Ivich libben hawwe?Fraach: Ivich libben hawwe?

Antwurd:
De Bibel lit in ddlik paed nei it iviche libben sjen. Earst moatte wy tajaan dat wy tsjin God sdige hawwe: "Omdat iderien sdige hat en te koart komme foar de gloarje fan God" (Romeinen 3:23). Wy ha altemaal dingen dien die God net goed fynt, wrtroch wy straf fertsjinje. Omdat al s snden teinlik tsjin in iviche God binne, is allinne in iviche straf foldwaande. "It lean fan de snde is de dea, mar it geskink fan God is ivich libben troch Jezus Kristus, s hear" (Romeinen 6:23).

Mar Jezus Kristus, de iviche Soan fan God die t snder snden is (1 Petrus 2:22), wurde in man (John 1:1,14) en stjerde om s straf te betelje. "God lit Syn leafde foar s hjirmei sjen: tewyl wy noch steeds snders binne, stjerde Kristus foar s" (Romeinen 5:8). Jezus Kristus stjerde oan it krs (Jehannes 19:31-42), dermei de straf nimmende die wy fertsjinje (2 Corinthirs 5:21). Trije dagen letter stie Hy op t e deaden (1 Corinthirs 15:1-4), dermei Syn fjochtwinst oer sn en dea bewiizend. "Yn Syn grutte genade hat er s in nije geboarte jn yn in libbende hoop troch it opstean fan Jezus Kristus t e dea" (1 Petrus 1:3).

Troch fertrouwen moatte wy s gegedachten oer Kristus feroarje-wat Hy is, wat Hy die, en wrom- foar rding (Handelingen 3:19). As wy us geloaf yn Him pleatse, Syn dea oan it krs foar s snden, dan wurde wy ferjoen en krije wy de belofte fan ivich libben yn himel. "Omdat God de wrld sa leafhie dat Hy Syn ieniche Soan joech, sadat in elk die t yn Him leauwt net ferdwinet, mar ivich libben hat" (Jehannes 3:16). "As t mei dyn mle belidest , 'Jezus is Hear,' en yn dyn hert leauwst dat God Him fan e deaden hat litten opstien, dan wurdest rde" (Romeinen 10:9). Alline leauwe yn it fmakke work fan Kristus oan t krs is de ieniche wirklike wei nei it iviche libben! "Want it is troch genade datst rde bist, troch fertrouwen en dit is net fan jimme sels, it is it geskink fan God net troch wurk, sadat gjin ien kin opskeppe" (Efezirs 2:8-9).

As t Jezus Kristus as dyn Rder oanfurdigje wolst, is hjir in foarbyld gebed. nthld, it sizzen fan dit gebed of fan elk oar gebed sil dy net rde. It is allinich it fertrouwen in Kristus dat dy fan snde rde kin. Dit gebed is simpelwei om God dyn fertrouwen yn Him t te drukken en Him foar dyn rding te betankje. "God, ik wit dat ik tsjin Jo sndige ha en dat ik straf fertsjinje. Mar Jezus Kristus hat de straf die t ik fertsjinje op Sich nom, sadat ik troch fertrouwen yn Him ferjn koe wurde. Ik pleats myn fertrouwen yn Jo for rding. Tige dank foar Jo prachtiche graasje en ferjouwing it geskink fan ivich libben! Amen!"

Hawwe jo it beslt foar Kristus make, troch wat jo hjir lzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op ndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.Wrom nei de Fryske ths sideIvich libben hawwe?