Is Jezus God? Hat Jezus oait sein dat Er God is?Fraach: Is Jezus God? Hat Jezus oait sein dat Er God is?

Antwurd:
Jezus hat folgens de Bibel noait in dizze presiise wurden sein, “Ik bin God.” Mar dat betsjuttet iegentlik net dat Hy sein hat dat Er God net is. Nim bygelyks de wurden fan jezus yn Jehannes 10:30, “Ik en de Heit binne ien.” Wy hoege allinich mar nei de reaksje fan de Joaden op dizze bewearing te sjen om te witten dat Hy bewearde God te węzen. Se besochten om Him te stiennigje foar dizze reden. “… do, as in gewoane man, bewearest God te węzen ” (Jehannes 10:33). De Joaden begrepen krekt wat Jezus bewearre—godlikens. Merk op dat Jezus net űntkent dat Hy God is. Toen Jezus bewearre , “Ik en de Heit binne ien” (Jehannes 10:30), sei Hy dat Hy en de Heit fan ien natuer en essinsje binne. Jehannes 8:58 is in oar foarbyld. Jezus ferklearre, “Ik fertel jimme de wierheid, foardat Abraham geboaren wie, Ik bin!” It antwurd fan de Joaden die dizze ferklearing oanhjearden wie om stiennen te nimmen om Him te fermoardzje foar hillichskennis, lykas de Mosaďske Wet harren befoel (Leviticus 24:15).

Jehannes herhellet it konsept fan Jezus’ godlikens: “it Wurd wie God” en “it Wurd wurde fleis” (Jehannes 1:1, 14). Dizze fersken jouwe oan dat Jezus God yn ‘e fleis is. Handelingen 20:28 fertelt ús, “Węs de harders fan de tsjerke fan God, dy Hy mei Syn eigen bloed kocht hat.” Wa kocht die tsjerke—de tsjerke fan God—mei Syn eigen bloed? Jezus Kristus. Acts 20:28 ferklearret dat God Syn tsjerke mei Syn eigen bloed kocht. Dęrom is Jezus God!

Thomas de dissipel ferklearre omtrint Jezus, “Myn Hear en myn God” (Jehannes 20:28). Jezus korrizjeare him net. Titus 2:13 moedigt ús oan om te wachtsjen op de komst fan God en Ręder, Jezus Kristus (sjoch ek 2 Petrus 1:1). Yn Hebreeuwen 1:8, ferklearret de Heit oer Jezus, “Mar oer de Soan seit er, Jo troan, O God, sil foar ivich en altyd duorje, en rjochtskepenhyd sil de scepter fan jo keninkryk węze’” De Heit refereart nei Jezus as “O God”, wat oanjout dat Jezus yndied God is.

Yn Iepenbieringen drage in ingel de apostel Jehannes op om allinne God te oanbidden (Iepenbiering 19:10). Ferskillende kearen in ‘e Bibel krijt Jezus oanbidding (Matteus 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lukas 24:52; Jehannes 9:38). Hy straft noait minsken omdat se Him oanbidde. As Jezus net God soe węze, soe Hy minsken ferteld ha om net Him te oanbidden, krekt sa as de ingel in Iepenbieringen die. Der binne in prôtte oare fersken en dielen fan ‘e Bibel die foar Jezus’ godlikens argumintere.

De belangryskte oarsaak dat Jezus God moat węze, is dat as Hy net God is, dan soe Syn dea net genoch węze om de straf foar alle sűnden yn ‘e wrâld te betealjen (1 Jehannes 2:2). In makke węzen, wat Jezus węze soe as Hy net God wie, soe de űneinige straf net kinnen betealje, die ferlangd is foar sűnden tsjin in űneinige God. Allinne God soe in űneinige straf betealje kinne. Allinne God soe de sűnden fan ‘e wrâld nimme kinne (2 Corinthiërs 5:21), deagean, en wer opstean, en dermei it bewiis leverje foar Syn fjochtwinst oer sűnde en dea.Węrom nei de Fryske thús sideIs Jezus God? Hat Jezus oait sein dat Er God is?