settings icon
share icon
Praśn

Saitān kaun hai?

Uttar


logon kī Saitān ke prati mānyatāen bakavādī bāton se lekr ālaulikik amūrt bāton men – ek lāl rang vālā choṭā sā vyakti jiske sir ke ūpar sīng lage hain jo āapke kandhon ke ūpar savār rahate hue āapko pāap karne ke lie ukasātā hai, se lekr, aisī abhivyaktiyon men prakaṭ kie jāte hain jinakā varṇan burāī ke avatār ke lie kiyā jātā hai. Parntu phir bhī, Bāibal, hame ek spaṣṭ chitr ko prastut kartī hai ki Saitān kaun hai aur kaise vah hamāre jīvano ko prabhāvit kartā hai? Sādhārṇ rūp men, Bāibal Saitān kī paribhāṣā ek aise svargdūtīe prāṇī ke rūp men detī hai jo ki apane die hue pad se pāap ke karne ke kāraṇ nīche gira gayā aur aba vah pūrī tarah se Parmeśvar ke virodh men rahate hue, Parmeśvar ke prayojano ko asaphal karne ke lie apanī śākti se prayāsrat hai.

Saitān ko ek Pavitr Svargdūt ke rūp men rachā gayā thā. Yaśāyāha 14:12 saṃbhavt Saitān ko girane se pahale Lūsīphar kā nām detā hai. Yahejakel 28:12-14 ullekh kartā hai ki Saitān ko ek karūb ke rūp men rachā gayā thā, jo ki svargdūto men sabse uccha prāṇī ke rūp men dikhāī detā huā jān paḍtā hai. Vah apanī sundaratā aur pad ke kāraṇ ghamṇḍ se bhar gayā, aur Parmeśvar se bhī ūnche sihāsan par virājmān honā cāhatā thā (Yaśāyāha 14:13-14; Yahejakel 28:15; 1Timuthiyus 3:6). Saitān kā ghamṇḍ uske patan kā kāraṇ banā. Yaśāyāha 14:12-15 men die hue "main karūngā" kathano par dhyān deṃ. Uske pāap ke kāraṇ, Parmeśvar ne use svarg se nikāl diyā.

Saitān is sanār kā hākim aur havā kī śākti kā rājkumār ban gayā (Yūhannā 12:31; 2 Kurinthiyon 4:4; Iphisiyon 2:2). Vah doṣ lagāne vālā hai (Prakāśitavāky 12:10), parīkṣā men ḍālne vālā hai (Mattī 4:3; 1 Thissalunīkiyon 3:5), aur dhokhā dene vālā hai (Utpatti 3; 2 Kurinthiyon 4:4; Prakāśitavāky 20:3). Uskā nām hī "śatru" hai yā vah jo "virodh kartā" hai. Uske ek aur pad, ibalīsa hai, jiskā arth "nindā karne vālā" hai."

Hāalāki use svarg se nikāl bāhar kiyā hai, parntu vo abhī bhī apane sihāsan ko Parmeśvar se ūpar lagānā cāhatā hai. Jo kuch Parmeśvar kartā hai us sab kī vo nakal, yah āśā karte hue kartā hai ki vah sanār kī arādhanā ko prāpt kar legā aur Parmeśvar ke rājy ke virodh men logon ko utsāhit kartā hai. Saitān hī sabhī tarah kī jhūṭhī śikṣāon aur sanār ke dharmo ke pīche antim strot hai. Saitān Parmeśvar aur Parmeśvar kā anusraṇ karne vālon ke virodh men apanī śākti men kuch aur sab kuch karegā. Parntu phir bhī, Saitān kā ant – āg kī jhīl men anantkāl ke lie ḍāl die jāne ke dvārā muharband kar diyā gayā hai (Prakāśitavāky 20:10).

EnglishHindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie

Saitān kaun hai?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries