Ferjouwenis ntfange? Hoe kin ik ferjouwenis fan God ntfange?Fraach: Ferjouwenis ntfange? Hoe kin ik ferjouwenis fan God ntfange?

Antwurd:
Handelingen 13:38 seit, Drom, myn broers, wol ik dat jimme witte dat, troch Jezus, ferjouwenis fan snden oan jimme jn wurd.

Wat is ferjouwenis en wrom bin ik it nedich?

It wurd ferjaan betsjuttet de laai skjin te feagjen, om te ekskusjearje, om in skuld te skrappe. As wy ien ferkeard dogge, sykje wy harren ferjouwenis om de relaasje te werstelle. Ferjouwenis wurd net jn omdat in persoan it fertsjinnet om ferjoen te wurden. Ferjouwenis is in handeling fan leafde, genade, en graasje. Ferjouwenis is in beslt om immen neat tsjin te hlden, ondanks wat se dy dien ha.

De Bibel fertelt s dat wy altemaal de ferjouwenis fan God nedich binne. Wy ha altemaal snden begien. Preker 7:20 seit, Dr is gjin oprjochte man op de ierde die t docht wat goed is en nea sndigt. 1 Jehannes 1:8 seit, As wy bewearje dat we sunder snde binne, ferloochenje wy s sels en is de wierheid net in s. Alle snden binne teinlik in handeling fan rebelly tsjin God (Psalmen 51:4). Hjir troch, binne wy Gods ferjouwenis wanhopig nedich. As s snden net wurde ferjn, sille wy de konsekwinsjes fan s snden tot yne ivichheid lije (Mattheus 25:46; Jehannes 3:36).

Ferjouwenis Hoe krij ik it?

Gelokkich is God leafdefol en genadig Hy wol s graach fan s sunden ferjaan! 2 Petrus 3:9 fertelt s, Hy is geduldich mei dy, wol net dat immen ferdwinet, mar dat elken ien tot berou komt. God ferlangt om s te ferjaan, dus hat Er yn s ferjouwenis foarsjoen.

De ieniche juste straf foar s snden is de dea. De earste helte fan Romeinen 6:23 ferklearet, Omdat de straf foar snden de dea is; iviche dea is wat wy troch s snden fertsjinne ha. God, in Syn perfekte plan, is in minske wurden Jezus Kristus (Jehannes 1:1,14). Jezus is oan it krs stoarn, dermei de straf nimmend die wy fertsjinje de dea. 2 Corinthirs 5:21 leart s, God makke Him, Hy dy gjin sn hie om foar s snden te wze, sadat wy yn Him de rjochtskepenens fan God wurde kinne. Jezus stoar oan it krs, dermei de straf nimmend die wy fertsjinje! As God, ferjoeg de dea fan Jezus s foar de snden fan e heule wrld. 1 Jehannes 2:2 stelt, Hy is it ferbazende offer foar s snden, en net allinich foar dy fan s, mar ek foar de snden fan de heule wrld. Jezus stie op t e deaden, ferkundigde Syn fjochtwinst oer snde en dea (1 Corinthirs 15:1-28). Priisgje God, troch de dea en it opstean fan Jezus Kristus; de twadde helte fan Romeinen 6:23 is wier, mar it geskink fan God is ivich libben troch Jezus Kristus s Hear.

Wolst dyn snden ek ferjn hawwe? Hast in seurend gefoel fan skuld dat mar net foartgjit? Ferjouwenis fan dyn snden is ferkrijber st dyn fertrouwen yn Jezus Kristus as dyn Rdder pleatst. Efezirs 1:7 seit, Yn Him hawwe wy, troch Syn bloed, flossing fan snden, dyt oereinkomme mei de rykdommen fan de graasje fan God. Jesus betelle s foar s snden, sadat wy ferjn kinne wurde. Alles watst dwaan moast is om God te freegje dy troch Jezys te ferjaan, as t leauwst dat Jezus Syn libben jn hat om foar dyn snden te beteljen en Hy sil dy ferjaan! Jehannes 3:16-17 befettet dizze prachtiche boadskip, Omdat God de wrld sa leafhie dat Er Syn ieniche Soan jch, sadat wa yn Him leauwt net ferdwine sil, mar ivich libben ha sil. Omdat God Syn ieniche Soan net de wrld yn stjoerde om de wrld te feroardieljen, mar om de wrld troch Him te rden.

Ferjouwenis is it echt sa maklik?

Ja, sa maklik is t! Do kinst gjin ferjouwenis fan God fertsjinje. Do kinst net foar Gods ferjouwenis betelje. Do kinst it allinich krije, troch fertrouwen, troch de graasje en de genade fan God. As Jezus Kristus as dyn Rder wolst oanfurdigje en ferjouwenis fan God krije wolst, is hjir in gebed datst brke kinst. It sizzen fan dit gebed of elk oar gebed sil dy net rde. It is allinich it fertrouwen in Jezus Kristus dat ferjouwenis fan snden kin jaan. Dit gebed is simpelwei in manier om God witte te litten datst fertrouwen yn Him hast en om Him te betankje foar dyn ferjouwenis. "God, ik wit dat ik tsjin Jo sndige hawwe en dat ik straf fertsjinje. Mar Jezus Kristus hat de straf diet ik fertsjinje op Sich nom, sadat ik troch fertrouwen yn Him ferjn koe wurde. Ik pleats myn fertrouwen yn Jo for rding. Tige dank foar Jo prachtiche grasje en ferjouwing! Amen!"

Hawwe jo it beslt foar Kristus make, troch wat jo hjir lzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op ndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.Wrom nei de Fryske ths sideFerjouwenis ntfange? Hoe kin ik ferjouwenis fan God ntfange?