Besteat God? Is er bewiis foar it bestean fan God?Fraach: Besteat God? Is er bewiis foar it bestean fan God?

Antwurd:
It bestean fan God kin net wurde oantoand of wrlein. De Bibel stelt dat wy troch it geloof oanfurdigje moatte dat God besteat: En snder geloof is it nmooglik om God te behaagje, omdat iderien dy tot Him komt leauwe moat dat Hy besteat en dat Hy iderien dy t Him earlik syket beleanje sil (Hebrieuen 11:6). As God dat sa woe, koe Hy simpelwei ferskine en de heule wrld bewiize dat Er besteat. Mar as Er dat die, dan soe it geloof net needich wze. Doe fertelde Jezus him, Meidat do My sjoen hast, hast do leauwd; gesegend binne dejinen dy net sjoen hawwe en toch leauwden (Jehannes 20:29).

Doch betsjuttet dat net, dat er heulendal gjin bewis fan it bestean fan God is. De Bibel stelt, De himmels ferklearje de gloarje fan God; de loften kundigje it wurk fan Syn hnnen f. Dei nei dei gjitte se spraak t; nacht nei nacht kundigje se kennis f. Er is gjin spraak of taal wr de stim net hjeard wurd. Harren stim gjit nei de heule ierde, hun wurd nei de einen fan e wrld (Psalm 19:1-4). Besjoch de stjerren, begriip de tgebreidheid fan e ierde, observeerje de mirakels fan e natuer, besjoch de pracht fan in sinne-ndergongal dizze dingen wize in Skepper God oan. Lyk as dit noch net gench wie, is er ek bewiis fan God in s eigen herten. Ecclesiasten 3:11 stelt dat, Hy hat ek ivichheid yn e herten fan minsken set. Djip yn s is er de erkenning dat er yts nei dit ljibben en immen nei dizze wrld is. Wy kinnen dizze kunde yntellektueel ntkenne, mar Gods oanwzichheid in s en rnom s is noch stees ddlik. Tanke oan dit, warskget de Bibel dat sommigen Gods oanwzichheid noch stees sille ntkenne: De gek seit yn syn hert, Er is gjin God (Psalm 14:1). Omdat de mearderheid fan minsken altyd, yn alle kulturen, yn alle beskavingen en op alle kontininten it bestean fan ien of oare God leauwd hawwe, moat er wol wat (of ien) west wze dat dit geloof feroarsake hat.

Neist de bibelske arguminten foar it bestean fan God, binne der ek logyske arguminten. As earste is der it ontologyske argumint. De populrste foarm fan it ontologyske argumint brkt it konsept fan God om it bestean fan God te bewizen. It begjint mei de definysje fan God as in wzen dan welke gjin grutere foarsteld kin wurde. Dan wurd it beargumenteare dat bestean grutter is dan net bestean, en drom moat it grutste dat bestjit ek bestean. As God net besteat, dan soe it net it grutste wze wat foarsteld kin wurde, en dermei s it de heule definysje fan God tsjinsprekke.

In twadde argument is it teleologyske argumint. It teleologyske argumint stelt dat, omdat de romte san ongelooflyk ontwerp hat, der in goddelik Ontwerper west hat. Bygelyks, as de ierde sels een pear hndert kilometer mear of minder fan de sinne west hie, soe it libben net mooglik wze dat we no hawwe. As de eleminten in s atmosfear sels in pear procinten oars wze soe, soe hast alles op de ierde ferstjerre. De kns op in inkele protene molecule die tafallich foarmt is 1 yn 10243 (dat is in 10 mei 243 nullen). In inkele cal besteat t miljoenen protene molekulen.

In tredde logyske argument foar it bestean fan God wurd it kosmologyske argument neamd. Elk effect moat in oarsaak hawwe. Dizze romte en alles dryn is in effect. Er moat yts wze dat feroarsake hat dat alles besteat. Drneist, moat er yts unferoarsake wze dat al it oare feroarsake hat. Dat unferoarsake is God.

In fjirde argument stjit bekend as it morale argumint. Elke kultuer yn e heule skiednis hat in bepaalde foarm fan wet hn. Iderien hat in gefl fan goed en ferkeard. Moard, leagje, stele en immoraliteit wurde hast oeral fwize. Wr komt dit besef fan goed en ferkeard wei, as it net fan in heilige God komt?

Ondanks dit alles, fertelt de Bibel s dat minsken de ddlike en nmiskenbare kennis fan God net akseptearje en leauwe yn plak drfan in leagen. Romans 1:25 ferlearet, Se feroaren de wierhied fan God foar in leagen en oanbaden en tsjinden lykwols dingen mear dan de Skepper die foar altyd priizige is. Amen. De bible fertelt ek dat minsken gjin eksks ha om net yn God te leauwen: Omdat sinds de skepping fan de wrld de nsichtbere kwaliteiten fan God Syn iviche krft en goddelike natuerddlik sjoen binne, begripen binne fan dat wat make is, sadat minksen gjin ekskses ha (Romeinen 1:20).

Minsken beweare dat se it bestean fan God net leauwe, omdat it net wittenskiplik is of omdat er gjin bewiis is. De wiere reden is dat, as se ien keer tajouwe dat God besteat, dat se dan sels ek ferantwurdlik nei God binne en dat se Syn ferjouwing nedich binne (Romeinen 3:23, 6:23). As God besteat, dan binne wy Him rekkenskip ferskuldige foar s aksjes. As God net besteat, dan kinne wy doan wat wy wolle sunder dat wy s soargen hoege te meitsjen dat God s feroardiele sil. Dat is wrom in protte minsken die it bestean fan God ntkenne, sterk hechtsje oan de teory fan de naturalistyke evolsjeit jout harren in alternatyf foar it leauwen yn in God Skepper. God besteat en teinlik wit iderien dat Hy besteat. It feit dat sommigen sa agressyf probearje om Syn bestean te weerlezen is eigentlik in argument foar Syn bestean.

Hoe witte wy dat God besteat? As Kristenen witte wy dat God besteat, omdat wy deiliks mei Him sprekke. Wy hjearre Him net hearber sprekke, mar wy fiele Syn oanwzichheid, wy fiele Syn lieding, wy kinne Syn leafde, wy ferlange nei Syn seining. Er binne dingen in s libben bart die gjin oare tlis ha dan God. God hat s sa wnderlik rde en s libben sa feroare dat wy net oars kinne dan Syn bestean ta te jaan en te priizgje. Gjin fan dizze arguminten kin immen oertsjge die t al wegerje hat fan wat ddlik is. teinlik moat Gods bestean troch fertrouwen oanfurdigje wurde (Hebreeuwn 11:6). Fertrouwen yn God is net in blyne sprong yn it tsjuster; it is in feiliche stap yn in goed-ferljochte keamer wr de grutte mearheid fan e minsken al stean.Wrom nei de Fryske ths sideBesteat God? Is er bewiis foar it bestean fan God?