settings icon
share icon
Mbịmme:

Anie ido Jesus Christ?

Ibọọrọ:


Mbon se ibịp mbịmme ibaña me Jesus Christ mmọdo aba inekke-ke iwak nte mbịmme ebịppe me “Abasi mmọdo aba?” Ata uwak awo eyịmme ke akpanikọ ke Jesus akedo awo akedᴧñọ ke idᴧñ Isreal ke isua tausịn iba (2,000) ke edem. Mfaaña ami atọọñọ ye nneme abañake utọ awo se Jesus ado. Utu a-afịd edu-ukpono ekpeeb ebo ke Jesus akedo isᴧñ-utom Abasi, eti andikpeeb, ye eti awo Abasi. Ado ÑwedAbasi idọkkọ nnyịn ke Jesus amanekke akpoñ akan ndaha isᴧñ-utom Abasi, eti andikpeeb, ye eti awo Abasi.

Ke ñwed amọ Mere Christianity C. S. Lewis awet mme ñkpọ ami: “Ami ndomo ukeme mi adikpañ awo akedodo editañ mme ata ndisịmme ikọ a-mme awo esimaaha editañ ibaña Anye [Jesus Christ]: ‘Ami mme mbeeñeidem adiyịmme Jesus nte ekamba eti andikpeeb, ado ñyịmmeke itie anye abooho ke Imọ ido Abasi.’ Mme udịm ikọ ami ado mme ñkpọ iminaaha nte nnyịn itañ. Awo akedooho ata nkana awo anyᴧñ atañ mme utọ ikọ ami Jesus aketañña ikpidooho ekamba eti andikpeeb. Akpetịmme ado awo mbe-iwuod – abaaha ke ndaha ye awo abooho ke imọ ido nsen-unen imibiotto ima – imidooho ntodo, imọ ikpido andiọk atooho hell. Ana nte afo amek se ayem. Ana ado ke awo ami akedo, asᴧk ado, Ayịn Abasi, imidooho ntodo, anye ado idaad me se idiọk ikan ado. Amekeme adikᴧp anye inua nte ntᴧñ, amekeme adiduọk anye etap anyᴧñ awod anye nte ukpakka ekpo; amenyᴧñ akeme adi iduọ ke isọñ ikpad amọ akood anye Abọọñ Abasi. Ado yak nnyịn ikiyem usᴧñ adinọ ndisịmme akikere atañña abaña ke anye ado ata ekamba andikpeeb. Anye inọhọ nnyịn utọ unen ado. Anye nko ikinyᴧñọ iduak adinọ nnyịn unen ado” (Macmillian, 1952, p. 55-56).

Nso-o awo ndion ke Jesus akebo ke imọ ido? Nsutọ awo ke ÑwedAbasi abo ke anye ado? Akpa, Anye ado Abasi ke abᴧkidem. Jesus abo ke ñwed John 10:30, “Ami ye Ete mmi Ido keed.” Ke akpa edaaha ese, ayem ibiotto ikọ abooho ke imọ ido Abasi. Se edinam mme Jew ekenamma ebaña ikọ Amọ. Amọ emadommo editọọñ Anye ke itiad “ke adisappa anyịñ Abasi, ke ntak ndufo, nkana awo, akood idem amọ Abasi” (John 10:33). Mme Jew ekedat ikọ Jesus ami nte Anye abo ke imọ ido Abasi. Ke mme ufañ ñwed ke iso, Jesus ikibooho mme Jew ke idooho akpanikọ, ikinyñọ idomo adinam yak ikọ Amọ amaana añwaana amọ. Anye ikibooho, “Ami ñkibooho ke ñdo Abasi.” Idaha Jesus akebooho, “Ami ye Ete mmi Ido keed” (John 10:30), Ke akpanikọ Anye akebo ke imo ida ke ukem ndaha ye Abasi.

Ke ñwed John 8:58 Jesus abo ke imọ imai-idadak iba, ami ado akpọkpọ inie a-Abasi: “‘Ke ata akpanikọ,’ Jesus abọọrọ, ‘mbemiso Abraham adimanna, mmababa! ’” Ke edibọọrọ mme ikọ ami, mme Jew emaana ekoono itiad editọọñ Jesus (John 8:59). Ke edibo ke imọ imai-idadak iba, Jesus adian anyịñ Abasi anọ Idem Amọ - AMI NDO (se Exodus 3:14). Mme Jew emaesịn adiyịmme Jesus nte mbiod Abasi, ado amanekke añwana amọ se Anye ake atañ.

Mme uwᴧdñkpọ ÑwedAbasi awᴧttọ ke Jesus ado Abasi ke abᴧkidem adoñño John 1:1, abooho, “Ikọ akedo Abasi” adiana ye John 1:4, abooho, “Ikọ amakappa ado awo.” Mbed Jesus, Thomas amatañ ikọ ami abaña Jesus, “Abọọñ mmi ye Abasi mmi” (John 20:28), Jesus ikitᴧñọke anye. Apostle Paul atañ abo ke Jesus aba nte “akwa Abasi ye Andinyaañ nnyịn, Jesus Christ” (Titus 2:13). Apostle Peter atañ ukem ikọ ami, akood Jesus “Abasi ye Andiyaaña nnyịn” (2 Peter 1:1).

Abasi Ete akeene ado ntiense abaña se Jesus ado: “Ado ke abaña Ayịn Anye abo, ‘Ebekpo mfo, O Abasi, ayaba ke nsinsi; edinen ido adido esañ ubọọñ mfo.’” (Mme Hebrew 1:8; cf. Psalm 45:6) Nkukịd a-Akaan edioomo nte Isaiah 9:6 atọt uduod Abasi ake Christ: “Sia Ayịn amana anọ nnyịn, e-enọ nnyịn Ayịn awodeen, ubọọñ anyᴧñ adodo anye ke afara. Edikood Anye utịbe, anọ-item, Akpọsọñ Abasi, Nsinsi Ete, Abọọñ Emem” (esọọñọ ikọ edian).

Ntak mbịmme abañake uduod Jesus adooho ata akpan ñkpọ-ọ? Ntak adooho mfịna-a me Jesus ado Abasi-e? Mme ntak ado mi:

• Nte C. S. Lewis awᴧttọ, Akpedo Jesus idooho Abasi, ndion Jesus ado ata idiọk asᴧhọ-nsu ye awo ananake akpanikọ ke afịd usᴧñ.

• Akpedo Jesus idooho Abasi, anwuọọñọ ke mme apostle ekedoñño mme asᴧhọ-nsu.

• Ana ado ke Jesus ado Abasi sia emaenwọnọ abo ke Andinyaaña adido “Edisaana” (Psalm 16:5, NASB). Sia imibaaha awo ndomokeed afọnnọ ke iso Abasi (Psalm 53:1; 143:2), Abasi ke idem amọ akedᴧk ododombod nte awo.

• Akpedo Jesus idooho Abasi, mkpa Amọ ikpikipoño ikem se akpe isop idiọk ñkpọ anọ afịd ododombod (1 John 2:2). Abasi ikpọọñ ke idem Amọ akeme adinọ akakan uwa, adaaha ke nsinsi (Ñwed Mbon Rome 5:8; 2 Ñwed Corinth 5:21).

• Abasi ikpọọñ ado ukweene Andinyaaña (Hosea 13:4; 4 cf. 1 Timothy 2:3). Akpedo Jesus adido Andinyaaña, ana ado Anye ado Abasi.

Jesus ana nte ado Abasi ye awo. Nte Abasi, Jesus akeme adiyọ ifuobesịd Abasi. Nte awo, Jesus amanie ukeme adikpa. Nte awo ye nte Abasi, Jesus ado Ada-ufọọd akpeehe emem ke ufọọd heaven ye isọñ (1 Timothy 2:5). Edinyaaña aba ke edinie mbuọtidem ke Jesus Christ ikpọọñ. Nte Anye ake asioho atañ, “Ami ndo usᴧñ, mme akpanikọ mme uwem. Awo nte keed idiehe ibịne Ete ibọhọke añto mien” (1 John 14:6)

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries