შეკითხვები თეოლოგიაზე


კალვინიზმისა და არმინიანიზმისგან რომელი თვალსაზრისია სწორი?

რას ნიშნავს დისპენსაციონალიზმი და რამდენად ბიბლიური იგი?

რა ნიშნავს წინასწარგანსაზღვრულობა? წინასწარგანსაზღვრულობა ბიბლიურია?

რა არის პრემილენიალიზმი?

რა არის სისტემური თეოლოგია?

როგორია ქრისტიანთა მსოფლმხედველობა?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები თეოლოგიაზე