settings icon
share icon
Mbịmme:

Amenie Nsinsi Uwem?

Ibọọrọ:


Ñwed Abasi anọ ñwana usᴧñ edinie Nsinsi Uwem. Akpa, ana-nte iwᴧt ibo ke nnyịn imidue Abasi: “Sia afịd awo enam idiọk ñkpọ enyᴧñ eduọ ekpọñ Ubọọñ Abasi” (Ñwed Mbon Rome 3:23). Afịd nnyịn iminam ñkpọ iminemme Abasi esịd, ado anamma nnyịn idod edibọ ufen. Sia afịd idiọk ñkpọ nnyịn adooho ata ndudue anọ Nsinsi Abasi, nsinsi ufen ikpọọñ adod.“ Sia utịp idiọk ñkpọ ado mkpa, ado enọ Abasi ado nsinsi uwem ke Christ Jesus Abọọñ nnyịn” (Ñwed Mbon Rome 6:23).

Jesus Christ, anana ndo (1 Peter 2:22), Nsinsi Ayịn Abasi akappa ado awo (John 1:1, 14) anyᴧñ akpa adikpe isop idiọk ñkpọ nnyịn. “Abasi awᴧd ima amọ anọ nnyịn ke ami: daña nnyịn ikisᴧkkọ ido mme anam idiọk, Christ amaakpa inọ nnyịn” (Ñwed Mbon Rome 5:8). Jesus Christ akekpa ke eto mkpa (John 19:31-42), aben ufen ado a-nnyịn ikidotto edibọ (2 Ñwed Corinth 5:21). Ake akem ke ayọhọ usen ita, Anye ased ke mkpa (1 Ñwed Corinth 15:1-4), awᴧt adudu a-Anye aniehe akan idiọk ñkpọ ye mkpa. “Ke ataa mbọm Amọ, Anye anọ nnyịn ufa emana asịn ke adu-uwem idorenyin ato ke edised ke mkpa Jesus Christ” (1 Peter 1:3).

Ke mbọutidem, ana nte ikpǝhọ akikere esịd nnyịn ibaña Christ. – se Anye ado, se Anye akenam, ye ntak Anye akenamma– ke ufọñ edinyaaña. (Utom Mme Apostle 3:19). Nnyịn ikpinie mbọutidem ke Anye, inịm ke akpanikọ ke mkpa Amọ ke cross ayaakpe isop idiọk ñkpọ nnyịn, eyafeen enọ nnyịn emaana enọ nnyịn enwọnọ nsinsi uwem ke heaven. “Sia Abasi akenenekke ama ododombod asịn Anye akenọ ukweene Ayịn Amọ mbaak awo ake adodo anịmme Anye ke akpanikọ akuutak ado anie nsinsi uwem” (John 3:16). “Adieke afo atañña ke inua mfo abo ke ‘Jesus ado Abọọñ’, ndion anyᴧñ anịm ke esịd mfo abo ke Abasi amanam Anye ased ke mkpa, afo ayanie edinyaaña” (Ñwed Mbon Rome 10:9). Mbọutidem ke utom ami Christ akenamma ama ke cross ado ukweene akpan usᴧñ ke edinie uwem nsinsi! “Sia ke mfọn ke inyaaña ndufo, ato ke mbọutidem – ndion ami idooho ke idem ndufo, ado enọ atooho Abasi – itooho ke mme utom – mbaak awo ndomo keed adiduakka inua” (Ñwed Mbon Ephesus 2:8-9).

Akpedo ameyem adiyịmme Jesus Christ nte andinyaaña mfo, akam ndadusᴧñ mmọ mi. Toyio, ke edibọñ akam ami me akam nte keed mfen idunyaaña-ke fien. Edinịm Christ ke akpanikọ ikpọọñ akeme adunyaaña fien nsio ke idiọk ñkpọ. Akam ami ado mmem-mmem usᴧñ afo adiwᴧt Abasi mbọutidem a-afo aniehe ke idem Amọ, anyᴧñ akọọm Anye ke edinyaaña ami Anye unọhọ fien. “Abasi, mmediọọñọ ke ami mme udue fien nnyᴧñ ndod adibọ utịp ufen. Ado Jesus Christ amaben ufen akenaaha añọ mien mbaak ato ke edibọutidem ke Anye, ami bọ edifeen. Ami mme yak mbọutidem mmi nsịn ke Afo mbaak ato do ami mbọ edinyaaña. Sọsọñọ ke utịbe mfọn mfo ye edifeen - adooho enọ nsinsi uwem! Amen!”

Amenie ubioro abaña Christ ato ke se afo akood mi? Akpedo ntodo, mbọk fiik itie ewette “Ami mme ayịmme Abasi mfịn” ke idak ami.

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries