settings icon
share icon
Xamol

A yaafaama? Noye Jawmiraawo yaafortoo junuubaaji am?

Nooto


Kuuze Nulaave 13:38 wi’i, “Ngam maajum, banndiraave am, e mi yizi anndon e laawol Yeesu kevirzon yaafuye junuubaaji moozon.”

Zume woni yaafuye kadin zume jey ngiz-mi yafuye?
Kalimawol ‘yaafuye’ maana muuzum loota allhawal ngal laava,yaafoo, yaafoo nyamaande. To en aybanii gozzo, en mbi’ay ve njaafoozen ngam joozodal wela. Nezzo yaafataake ngam doole o yaafee. Naa doole nezzo yaafee. Yaafuye zon yaada e yidde, enzam, e barke. Yaafue zum anniya itta halleende hakkunde gozzo e gozzo, fuu e nawzum wazana.

Baybul wi’i-en en fuu en ngizi yaafuye to Jawmiraawo. En fuu en ngazii junuuba. Ikiliisanko’en7:20 hollii, “nezzo kuloowo Jawmiraawo walaa to duuniyaaru ngazoowo boozzum nden wazataa junuuba.” 1 Yohana 1:8 wi’i, “En e mbi’I en ngalaa junuuba, ko’e meezen pewanten kadin naa goonga mbi’eten.” Fuu junuuba zum yedduki Jawmiraawo (Jabuura 51:4). Daliila non, en ngizi lallay yaafuye Jawmiraawo. To junuubaaji meezen njaafaaka, en nduumoto nder torra daliila junuubaaji meezen (Matta 25:46; Yohana 3:36).

Yaafuye – Noye njaafortee-mi?
Yettoore, Jawmiraawo yo moxxuzo, kadin jurminoowo – O jaawa yaafuyeejo junuubaaji meezen! 2 Biturus 3:9 wi’I, “…e Mo munyani’en, o yizaa gozzo lalla, amma moye fuu tefa yaafuye.” Jawmiraawo e yizi yaafoo-en, ngam maajum o mavvitani-en yaafuye.

Ko haandi e goonga eltiree’en ngam junuubaaji meezen maayde. Fecco arano ngo Ruumanko’en 6:23 hollii, “Ngam njobdi junuuba zum maayde …” junuubaaji meezen dibbanii’en maayde duumiinde.Jawmiraawo, nder baawze muuzum kimminiinze, warti vii Aadama – Yeesu Almasiihu (Yohana 1:1,14). Yeesu maayi dow kuroswal, o ronndii elto meezen – maayde. 2 Korintiyanko’en 5:21 holliti’en, “Jawmiraawo tagii on mo walaa junuuba warti junuuba ngam meezen, ngam non waza heva enen laatoozen saahiive to Jawmiraawo.” Yeesu maayii dow kuros, o ronndii elto ngo haandunoozen ndonndoonzen! Maayde Yeesu ' laatii yaafuye dow junuubaaji duuniyaaru ndun ndu fuu. 1 Yohana 2:2 anndinii, “Kanko o hokkitira bano layhaandi ngam junuubaaji meezen, kadin naa ngam zi meezen tan amma ngam junuubaaji duuniyaaru ndun ndu fuu.” Yeesu fintu, o anndini jaalagal Maako dow junuuba e maayde (1 Korintiyanko’en 15:1-28). Jawmiraawo yettaama, dow laawol maayde e fintuki Yeesu Almasiihu, fecco zizawo ngo Ruumanko’en 6:23 yo goonga, “…amma caahu Jawmiraawo ngu ngeendam nduumiizam e laawol Yeesu Almasiihu jaagorzo meezen.”

A za yizi njaafanezaa junuubaaji maaza? Aa nana nawzum sarde fuu gonnduzum e maaza sarde fuu bano zum dillataa? A jaafeteezo to ni a nuzzinii dow Yeesu Almasiihu woni ceetoowo maaza. Efiisiyanko’en 1:7 wi’i, “To Maako ceeta amin woni e laawol xiixam Maako, yaafuye junuubaaji, dow laawol barkeeje Jawmiraawo.” Yeesu yovanii’en nyamaande meezen, ngam non teema en njaafeteeve. Fuu ko haandi ngazaa kanjum woni tororozaa Jawmiraawo yaafee Yeesu, a nuzzini Yeesu maayu ngam yova keva yaafuye – nden boo o yaafe! Yohana 3:16-17 zon caawi lilal nga’al kilniingal, “Nde Jawmiraawo yizi duuniyaaru O hokkitiri Viiko Maako tan, dow fuu nuzzinzo-Mo lallataa amma heavy ngeendam nduumiinzam. Kanko O lilaayi Viiko ngam wonna duuniyaaru, amma O seetoroo duuniyaaru laawol Maako.”

Yaafuye – e zum hoyiri non boo?
Ee e zum hoyi boo! Walaa no keviraa yaafuye to Jawmiraawo. A fotaayi njovana yaafuye to Jawmiraawo. A jaafeteezo tan, to a nuzzinii, e barke Jawmiraawo e moxxeende Muum. To ni a yizi njavaa Yeesu Almasiihu you Ceetoowo maaza kadin kevaa yaafuye to Jawmiraawo, ndaa do’a ka tokkataa do’aaki. Do’a ka’a e kala do’a fuu seetete. Nuzzinki nder Yeesu Almasiihu hokkete yaafuye junubaaji. Ka’a do’a zum laawol tan no kollirtaa Jawmiraawo nuzzinki maaza nden ngettaa-Mo ngam yaafuye O yaafi-ma. "Jawmiraawo, e mi anndi mi waza junuuba to Maaza kadin haandi mi eltee. Amma Yeesu Almasiihu ronndii elteeki kin ngam e laawol nuzzinki e Maako teema mi yaafee. Mi hokkitirii e Maaza ceeta. Mi yettii Ma dow barke e yaafuye fuu kilniizum maaza! Aamina!"

A havvii niyya dow Yeesu ngam ko njannguza zo’o? To non, kusu nyo’’u dow "Mi javii Yeesu Almasiihu hannde " dow pezel to les.

EnglishLoree to wuro Fulfulde

A yaafaama? Noye Jawmiraawo yaafortoo junuubaaji am?
© Copyright Got Questions Ministries