Svargdūto aur duṣṭatmāon ke bāre men praśn


Svargadūto ke viṣay me Bāibal kyā kahtī hai?

Duṣṭatmāon ke bāre me Bāibal kyā kahtī hai?

Saitān kaun hai?

Bāibal duṣṭatmā se jakaḍe hone/Saitānik jakaḍane ke viṣay me kyā kahtī hai?

Kyā ek Masīhī duṣṭatmā se jakaḍaā huā ho sakatā hai?

Utpatti 6:1-4 men Parmeśvar ke putr aur manuṣyon kī putriyān kaun thī?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Svargdūto aur duṣṭatmāon ke bāre men praśn