settings icon
share icon
Mbịmme:

Amebọ edifeen? Ñdinam die mbọ edifeen nto Abasi?

Ibọọrọ:


Utom Mme Apostle 13:38 abo, “Ke ntodo, nditọ-eka mmi, ami mme yem nọ ndufo ediọọñọ ebo ke ato ke Jesus ke ekwọọrọ edifeen ke mme idiọk ñkpọ inọ ndufo.”

Nso-o Ido edifeen, ntak ami nyemme anye-e?

Ikọ ami “edifeen” anwọọñọ edikwokko itiad-ñwed yak asana, edidakka nnọ, edibiad isᴧñ mfep. Nnyịn imadue awo, nnyịn iyem amọ edakka inọ nnyịn mbaak ato do ewuana ado amaana asọọñọ aba. Edifeen itooho ke ntak awo ado adotto edibọ anye. Awo nte keed idotto edibọ edifeen. Edifeen ado edinam awọttọ ima, mbọm, ye mfọn. Edifeen ado ubioro edidakka nnọ awo, udaaha use se awo ado aku’nam fien.

Ñwed Abasi idọkkọ abo ke afịd nnyịn imiyem edifeen ito Abasi. Afịd nnyịn iminam idiọk ñkpọ. Ñwed Ecclesiates 7:20 abo, “Ibaaha awo nte keed ke ododombod anamma eti ado akananam inamma idiọk ñkpọ.”1 John 1:8 abo, “Nnyịn ikpibo ke nnyịn inamma idiọk ñkpọ, ibiaña idem nnyịn, akpanikọ inyᴧñọ iba nnyịn ke idem.” Afịd idiọk ñkpọ ado edinam nsọñ-iwuod anọ Abasi. (Ñwed Mme Psalm 51:4). Awuọñọ, ke nnyịn iminekke iyem edifeen atoho Abasi. Akpedo awo ifeene idiọk ñkpọ nnyịn, Nnyịn idiba ke nsinsi ibọ utịp Idiọk ñkpọ nnyịn. (Matthew 25:46; John 3:36).

Edifeen – Ñdida die ñ-nie?

Anekke afọn, Abasi anie ima ye mbọm – anie udọn adifeen mme idiọk ñkpọ nnyịn! 2 Peter 3:9 adọkkọ nnyịn abo, “… Anye anie anyan ime ye ndufo, inyᴧñọ iyem awo nte keed atak, ado ayem afịd awo etua mkpọfiọk ekappa esịd.” Abasi anekke ayem adidakka inọ nnyịn, ke ntak ado, Anye asio usᴧñ edifeen anọ nnyịn.

Ukweene eti isop idiọk ñkpọ ado mkpa. Akpa mbakka Ñwed Mbon Rome 6:23 abo, “Sia utịp idiọk ñkpọ ado mkpa…” Mkpa nsinsi ado se nnyịn ibọ nte utịp idiọk ñkpọ. Abasi, ke ata nekke ubono ñkpọ Amọ, akappa ado awo – Jesus Christ (John 1:1, 14). Jesus ake akpa ke cross, aben utịp ufen a-nnyịn idotto adibọ - mkpa. 2 ñwed Corinth 5:21 akpeeb nnyịn abo, “Abasi ake nam Anye imikiniehe idiọk ñkpọ akappa ado idiọk ñkpọ ke ntak nnyịn, mbaak ato ke Anye nnyịn ikappa ido edinen ido Abasi.” Jesus ake akpa ke cross, aben ufen a-nnyịn ikidotto adibọ! Nte Abasi, mkpa Jesus ake-ben edifeen asọk ata afịd ododombod. 1 John 2:2 atọd abo, “Anye ado uwa usio-isop mme idiọi ñkpọ nnyịn, ndion idooho ake nnyịn ikpọọñ, ado ake afịd awo ke ododmbod.” Jesus amased ke mkpa, atọd anwa-anwa adudu amọ ke edikan idiọk ñkpọ ye mkpa (1 Corinth 15 1-28). Etoro Abasi, aketo ke mkpa ye edised ke mkpa Jesus Christ, ayọhọ mbaak iba Ñwed Mbon Rome 6:23 ado akpanikọ, “…ado enọ Abasi ado nsinsi uwem ke Jesus Christ Abọọñ nnyịn.”

Ameyem efeen mme idiọk ñkpọ mfo? Amenie ñkpọ ubiomo fien ikpe ndion-ndion a-afo umukana ifre mbaña? Edifeen idiọk ñkpọ mfo aba akpere akpedo afo ayaayak mbọutidem mfo asịn ke Jesus Christ nte Andinyaaña mfo. Ñwed Mbon Ephesus 1:7 abo, “Ke Anye ke nnyịn inie edifak ato ke iyiip Amọ, edifeen mme idiọk ñkpọ, asañake akekem ye mme inie mfọn Abasi.” Jesus amakpe isᴧñ anọ nnyịn, ma efeen enọ nnyịn. Ukweene ñkpọ se ana nte anam ado adibo yak Abasi ato ke Jesus afeen unọ fien, anịm nko ke akpanikọ ke Jesus ake akpa ke ntak idiọk ñkpọ mfo – Anye aya afeen unọ fien! Utịbe etob ami asịne ke John 3:16-17, “Sia Abasi akenenekke ama ododombod asịn Anye akenọ ukweene Ayịn Amọ mbaak awo ake adodo anịmme Anye ke akpanikọ akuutak ado anie nsinsi uwem. Sia Abasi ikinọọhọ Ayịn Amọ adi ododombod adibiom ododombod ikpe, ado adinyaaña ododombod.”

Edifeen – anekke amem utom ntodo?

Ehee amem utom! Afo ukemeke adibọ utịp edifeen nto Abasi. Afo ukana adidep edifeen mfo nto Abasi. Amekeme adibọbọ kpọd, ato ke mbọutidem, anyᴧñ ato ke mfọn ye mbọm Abasi. Akpodo ameyem adiyịmme Jesus Christ nte Andinyaaña mfo nnyᴧñ mbọ edifeen nto Abasi, se akam se akpebọñ mi. Edibọñ akam ami me akam nte keed mfen idunyaaña-ke fien. Edinịm Jesus Christ ke akpanikọ ikpọọñ akeme adunyaaña fien nsio ke idiọk ñkpọ. Akam ami ado mmem-mmem usᴧñ afo adiwᴧt Abasi mbọutidem a-afo aniehe ke idem Amọ, anyᴧñ akọọm Anye ke edifeen ami Anye unọhọ fien. “Abasi, mmediọọñọ ke ami mme udue fien nnyᴧñ ndod adibọ utịp ufen. Ado Jesus Christ amaben ufen ake anaaha añọ mien mbaak ato ke edibọutidem ke Anye, ami mbọ edifeen. Ami mme yak mbọutidem mmi nsịn ke a-Afo mbaak ato do mbọ edinyaaña. Sọsọñọ ke utịbe mfọn mfo ye edifeen nnọ! - Amen!”

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries