settings icon
share icon
Xamol

Moye woni Yeesu Almasiihu?

Nooto


Naa bano xamol “Jawmiraawo e woodi?” yimve sezza xamata koo YeesuAlmasiihu e woodi. Himve fuu e anndi Yeesu yo nezzono geezuzo to duuniyaaru to Israa’iila duuvi 2000 xavviizi. Geddi zin puzzu nde haala nanndalla Maako ka fuu fuzzi yeteeki. Kala diinaaji mawzi fuu kollitii dow Yeesu yo annabiijono malla moodibbo kewtuzo malla nezzo kuloowo Jawmiraawo. Masala kan to fuzzi nde Baybul wi’I-en foroy Yeesu vurii annabiijo, O vurii moodibbo kewtuzo, malla kuloowo Jawmiraawo.

C.S. Lewis nder deftere muum Mere Christianity winndi zi’i: “Mi yizu mi haza moye fuu wi’uki huunde wemmbiinde nde yimve kaari e mbi’a dow Maako [Yeesu Almasiihu]: Mi zon darii mi java Yeesu yo moodibbo diina, amma mi javaayi o hollii o Jawmiraawo.' Haala ka’a haandaa mbi’en-ka. Nezzo laatinoozo nezzo non nden o wi’I haalaaji Yeesu wi’I laatataako moodibbo diina mawzo. Koo o laatoo kaaqiizo—bano nezzo bi’izo o annda gozzum—malla o laatoo Seezan nder hiite. Doole maaza ngaza cuvol maaza.Koo o’o o nezzo,kadin o, Vizzo Jawmiraawo, malla boo o kaaqiizo malla gozzo vurzo non halluki. A waaway mbi’a o de’’o o walaa hakkiilo, a waaway tuttaa-mo joode nden mbaraa-mo ngam o seezan; malla boo diccoza nanganaa-mo kosze nden noddiraa-mo Joogorzo e kadin Jawmiraawo. Amma taa en ngaddu ngozka haala jiiviika dow o moodibbo mwazo vii Aadama. O zalanaa-en burgel ngel zon. O wazaayi niyya non.”

Ngam non, Yeesu wi’u yo moye? Moye Baybul wi’I dow Maako? Arannde, en ndaaru haala Yeesu nder Yohana 10:30, “Mihin e Baaba min go’o.” Raaru arannde, zu’um nanndaa o hollii o Jawmiraawo. Amma, raaru no Yaahudanko’en koosiri haala Maako kan, “‘Min ngurnataama ngam daliilaaji zi’i,’ O nootii Yaahudanko’en, ‘amma dow daliila geddal, ngam aan, nezzo non, mbi’a a Jawmiraawo’” (Yohana 10:33). Yaahundanko’en ven paamii haala dow o hollii o Jawmiraawo. Nder aayaaje jokkiize, Yeesu yeddaayi Yaahudanko’en ven bano o wi’a-ve, “Mi anndinaayi mi Jawmiraawo.” Non hollii lallay e goonga Yeesu yo Jawmiraawo nde ni o wi’i, “Mihin e Baaba min go’o” (Yohana 10:30). Yohana 8:58 zon nder misaalu: “‘Mi wi;ete goonga,’ Yeesu nootii, ‘Bako Ibiraahim danyee, mizon!’” Kadin, nde Yaahudanko’en nani non ve adi kaaxe dow ve ngurna Yeesu (Yohana 8:59). Nde Yeesu anndini-ve hanyum ndaa no woni “Mihin” yaadii e ko Alkawal Kiingal innri Jawmiraawo (Exodus 3:14). To ndenko wazi Yaahundanko’en ngizzoo ngurna Yeesu to ni Yeesu wi’aayi haala laatii-ka to mavve e nuzzinol mavve yedduki, maana, wi’uki kanko O Jawmiraawo?

Yohana 1:1 wi’i “Haala kan laatakeno Jawmiraawo.” Yohana 1:14 wi’i “Haala kan warti vanndu.” Zu’um hollii laavzum Yeesu yo Jawmiraawo nder vanndu. Toma almaajiriijo wi’i Yeesu, “Jaagorzo am Jawmiraawo am” (Yohana 20:28). Yeesu wo’’itinanaayi-mo. Almaajiriijo Pol tinndiniri-Mo, “…Jawmiraawo meezen mawzo nden Jaagorzo, Yeesu Almasiihu” (Taytus 2:13). Almaajiriijo Pita wi’i bano maaka, “…Alllah meezen, jaagorzo meezen Yeesu Almasiihu” (2 Pita 1:1). Jawmiraawo Baaba kanko seydii Yeesu’ nden o tinndinii-mo fuu, “Amma dow Vizzo o wi’i, ‘Laamu Maaza, Yaa Jawmiraawo, duumuto haa foroy, nden mboozeengi laatoto sawru dawla maaza.’” Wahayuuji zi Linjiila Hiinde dow Yeesu anndinii jagganeeku maako, “To meezen vinngel danyaama, en kokkaama vinngel, nden ardungal hootay to juuze maako. Nden o bi’eteezo Kollitoowo Kilniizo, Jawmiraawo Mawzo, Baaba Duumiizo, Yariimaajo Jam” (Ishaya 9:6).

Ngam maaju, no C.S. Lewis holliri, nuzzinki dow Yeesu yo kollitoowo mawzo tan naa laawol burtorgol. Yeesu wannginii kadin o yeddaayi o Jawmiraawo. To naa o Jawmiraawo, nden o pewoowo, kadin ma naa o nulaazo, naa o moodibbo mawzo, malla nezzo Jawmiraawo. Yizve mbanngina haalaaji Yeesu, “annduve” jaman kollii mbi’I “goonga taariiha Yeesu” O wi’aayi haalaaji Baybul wi’I dow Maako. Moye foti yeddootira e haala Jawmiraawo dow ko Yeesu wi’i e ko o wi’aayi? Moye “annduzo” hannde duuvi ujuneeje zizi foti annda lugguzum ko Yeesu wi’I e ko o wi’aayi dow joozodiive e maako, kuudi e maako, nden o holliti-ve e hoore maako (Yohana 14:26)?

To ma zume woni bote haala tinndingo Yeesu? Ngam zume himve nganni dow Yeesu yo Jawmiraawo na naa o Jawmiraawo? Ko wazi zum laatii kimminiizum Yeesu doole laatoo Jawmiraawo ngam to naa o Jawmiraawo, maayde Maako hexataano yovana aybe junuubaaji duuniyaaru nd’u ndu fuu (1 Yohana 2:2). Jawmiraawo tan waawata yovana aybe duumiize (Ruumanko’en 5:8; 2 Korintiyanko’en 5:21). Yeesu doole laatoo Jawmiraawo ngam o yovana nyamaande meezen. Doole Yeesu laatoo nezzo ngam o maaya. Kisndam e hevoroo tan dow laawol nuzzinki e Yeesu. Jagganeeki Yeesu woni ngam zume kanko tan woni laawol kisndam. Jaganeeki Yeesu woni ko wazi O anndini, “Mihin woni zatal mihin woni goonga e kadin mihin woni ngeendam. Walaa garoowo to Baaba maa o tokkirii laawol am” (Yohana 14:6).

EnglishLoree to wuro Fulfulde

Moye woni Yeesu Almasiihu?
© Copyright Got Questions Ministries