settings icon
share icon
Xamol

Jawmiraawo e woodi na? E zon ko hollata woodeende Jawmiraawo?

Nooto


Woodeende Jawmiraawo hollataake malla yeddee. Linjiila hollii dow doole njaven nuzzinen Jawmiraawo e woodi: “Kadin to nuzzinol walaa wazataako mbelnanen Jawmiraawo, ngam moye fuu garzo to Maako maa nuzzinii e Mo woodi kadin e mo warjoo zavvitirve-Mo e goonga” (Ibiraaninko’en 11:6). To Jawmiraawo yizno, O wanngayno tan O holla moye fuu O zon. Amma to O wazii non, walaa daliila nuzzinol kadin. “Nden Yeesu wi’i-mo, ‘Ngam a yi’I yam, nuzzinzaa; barkante’en ngoni ve’en ve ngi’aayi nden nuzzini’” (Yohana 20:29).

Taa boo hoositira, no laatii fuu, inke walaa ko hollata woodeende Jawmiraawo. Baybul wi’i, “duuniyaaji e saydake mawngu Jawmiraawo; asamaaji manii kuugal juuze Maako. Nyalnde fuu e ze mbi’a haala; jemmaare fuu e ze kolla anndal. Walaa haala malla wolde to ze nanaaka. Kondonde mavve mburtake toye fu under duuniyaaru, kalamaaji mavve haa keerol duuniyaaru” (Jabuura 19:1-4). To raarii koode, faamii njaajirka duuniyaaru, maandake kaayeefi tageefuuji, raaru mbozeengi mutuki naange—kuuje ze’e ze fuu kollii woodi Tagoowo bi’eteezo Jawmiraawo. To zi’I fuu kexaayi, to e woodi ko hollata Jawmiraawo nder vernze meezen. Ikiliisanko’en 3:11 wi’i-en, “…O tagii keerol nder verze worve.” Ton nder meezen en anndi e woodi wonnde sarde waroore vaawo za’am ngeendam duuniyaaru. En mbaaway ngedden anndal ngal e miijo meezen, amma wooduki Jawmiraawo nder meezen e hakkunde meezen yo laavzum. Fuu e non, Baybul barrake wooduki wovve ve njavataa woodeende Jawmiraawo: “Loviizo e wi’a nder vernde muuzum, ‘Jawmiraawo walaa’” (Jabuura 14:1). Nde ni zuuzal himve no taariha holli, nder fuu aade e nder fuu waytaare e nder fuu duuze nuzzinii woodeende gozzum bano Jawmiraawo, nden kam woodi daliila gozzum malla gozzo sabuzo nuzzinki kin.

To hawtii e daliilaaj baybul wadii dow woodeende Jawmiraawo, e woodi daliilaaji zi hakkillo yaadata. Arannde, e woodi daliila anndal wonuki. Ko vuri jogeeki dow haala wonuki kanjum woni Jawmiraawo ngam holla woodeende Jawmiraawo. Zum fuzzir e holluki Jawmiraawo yo “wooduki ki walaa vurki-ki.” Ngam maajum zum holli yeezuki vurii soynde yeezuki, ngam maajum ko vuri javeeki kanjum woni wooduki ko vuri zume fuu. To Jawmiraawo walaano, nden kam walaa no o laatoroo bano maako walaa, kadin no lurral no Jawmiraawo tinndiniraa.

Haala zizava kanka woni haala ko jokkoto to fii laatake. Haala to fii laatake hollii dow nde ni duuniyaaru e woodi tagdi boozndi, no wazi fuu e woodi Taguzo geeto. Misaalu, to Duuniyaaru meezen vadootirki maaru e naange xavvaakino mayilji teemezze malla wozzootirki ki non, ndu waawataano tawreeki kuuje ze yonki bano ndu woni jooni. To boo kuukon tagaakon kon sella peerootiron maakon xavvaaki sezza nder teemerre, laatoto kala ko yeezi fuu waatay. Ko sabata zazel purootin tagoo dow non wartay 1 nder 10243 (maana 10 e tokkira kowze 243). Vinngel tagdi go’ootel yusvira voze purootin miliyonji.

Haala tatava dow woodeende Jawmiraawo e inniree haala bannguka woodeende Jawmiraawo. Kala ko laatii fuu e woodi sababu maajum. Duuniyaaru ndu’u e ko woni woni nder maaru fuu zum daliila. Gozzum e zon laatiizum sababu gozzum yeeza. Fuu no ka tokkiraa fuu, no wazi fuu e woodi gozzum zum walaa daliila wooduki zum laatiizum daliila kala huunde fuu fena. Huunde nden zon nde walaa fuzzoode, kayre woni Jawmiraawo.

Haala nayava kanka innirtee haala dagaaki fii. Kala aade fuu nder vii Aadama e woodi gozzi keeri. Kala moye fuu e anndi mboozeengi e mbonndi. Waruki gozzo e fewuki e nguyka e kadin seluki fuu yizaaka hakkunde lenyol fuu. To, toye annduki mboozeengi e mbonndi xiwoy to naa to Jawmiraawo ceniizo?

Fuu e ko limtaa to dow, Baybul anndinii-en lenyol ngedday haalaaji laavzi e anndal Jawmiraawo nden ve tokka fewre. Ruumanko’en 1:25 wi’i, “Ve mbattira goonga Alla e fewre, nden ve mawnini nden ve njagganii kuuje tagaaze ve acci jowmu tagaale—mo gettooje ngoodani haa foroy. Aamiina.” Baybuwol ngol hollii dow wonnde dabare walaa nezzo caloo nuzzinaayi e Jawmiraawo: “Ngam iga tageeki duuniyaaru baawze Jawmiraawo ze mbanngaayi—Baawze maako ze foroy e tagdi vurdundi—fuu wannginaama ngam moye fuu annda, zum anndinee ngam nezzo taa wadda daliila ngozka” (Ruumanko’en 1:20).

Yimve e ngedda woodeende Jawmiraawo ngam haala kan “yaadataa e kiimiiyaaku” malla “ngam seyda walaa.” Haala goonga kan woni to ni ve njavii woodeende Jawmiraawo, doole mavve ve nana ka Jawmiraawo kadin ve tefa yaafuye to Maako (Ruumanko’en 3:23, 6:23). To Jawmiraawo e woodi, nden maa o xamtii’en dow kuuze meezen. To boo Jawmiraawo walaa, nden kam en ngazay fuu ko ngizzennaa e wannuki kiita Jawmiraawo dow meezen. Kanjum wazi semmbe yedduve Jawmiraawo e njogii nuzzinol tagdi tan—e ve nuzzini e gozzum naa Jawmiraawo Tagoowo. Jawmiraawo e woodi kadin moye fuu e anndi e mo woodi. Yeddoove dow woodeende Maako yo daliila ka holluki e Mo woodi.

Noye anndir’en Jawmiraawo e woodi? Enen Kirista’en en tabbitinii Jawmiraawo e woodi ngam nde weeti fuu e mbolwida e Maako. Enen en nanataa-Mo e Mo wolwama’en en, amma en maandoo e Mo wonndi e meezen, en nanay ardungal Maako, en anndi yiide Maako, en ngizi barke Maako. Kuuje gozze kevii’en to duuniyaaru ze en potaayi tinndinen to ngam baawze Jawmiraawo. Jawmiraawo e baawze muuzum reenii’en kadin O waylanii’en ngeendam meezen haa walaa ko nezzo wi’a to naa java nden yetta-Mo ngam woodeende Maako. Fuu ninhi fotaayi holla gozzo caluzo java huunde laavunde. Keerol ni, woodeende Jawmiraawo e javiree nuzzinol tan (Ibiraaninko’en 11:6). Nuzzinol e Jawmiraawo naa wazuki fii nder majjere nasta nder nyimre; zum zatal jamal nastirgal suudu laavndu to himve zuuzzve neevi e ndarii.

EnglishLoree to wuro Fulfulde

Jawmiraawo e woodi na? E zon ko hollata woodeende Jawmiraawo?
© Copyright Got Questions Ministries