settings icon
share icon
Mbịmme:

Amebọ edifeen? Ñdinam die mbọ edifeen nto Abasi?

Ibọọrọ:


Mme usᴧk awo eboho ke Jesus idooho Abasi etañ ebo ke akananam Jesus iboho ke Imọ ido Abasi. Ado nnen-nnen ke akananam Ñwed-Abasi ibooho ke Jesus atañ mme akpọkpọ ikọ ami, “Ami ndo Abasi.” Ami iwuọọñọke ke Jesus idakka ibo ke ido Abasi.

Nte Jesus ado Abasi? – Jesus akebo ke ido Abasi.

Dat uwᴧdñkpọ ke mme ikọ Jesus atañña ke Ñwed John 10:30, “Ami ye Ete mmi ido keed.” Ukweene ñkpọ ado nnyịn idida nse daña mme Jew ekedat ikọ Amọ, adiọọñọ mbo ke Anye akekood idem Amọ Abasi. Ke ata ntak ami ke amọ ekedommo editọọñ Anye ke itiad: “Afo, nkaña awo, abo ke ido Abasi” (John 10:33, esọọñọ ikọ edian). Mme Jew emanekke ediọọñọ se Jesus abo ke Imọ ido – mme abasi. Idaha Jesus akebooho, “Ami ye ete mmi ido keed,” Anye akebo ke Anye ye Ete edoñño uduod ye ukpọñ keed. John 8:58 ado uwᴧd-ñkpọ mfen. Jesus abo, “Ke ata akpanikọ … mbemiso Abraham adimanna, mmababa!” Itie ñwed ami aben awᴧt se isịne nko ke Exodus 3:14 idaha ami Abasi ake ayaarake idem amọ nte “AMI ÑDO”. Mme Jew ekekoppo ikọ ami, emakooño itiad editọọñ Anye nwod ke ntak adisappa anyịñ Abasi, nte ewᴧhọ asịnneke ke mbed Mosaic (Leviticus 24:16).

Nte Jesus ado Abasi? – Mbon se ikeene Anye ekood Anye Abasi.

John anekke amaana atañ akikere abañake Jesus adido Abasi: “Ikọ [Jesus] akedo Abasi” mme “ikọ akappa ado abᴧkidem” (John 1:1, 14). Mme ufañ ñwed ami aben awᴧd mfọn-mfọn ke Jesus ado Abasi ke abᴧkidem. Utom Mme Apostle 20:28 adọkkọ nnyịn abo, “Edo mme andikpeme edọn ufọkAbasi a-Anye akedeppe ke iyiip Amọ.” Anie ikidep ufọkAbasi ye iyiip amọ? Jesus Christ. Ukem ufañ ñwed ami abo ke Abasi akedep ufọkAbasi Amọ ke iyiip amọ. Ke ntodo, Jesus ado Abasi.

Mbed Jesus, Thomas amatañ ikọ ami abaña Jesus, “Abọọñ mmi ye Abasi mmi” (John 20:28). Jesus ikitᴧñọke anye. Titus 2:13 ayịk nnyịn abo ibed idaha Abasi ye Andinyaaña nnyịn, Jesus Christ adidiehe (maana se 2 Peter 1:1). Ke Ñwed Mme Hebrew 1:8, Ete atañ ikọ abaña Jesus, “Ado ke abaña Ayịn Anye abo, ‘Ebekpo mfo, O Abasi, ayaba ke nsinsi; edinen ido adido esañ ubọọñ mfo.” Ete akịt Jesus nte Abasi, ke edinekke ntañ, awᴧd ke Jesus ado Abasi.

Ke ñwed Ediyaara John, angel amadọkkọ aspostle John abo yak anye akpono Abasi ikpọọñ (Ediyaara John 19:10). Uwak ini ke ÑwedAbasi, Jesus asibọ ukpono (Matthew 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). Akananam Anye ikpanna mme awo edikpono Anye. Akpedo Jesus idooho Abasi, Akpadọkkọ mme awo ekikpono Imọ, ukem daña angel ke Ñwed Ediyaara John akenam. Ke esioho mbon ami efep, awak itie-ñwed mfen ke ÑwedAbasi efaañake ebo ke Jesus ado Abasi.

Nte Jesus ado Abasi? – Ntak Jesus anaaha nte ado Abasi.

Ata akpan ntak Jesus anaaha nte ado Abasi ado ke, akpedo Anye idooho Abasi, mkpa Amọ ikpikipoño ikem se akpe isop idiọk ñkpọ anọ ododombod (1 John 2:2). Ubobod awo ke Jesus akpedo, akpedo Anye ikidooho Abasi, Anye nte ubobod awo ikpikikana ikpe akakan isop inọ idiọk ñkpọ ekeduehe akakan Abasi. Abasi ikpọọñ akpekan adiyọ mme idiọk ñkpọ ododombod (2 Ñwed Corinth 5:21), akpa, anyᴧñ amaana ased, awᴧd ke Imọ imikan idiọk ñkpọ ye mkpa.

Nte Jesus ado Abasi? Ehee. Jesus akood idem Amọ Abasi. Mbon se ikeene Anye enịm ke Anye ado Abasi. Ubọkkọ atịppe i-kpọọñ ke akpedo Jesus ado Abasi. Jesus ado uduod Abasi, nsinsi Anditọọñọ ye Utịd (Ediyaara John 1:8; 22:13), ye Abasi Andinyaaña nnyịn (2 Peter 1:1).

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries