settings icon
share icon
Antwurd


Ivich libben hawwe?

Fraach


De Bibel lit in dúdlik paed nei it iviche libben sjen. Earst moatte wy tajaan dat wy tsjin God sûdige hawwe: "Omdat iderien sûdige hat en te koart komme foar de gloarje fan God" (Romeinen 3:23). Wy ha altemaal dingen dien die God net goed fynt, wêrtroch wy straf fertsjinje. Omdat al ús sûnden úteinlik tsjin in iviche God binne, is allinne in iviche straf foldwaande. "It lean fan de sûnde is de dea, mar it geskink fan God is ivich libben troch Jezus Kristus, ús hear" (Romeinen 6:23).

Mar Jezus Kristus, de iviche Soan fan God die ‘t súnder sûnden is (1 Petrus 2:22), wurde in man (John 1:1,14) en stjerde om ús straf te betelje. "God lit Syn leafde foar ús hjirmei sjen: tewyl wy noch steeds sûnders binne, stjerde Kristus foar ús" (Romeinen 5:8). Jezus Kristus stjerde oan it krús (Jehannes 19:31-42), dermei de straf nimmende die wy fertsjinje (2 Corinthiërs 5:21). Trije dagen letter stie Hy op út ‘e deaden (1 Corinthiërs 15:1-4), dermei Syn fjochtwinst oer sûn en dea bewiizend. "Yn Syn grutte genade hat er ús in nije geboarte jûn yn in libbende hoop troch it opstean fan Jezus Kristus út ‘e dea" (1 Petrus 1:3).

Troch fertrouwen moatte wy ús gegedachten oer Kristus feroarje-wa’t Hy is, wat Hy die, en wêrom- foar rêding (Handelingen 3:19). As wy us geloaf yn Him pleatse, Syn dea oan it krús foar ús sûnden, dan wurde wy ferjoen en krije wy de belofte fan ivich libben yn ‘ himel. "Omdat God de wrâld sa leafhie dat Hy Syn ieniche Soan joech, sadat in elk die ‘t yn Him leauwt net ferdwinet, mar ivich libben hat" (Jehannes 3:16). "As ’t mei dyn mûle belidest , 'Jezus is Hear,' en yn dyn hert leauwst dat God Him fan ’e deaden hat litten opstien, dan wurdest rêde" (Romeinen 10:9). Alline leauwe yn it ôfmakke work fan Kristus oan ’t krús is de ieniche wirklike wei nei it iviche libben! "Want it is troch genade datst rêde bist, troch fertrouwen – en dit is net fan jimme sels, it is it geskink fan God – net troch wurk, sadat gjin ien kin opskeppe" (Efeziërs 2:8-9).

As ’t Jezus Kristus as dyn Rêder oanfurdigje wolst, is hjir in foarbyld gebed. Ûnthâld, it sizzen fan dit gebed of fan elk oar gebed sil dy net rêde. It is allinich it fertrouwen in Kristus dat dy fan sûnde rêde kin. Dit gebed is simpelwei om God dyn fertrouwen yn Him út te drukken en Him foar dyn rêding te betankje. "God, ik wit dat ik tsjin Jo sûndige ha en dat ik straf fertsjinje. Mar Jezus Kristus hat de straf die ’t ik fertsjinje op Sich nom, sadat ik troch fertrouwen yn Him ferjûn koe wurde. Ik pleats myn fertrouwen yn Jo for rêding. Tige dank foar Jo prachtiche graasje en ferjouwing – it geskink fan ivich libben! Amen!"

Hawwe jo it beslút foar Kristus make, troch wat jo hjir lêzen ha? As dat sa is, klik dan hjir op ûndersteande (Ik haw Kristus hjoeddei oannam) knop.

EnglishWêrom nei de Fryske thús side

Ivich libben hawwe?
© Copyright Got Questions Ministries