed Timothy 3:16-17 abo, “Ekewet afịd-afịd ikọ Abasi ke adudu Spirit Abasi, ndion afọn se ekama ekpeeb awo, esua enọ awo, enyᴧñ etemme awo usᴧñ a-anenne ye ukpeeb ñkpọ ke edinen ido, nọ atodo awo Abasi akeme edinie ayọhọ ifiọk, anyᴧñ atịm abeeñe-idem ke ukeed u-ukeed usᴧñ, adinam afịd nti utom.”

Ayọhọ utom ita ufọkAbasi aniehe ado Unọ ukpono. Unọ ukpono ado ukọọm Abasi ke afịd se Anye anam! Abasi anyaaña nnyịn. Abasi ama nnyịn. Abasi inọ se nnyịn iyem. Abasi ikpeme anyᴧñ idat nnyịn usᴧñ. Nso-o ikpido yak nnyịn imikọọmọ Anye? Abasi ado edisana, edinen, anie ima, atua mbọm, anyᴧñ ayọhọ ye mfọn. Ediyaara John 4:11 abo, “Afo amedot, Abọọñ mme Abasi nnyịn, edibọ ubọọñ mme ukpono mme adudu, sia afo akebotto afịd ñkpọ, ndion ke unyịmme mfo emaebot amọ, amọ enyᴧñ enie uwem.”

3. Sio ini asanasana nịm adiwuuk anyen nse Abasi.

Ado ata akpan ñkpọ anọ nnyịn edisio ini nnịm ku’sen-ku’sen adiwuuk anyen nse Abasi. Mme usᴧk awo ekood ini ami “asanasana ini unie ewuana ye Abasi”. Mbon mfen ekood “ini ukpono Abasi,” sia ado ini a-nnyịn isịnne esịd nnyịn ke edinam Abasi. Mme usᴧk awo ema edisio ini enịm ubahausen, ado mbon mfen ema edisio ndubieyo n-nịm. Se afo akood ini ami me ini se afo anam edinam ami inekke-ke ifịna. Se ido akpan ñkpọ ado ke idaha-ki’daha afo amenie ini anọ Abasi. Nso-o edinam ke nnyịn isinam ke ini ami isisiooho inịm inọ Abasi?

(a) Akam. Akam ado edineme nneme ye Abasi. Tañ nọ Abasi baña mme akikere esịd mfo ye se ufịna fien. Beene Abasi bo yak Anye unọ fien ekike ye ndadusᴧñ. Beene Abasi bo yak unọ se unana fien. Dọkkọ Abasi adana ima a-afo aniehe anọ Anye ye daña afo anekke anem esịd abaña afịd ñkpọ se Anye anam unọ fien. Se akam abaña adodo.

(b) Ukood Ñwed-Abasi. Ke edianna ukpeebñkpọ Ñwed-Abasi afo abọhọ ke ufọkAbasi, akpa eboho ukpeebñkpọ ke Sọnde, ye/me ukpeebñkpọ ÑwedAbasi – ana nte afo asikood Ñwed-Abasi ke ufọn idem mfo. Ñwed Abasi asịne afịd-afịd ñkpọ anaaha nte adiọọñọ ma akan adu uwem awo Abasi ayọhọ-ke ye mfọnọñkpọ. Adọnọ mme ndadusᴧñ Abasi ke edi-nam eti ubioro, daña ada adiọọñọ uduak Abasi, daña akwọọrọikọ anọ mbon mfen, ye daña adida ikọd ke ubono ñkpọ spirit. Ñwed-Abasi ado Ikọ ami Abasi inọọhọ nnyịn. Ñwed-Abasi anekke ado ñwed ndadusᴧñ Abasi awọttọ daña ikpidu uwem nnyịn ke usᴧñ anemme Anye esịd anyᴧñ akem ye nnyịn.

4. Tọọñọ adibọp ewuana ye mme awo ekemeke aduwam fien ke afan ñkpọ spirit.

1 Ñwed Corinth 15:33 adọkkọ nnyịn abo, “Ke awo atịn ndufo usᴧñ: ‘idiọk nsaña ababiat eti edu.’” Ñwed-Abasi ayọhọ ye mme ikpañ abañake adudu a-mme “idiọk” awo ekemeke edinie ke idem nnyịn. Ediba kwa ini ye mbon enamma ndiọi edinam ayaanam nnyịn inie udọn edi-nam mme edinam ami. Ido mbon se nnyịn iba keed ayaa- “akpeeñe” nnyịn ke idem. Ntak ado anam yak anekke ado ata-a akpan ñkpọ nnyịn idiba ye mbon awo se ima Abọọñ inyᴧñ iyịre Anye ke afịd esịd.

Domo ukeme adiyem ufan keed me iba, akeme ido ke ufọkAbasi ndufo, akemeke aduwam fien nnyᴧñ uyịk fien (Mme Hebrew3:13; 10:24). Bo mme ufan mfo yak enam asọọñọ ke afan ini a-afo aniehe asanasana ini ewuana ye Abasi, edinam a-afo anamma, ye isañ mfo ye Abasi. Bịp mme ufan mfo mme amekeme adinam ukem-ukem ado ye amọ. Ami iwuọọñọke yak asiooño idem akpọñ afịd mme ufan mfo imidiọọñọke Abọọñ Jesus nte andinyaaña amọ. Ka iso do ufan ye amọ nnyᴧñ ma amọ. Nam amọ ediọọñọ ke Jesus akpǝhọ uwem mfo, nko ke afo idukanna unam afịd mme ñkpọ ado akesinamma idaha akpa. Beene Abasi yak unọ fien mme ifet edineme nneme mbaña Jesus ye mme ufan mfo.

5. Bọ Uduọk mmọọñ.

Uwak mme awo inekke-ke idiọọñọ se uduọk mmọọñ awuọọñọ. Ikọ ami duọk mmọọñ awuọọñọ “ediyịnne ke mmọọñ.” Uduọk Mmọọñ ado usᴧñ utañ anwa-anwa ufa mbuọtidem a-afo aniehe ke Christ asañake akedᴧk ke ubono ñkpọ Ñwed-Abasi ye enwọnọ a-afo anamma adikeene Anye. Edinam adiyịnne ke mmọọñ awᴧd edibᴧhọ ye Christ. Edinam awᴧttọ ediwuọ ke mmọọñ adette awᴧd edised ke mkpa Christ. Edibọ baptism ado adiwᴧd ke afo amedᴧk ke mkpa Jesus, edisuuk nsịn ke udi, ye edised ke mkpa Amọ (Ñwed Mbon Rome 6:3-4).

Uduọk mmọọñ idooho ñkpọ uyiaañake fien. Uduọk mmọọñ iyette ndiọi ñkpọ mfo ifep. Uduọk mmọọñ ado mmem-mmem ndaha nkop-item, anwa-anwa ntọt mbuọtidem afo aniehe ke Christ ikpọọñ. Uduọk mmọọñ ado akpan ñkpọ sia ado ndaha nkop-idem - anwa-anwa ntọt mbuọtidem afo aniehe ke Christ ye enwọnọ a-afo anamma adikeene Anye. Akpedo amabeeñe idem adibọ baptisim, ana nte anie nneme ye akwọọrọikọ.

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries