settings icon
share icon
Mbịmme:

Nsoo ke awuọñọ adiyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mfo?

Ibọọrọ:


Ameyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mfo? Mbịmme ami adinekke uwaaña fien, ana nte mme ikọ ami: “Jesus Christ,” “asanasana,” ye “Andinyaaña” ato anekke uwaaña fien.

Anie ido Jesus Christ? Uwak awo eyịmme Jesus Christ nte eti awo, ekamba andikpeeb, mme isᴧñ-utom Abasi. Ñkpọ ami adoñño akpanikọ abaña Jesus, ado itañña ata afịd se Anye anekke ado. ÑwedAbasi idọkkọ abo ke Jesus ado Abasi ke abᴧkidem, Abasi ke uduod awo (se John 1:1, 14). Abasi akedi isọñ adikpeeb nnyịn, adikọk nnyịn udọnọ, aditᴧñọ nnyịn, adifeen inọ-nnyᴧñ mkpa inọ nnyịn! Jesus Christ ado Abasi, Andibot, Abọọñ andikara. Afo ameyịmme Jesus?

Andinyaaña ado anie, ntaha nnyịn iyemme Andinyaaña-a? ÑwedAbasi idọkkọ abo ke afịd nnyịn iminam idiọk ñkpọ; afịd nnyịn iminam ataa idiọk edinam (Ñwed Mbon Rome 3:10-18). Nnyịn imidot adibọ ufen iyadesịd Abasi nte utịp ye ubiom ikpe idiọk ñkpọ. Ukweene ufen anekkeke adot mme idiọk ñkpọ a-nnyịn iduehe akakan ye nsinsi Abasi ado akakan ufen ananake utịd (Ñwed Mbon Rome 6:23; Revelation 20:11-15). Ke ntak ami, ana nnyịn inie Andinyaaña!

Jesus akedi isọñ adikpa ke ntak iwuod nnyịn. Mkpa Jesus akedo akakan isop idiọk ñkpọ nnyịn (2 Ñwed Corinth 5:21). Jesus akekpa mbaak akpe utịp idiọk ñkpọ nnyịn (Ñwed Mbon Rome 5:8). Jesus akekpe ekọmudua ado mbaak ato do nnyịn ikikpe aba. Edised ke mkpa Jesus awᴧd ke mkpa Amọ amakpoñ akem se akpe isop ndiọi ñkpọ nnyịn. Ntak ami anam Jesus ado nkukweene Andinyaaña (John 14:6; Utom Mme Apostle 4:12)! Afo amenịm Jesus ke akpanikọ nte Andinyaaña mfo?

Nte Jesus ado “asanasana” Andinyaaña mfo? Uwak awo ekịt Christianity nte uka ufọkAbasi, unam ndutịm, ye/me edisad usᴧk idiọk ñkpọ nnam. Idooho Christianity idodo. Ata edu-ukpono Christ ado asanasana ewuana ye Jesus Christ. Ediyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mfo anwọọñọ adiyaak akpọkpọ mbuọtidem mfo nsịn ke Anye nnyᴧñ nnịm Anye ke akpanikọ. Ibaaha awo abọkkọke ato mbuọtidem mbon mfen. Ibaaha awo abọọhọ edifeen idiọk ñkpọ ato ke edi-nam mme usᴧk edinam. Ukweene usᴧñ a-akemeke adibọkkọ ado adiyịmme Jesus Christ nte asanasana Andinyaaña mfo, anịm ke akpanikọ ke mkpa Amọ ado ekọmudua ndiọi ñkpọ mfo, edised ke mkpa amọ nte ubiọñ mfo adinie nsinsi uwem (John 3:16). Nte Jesus ado asanasana Andinyaaña mfo?

Akpedo ameyem adiyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mfo, tañ mme ikọ ami nọ Abasi. Toyio, edibọñ akam ami me akam nte keed mfen, iduyaaña-ke fien. Edinịm ke Jesus Christ ye utom ami Anye akenamma ama ke cross ikpọọñ akeme aduyaaña fien nsio ke idiọk ñkpọ. Akam ami ado mmem-mmem usᴧñ afo adiwᴧt Abasi mbọutidem a-afo aniehe ke idem Amọ, anyᴧñ akọọm Anye ke edinyaaña ami Anye unọhọ fien. “Abasi, mmediọọñọ ke ami mme udue fien nnyᴧñ ndot adibọ utịp ufen. Ado mmenịm ke Jesus Christ amaben ufen akenaaha añọ mien mbaak ato ke edibọutidem ke Anye, ami bọ edifeen. Ami mme abọ enọ edifeen nnyᴧñ ñyak mbuọtidem mmi sịn ke Afo nnyᴧñ ñịm ke ñyaabọ edinyaaña. Ami mmeyịmme Jesus nte asanasana Andinyaaña mmi! Sọsọñọ ke edifeen ye utịbe mfọn Mfo adooho enọ nsinsi uwem! Amen!”

Amenie ubioro abaña Christ ato ke se afo akood mi? Akpedo ntodo, mbọk fiik itie ewette “Ami mme ayịmme Abasi mfịn” ke idak ami.

EnglishTịmme ka-a home page Ikọ Ibibio

Amenie mme mbịmme?
© Copyright Got Questions Ministries