settings icon
share icon
Xamol

Zume woni siri Kisndam / laawol Kisndam?

Nooto


A beelaazo? Naa weelo ngo nyaamndu, amma a beelaazo gozzum zuzzum nder ngeendam? A woodi gozzum nder maaza nannduzum zum haarataa? To non, Yeesu woni laawol! Yeeso wi’i, “Mihin woni buroodiiri ngeendam. Garzo to am fuu anndataa weelo, kadin nuzzinzome am fuu meezataa nanki zomka” (Yohana 6:35).

A za wembii? E zum nanndi bano a hevtataa zatal malla daliila ngeendam? E zum nanndi bano gozzo nyifii hiite aa nder nyimre a hevtataa jamnirze? To non, Yeeso woni laawolngol! Yeesu anndinii, “Mihin woni leelwal duuniyaaru. Tokkuzo am fuu meezataa yaha nder nyimre, amma o heavy leelwal ngeendam” (Yohana 8:12).

A za meezi nanuki bano a nder ngeendam mavvaa-zam? A foondii dammbuze zuuzze, nden tawuza ko woni vaawo maaje zum meere kadin nde walaa maana? A za zavvita nastirgal jaarayngal ma nggendam kexuzam? To non, Yeesu woni laawol! Yeesu anndinii, “Mihin woni nastirgal; wnastirzo am fuu hisay. O nastay nder nden o wurtoo, nden o heva o dura” (Yohana 10:9).

Wovve e ngazane ko a tammaaki? Sumpo maaza luggaa kadin ngo nafataa? E zum nannda bano gozzo e xoxane? To non, Yeesu woni laawol! Yeesu wi’i, “Mihin woni gaynaako mo goonga. Gaynaako goonga sooray balze muum ngam baali muum. Mihin woni o’on zon gaynaako; e mi anndi baali am kadin e zi anndi yam” (Yohana 10:11, 14).

A za numa ko jokkotoo vaawo ngeendam za’am na? A somii ngeendam maaza zam dow fiiji nyolayzi malla gazooji kire? A za numa wonnde sarde bano ngeendam walaa gozzum maana? A za yizi ngeezaa vaawo a maayii? To non, Yeeso woni laawol ngol! Yeesu anndinii, “Mihin woni fintuki e kadin ngeendam. O’on zon nuzzinzo e am yeezay,fuu e maayde maako; kadin moye fuu mo yonki nden e nuzzini e am maayataa” (Yohana 11:25-26).

Zume woni zatal ngal nden? Zume woni goonga? Zume woni ngeendam? Yeesu nootii, “Mihin woni zatal kadin mihin woni goonga kadin mihin woni ngeendam. Walaa jahoowo to Baaba maa tokkirii yam” (Yohana 14:6).

Weelo nanataa zum weelo kulol Jawmiraawo, kadin walaa no kaarira maa e Yeesu. Yeesu hanyum tan vamtata nyimre. Yeesu woni dammbugal yahuki ngeendam keewuzam. Yeesu woni hogoowo e gixoroowo mo tefaynoza. Yeesu woni yonki—nder duuniyaaru ndu’u e ndu yeeso. Yeesu woni laawol kisndam!

Daliila nanuki maaza weelo, daliila ko wazi majjuza nder nyimre,daliila ko wazi a faamataa maana ngeendam, ngam a senndaama e Jawmiraawo. Baybul e wi’a-en en ngazii junuuba en fuu,ngam non en senndaama e Jawmiraawo (Ikiliisanko’en 7:20; Ruumanko’en 3:23). Soynde nanata nder vernde maaza ngam ciya Jawmiraawo nder ngeendam maaza. En taga ngam tawreezen e Jawmiraawo. Amma ngam junuubaaji meezen, zi senndirii-en e sumpo ngon/gonndal ngal. Ko vuri halluki, daliila junuuba meezen wazay itten sumpo meezen e Jawmiraawo haa foroy, nder ngeendam za’am e zam yeeso (Ruumanko’en 6:23; Yohana 3:36).

Noye masala ka’a maagirtee? Yeesu woni zatal ngal! Yeesu hoosi junuubaaji meezen dow Muuzum (2 Korintiyanko’en 5:21). Yeesu maayu ngam meezen (Ruumanko’en 5:8), o hoo’I elte kaandunoo-en koo’en. Vaawo baalze tati, Yeesau finti to maayde, non warti jaalagal Maako dow junuuba e maayde (Ruumanko’en 6:4-5). Ngam zume wazani non? Yeesu e hoore Muuzum nootii xamol ngol zon: “Yidde vurdunde xavvataako non, ngam O soori baalze Maako ngam gixoraave Maako” (Yohana 15:13). Yeesu maayu ngam enen ngeezen. To en nuzzinii e Yeesu, javuki maayde Maako zum njobdi junuubaaji meezen, junuubaaji meezen fuu njaafaama kadin zi ilnaama. Nden keveten kaarnen weelo kulol Jawmiraawo meezen. Nden giiteeli zin njamnetee. Nden keven ngeendam keewuzam. Nden annden higo meezen mo goonga e gaynaako mo goonga. Nden annden ngeendam gozzame zon vaawo en maayii—ngeendam pintuzo zam foroy e Yeesu!

“Nde Jawmiraawo yizi duuniyaaru o hokkitiri Viyiiko tan, ngam nuzzinzo e Maako fuu lallataa amma e heva ngeendam duumiizam” (Yohana 3:16).

A havvii niyya dow Yeesu ngam ko njannguza zo’o? To non, kusu nyo’’u dow "Mi javii Yeesu Almasiihu hannde " dow pezel to les.

EnglishLoree to wuro Fulfulde

Zume woni siri Kisndam / laawol Kisndam?
© Copyright Got Questions Ministries