settings icon
share icon
Antwurd


Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Rêder te oanfurdigje?

Fraach


Ha jo Jezus Kristus as jo persoonlike Rêder oanfurdige? Om dizze fraach goed te begripe, moatte jo earst de wurden “Jezus Kristus,” “persoonlike,” en “Rêder” begripe.

Wa is Jezus Kristus? In protte minsken solle tajaan dat Jezus Kristus in goeie man is, in grutte leraar, of sels in profeet of God. Dizze dingen binne seker wier oer Jezus, mar se beskriuwe net heulendal wa Hy wurklik is. De bibel fertelt ús dat Jezus God in it fleis is, God in minsklike foarm (sjuch Jehannes 1:1, 14). God kaam nei de ierde om ús te leare, te genêze, te korrizearje, ús te ferjaan—en foar ús te stjerre! Jezus Kristus is God, de Skepper, de foarstlike Hear. Ha jo dizze Jezus oanfurdige?

Wat is in Rêder, en werom binne wy in Rêder nedich? De Bibel fertelt ús dat wy allegeare sûndige ha; wy ha allegeare minne handelingen dien (Romeinen 3:10-18). As in resultaat fan ús sûnden fertsjinje wy God's boazens en feroardieling. De ieniche juste straf foar sûnden begien tsjin in ûneinige en iviche God is in iviche straf (Romeinen 6:23; Iepenbieringen 20:11-15). Derom binne wy in Rêder needich!

Jezus Kristus kaam nei de ierde en joeg syn libben in ús plak. Jezus' dea wie in ûneinige betelling foar ús sûnden (2 Corinthiërs 5:21). Jezus joeg syn libben om de straf foar ús sûnden te beteljen (Romeinen 5:8). Jezus betelle de priis sadat wy dat net hoesten te dwaan. Jezus' opstean fan ‘e deaden joeg oan dat syn dea genôch wie om de straf foar ús sûnden te beteljen. Derom is Jezus de iniche Rêder (Jehannes 14:6; Handelingen 4:12)! Fertrouwe jo Jezus as jo Rêder?

Is Jezus jo “persoonlike” Rêder? In soad minsken beskouwe Kristenlear as it besykje fan de tsjerke, útfiere fan rituelen, en/of it begean fan sommige sûnden. Dat is gjin Kristenlear. Echte Kristenlear is in persoonlike relaasje mei Jezus Kristus. It oanfurdigje fan Jezus as jo persoonlike Rêder betekent jo eigen persoonlike geloof en fertrouwen yn Him pleatsen. Nimmen wurd rêde troch it geloof fan oaren. Nimmen wurd ferjoen troch it dwaan fan sommige dieden. De ieniche manier om Jezus as jo persoonlike Rêder te oanfurdigje is troch it fertrouwen yn syn dea as de betelling foar jo sûnden en syn opstean as jo garânsje foar ivich libben (Jehannes 3:16). Is Jezus jo persoonlike Rêder?

As jo Jezus Kristus as jo persoonlike Rêder wolle oanfurdigje, seis dan de folgende wurden tsjin God. Ûnthâld, it sizzen fan dit gebed of fan elk oar gebed sil jo net rêde. It is allinich it leauwe in Kristus en syn ôfmakke work dat jo fan jo sûnde rêde kin. Dit gebed is simpelwei om God jo fertrouwen yn Him út te drukken en Him foar jo rêding te betankje. “God, ik wit dat ik tsjin Jo sûndige ha en dat ik straf fertsjinje. Mar Jezus Kristus hat de straf die ’t ik fertsjinje op Him nom, sadat ik troch fertrouwen yn Him ferjûn koe wurde. Ik ûntfang Jo geskink fan ferjouwenis en pleats myn fertrouwen yn Jo foar ferlossing. Ik oanfurdigje Jezus as myn persoonlike Rêder! Tige dank foar Jo prachtiche graasje en ferjouwing – it geskink fan ivich libben! Amen!”

Hawwe jo it beslút foar Kristus make, troch wat jo hjir lêzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op ûndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.

EnglishWêrom nei de Fryske thús side

Wat betsjuttet it om Jezus as jo persoonlike Rêder te oanfurdigje?
© Copyright Got Questions Ministries