settings icon
share icon
Mbịmme:

Nso-o ido usᴧñ edinyaaña?

Ibọọrọ:


Abiọñ udọñ? Idoho abiọñ ikpọkidem, amenie udọñ ke uwem abaña ñkpọ se imaana ifọñ? Aba ñkpọ ke ata esịd mfo adooho akananam ukoppo uyᴧkkọ ubaña? Akpedo ntodo, Jesus ado usᴧñ! Jesus abo, “Ami ndo uyo uwem, abiọñ idiidọññọ awo ndomokeed a-adieghe abịnne mien; awo anyᴧñọ anịm ke akpanikọ idikoppo nsaditọñ tutu amama” (John 6:35).

Akikere utịmmede? Aba nte ukemmeke adidiọọñọ usᴧñ me uduak mfo ke uwem? Aba nte awo anịmme ikañ ukpọn ado ukanna ukịt itie umaaana udommo ikañ ado? Akpedo ntodo, Jesus ado usᴧñ edinyaaña! Jesus atọt anwa-anwa abo, “Ami ndo unwana nnọ ododombod. Awo nte keed añkeeneke mien tutu amama ibighisaña ke ekịm, ado ayanie unwana uwem” (John 8:12).

Akananam uba ke idem nte ebed usᴧñ ubaha ke uwem? Amedommo uwak usᴧñ, ado adikịt ke se ikisịne ke esịd ado ukpọk inyᴧñọ iba ufọn? Asᴧk ayem usᴧñ daña anie uwem unọhọ fien ayọhọ inemesịd? Akpedo ntodo, Jesus ado usᴧñ edinyaaña! Jesus abo, “Ami ndo inuatop; awo a-asañake añto mien adᴧk ayaabọ edinyaaña. Utọ awo ado ayaadᴧk anyᴧñ awuọ, anyᴧñ akịd mbịd ufene” (John10:9).

Mbon mfen esikpụ fien? Ewuana a-afo aniehe ye mbon mfen asiba ukpọk-ukpọk? Asiba nte mbon mfen eyem ukamma fien n-nam uduak idem amọ? Akpedo ntodo, Jesus ado usᴧñ! Jesus abo, “Ami ndo eti akpeme-edọn. Eti akpeme-edọn ayayak uwem amọ anọ edọn. Ami ndo eti akpeme-edọn; Ami mmediọọñọ edọn mmi edọn mmi ediọọñọ mien” (John 10:11, 14).

Amesikere se isitịppe uwem ami amaboyio afep? Ukak adidu uwem inọ mme ñkpọ se idibiara me se iditak ñkadafañ? Aba usᴧk ini a-asikereke me uwem ami anie ufọn? Ameyem imaana idu uwem umakpa? Akpedo ntodo, Jesus ado usᴧñ edinyaaña! Jesus abo, “Ami ndo adised ke mkpa ye uwem. Awo añnịmme mien ke akpanikọ ayaadu uwem akpesᴧk ado anye akpaaha; nko awo ake adodo aduuho uwem anyᴧñ añnịm mien ke akpanikọ idikpaaha” (John 11:25-26).

Nso-o ido usᴧñ? Nso-o ido akpanikọ? Nso-o ido uwem? Jesus abọọrọ, “Ami ndo usᴧñ, mme akpanikọ mme uwem. Awo ndomokeed idiehe ibịne Ete ibọhọke añto mien” (John 14:6).

Abiọñ udọñọ fien ado abiọñ ake spirit, adooho Jesus ikpọọñ akeme adisịn nyọhọ. Jesus ikpọọñ akeme adiben ekịm mfep. Jesus ado usᴧñ anọhọ uyᴧkkọ ye nsinsi uwem. Jesus ado ufan ye adikpeme a-afo akeyemme. Jesus ado uwem - ke ododombod ayemmi ye anye adiehe ke iso. Jesus ado usᴧñ edinyaaña!

Ntak afo akoppo abiọñ, ntak abaaha nte amesop ke ekịm, ntak afo umukanna ukịt ufọn ke uwem, ado ke udiañña fien ekpọñ Abasi. ÑwedAbasi idọkkọ nnyịn abo ke afịd nnyịn iminam idiọk ñkpọ, ke ntak ado, ediañña nnyịn ekpọñ Abasi (Ecclesiastes 7:20; Ñwed Mbon Rome 3:23). Daña ufere ke esịd mfo awᴧt ke Abasi ibaaha ke uwem mfo. Ekubod fien yak adinie ewuana ye Abasi. Ke ntak idiọk ñkpọ mfo, ema-udiañña esio ekpọñ ewuana ado. Anye adiọkkọ akan ado, ke idiọk ñkpọ mfo ayanam afo adiañña akpọñ Abasi ke nsinsi - nsinsi, ke uwem ami ye uwem mfen ke iso. (Ñwed Mbon Rome 6:23; John 3:36).

Adida die iyọ mfịna ami? Jesus ado usᴧñ edinyaaña! Jesus amaben idiọk ñkpọ anie (2 Ñwed Corinth 5:21). Jesus amaben mkpa iwuod mfo akpa (Ñwed Mbon Rome 5:8), Aben ufen ado a-afo akedotto adibọ. Usen ita amakeboyio, Jesus amased ke mkpa, awᴧt ke Anye akan idiọk ñkpọ ye mkpa (Ñwed Mbon Rome 6:4-5). Ntaha Anye akenamma? Jesus abọọrọ mbịmme ado ikpọọñ ke idem Amọ: “Awo ndomokeed iniehe ima a-akpono akan anye ami anye aduọkkọ uwem amọ ke ntak mme ufan amọ” (John 15:13). Jesus akekpa ma afo adu uwem. Ukpuyak mbuọtidem mfo usịn ke Jesus, anịm ke akpanikọ ke mkpa amọ akpe isop ndiọi ñkpọ mfo, eyed enyᴧñ edaaka unọ ke afịd mme ndiọi ñkpọ mfo. Ndion afo ayakop uyᴧkkọ ke spirit. Unwana ayasiaha. Ayaanie unen adidu ifuro uwem. Afo ayadiọọñọ ata eti ufan ye eti andikpeme mfo. Ayadiọọñọ ke afo amenie uwem mfen umaukpa-Uwem edised ke heaven mba ye Jesus ke nsinsi!

“Sia Abasi akenenekke ama ododombod asịn Anye akenọ ukweene Ayịn Amọ mbaak awo ake adodo anịmme Anye ke akpanikọ akuutak ado anie nsinsi uwem. Sia Abasi ikinọọhọ Ayịn Amọ adi ododombod adibiom ododombod ikpe, ado adinyaaña ododombod” (John 3:16).

Amenie ubioro abaña Christ ato ke se afo akood mi? Akpedo ntodo, mbọk fiik itie ewette “Ami mme ayịmme Abasi mfịn” ke idak ami.

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries