settings icon
share icon
Ɲiningali

Aw ka yafali sɔrɔ Ala fɛ? Ne benan kɛ di ka n ka jurumuw yafali sɔrɔ Ala fɛ?

Jaabili


Cidenw 13:38 kofɔra ko, “N balimaw, aw k’a lɔn ko hakɛ yafako min kuma be fɔra aw ye, o be kɛra Yezu le barika la.”

Yafali ye mun ye ani mun kosɔn ne be yafa ɲinina?

“Yafali” ka kumaden kɔrɔ ko o ye juru ka walaka jɔɔsi, ka yafa, ka juru nin toyi. Ne an ye mɔgɔ dɔtɔɲɔ, an bena a tigi ka yafa ɲini ka sɔrɔ ka an ka diya nin kɔsegi. An ti mɔgɔ si yafa barisa a tigi ka ɲi ka yafa sɔrɔ. Mɔgɔsi ka ɲi ni yafa ye. Yafa ye kanu ko ye, makari ko, ani Ala ka barika ko ye. Yafa ye latigɛli ye ka jɛn ka mɔnɛ bɔ mɔgɔ dɔ wɛrɛ la, haki ni a tigi ye an tɔɲɔ cogo min na.

Bibulu y’a fɔ ko an mako bi Ala ka yafa nin na. An bɛɛ ye jurumuw kɛ.Waajulikɛla 7:20 ko, “Mɔgɔ ti dugukolo kan min tilennin lo, n’a be koɲuman dama kɛ, n’a te kojugu kɛ ka ye.” 1 Zan 1:8 y’a fɔ ko, “N’an y’a fɔ ko an ma hakɛ kɛ, an b’an yɛrɛ nigɛ, an te kɛ tiɲɛtigiw ye.” Jurumu bɛ ye ɲanɛcin Ala fɛ. (Dɔnkiliww 51:4). O ra, an mako bi Ala ka yafa nin na. Ni an m’an ka jurumu ka yafa sɔrɔ, an bena taga tɔɔrɔ banbali yɔrɔ la an ka jurumuw kosɔn abada (Matiyo 25; 46; Zan 3:36).

Yafali – N ben’a sɔrɔ cogo juman?

Barika da Ala, Ala mɔgɔnandi ani makaritigi ye – min b’a fɛ ka an ka jurumuw yafa! 2 Piyɛri 3:9 y’a fɔ an ye ko, “ …A be muɲu aw le kɔrɔ, a t’a fɛ mɔgɔ si ka halaki, a b’a fɛ bɛɛ ka se ka nimisa ka faran kojuguw la.” Ala ŋaniya ka an yafa, o de kosɔn o ye an yafa bolola.

Jurumuw ka sara min ye leru saya ye. Ɔrɔmukaw 6:23 ka vɛrɛse tilancɛ fɔlɔ nin ko, “Bari hakɛ sara ye halakili ye...” Saya min ti ban nin, ale lo ye an ka hakɛw ka sara ye Ala fɛ.Nga Ala ka sago cege nin na,a kɛra adamaden ye – Yezu Krista (Zan 1:1,14). Yezu sara gwengwen yiri kan, ka ta ɲangili min tun kan ka ben anu kan ye – min ye saya ye. 2 Korentikaw 5:21 bi an degera ko, Krista min ma kojugu kɛ, Ala y’a kɛ a sɛgɛnna an ka hakɛ kosɔn waasa an ka kɛ mɔgɔtilenninw ye ale ɲakɔrɔ.” Yezu sara gwengwen yiri kan, ka ta ɲagili min an tun ka kan ka ta! Komi Ala, Yezu ka saya nana ni hakɛ ka yafa ka di duniyan mɔgɔw bɛ. 1 Zan 2 :2 kofɔra, “Bari ale lo y’a yɛrɛ saraka k’an ka hakɛw yafa, a ma dan an dama ka hakɛw yafako ma dɛ, nga diɲɛ bɛɛ ta lo.” Yezu kunnuna suuw cɛma, ka yira ko se b’a la ka jurumu ani saya mara. ( Korɛentikaw 15 :1-28). Barika da Ala ye, Yezu Krista ka saya ani a kunnuni kama, Ɔrɔmukaw 6:23 ye tiɲɛ ye, ”…nga Ala ka nilifɛn ye nii banbali ye an Matigi Yezu Krista barika la.”

Aw b’a fɛ ka i ka jurumuw yafali sɔrɔ wa? Kan dɔ be kumana aw fɛ k’aw ye hakɛtigi fo aw ti se ka gwɛn ka bɔ i la wa ? Aw ka jurumuw ka yafalo be yen nin i lanin lo Yezu ra komi i ka Matigi ye. Efɛzikaw 1:7 y’a fɔ ko, “Ale Yezu Krista ka saya barika la an kunlabɔra, an ka filiw yafara ka kɛnyɛ ni Ala ka nɛɛma dafanin ye.” Yezu ye an ka juru sara, o de kosɔn an bena yafali sɔrɔ. Sisan i kan ka yafali dali Ala fɛ ka i sabari Yezu Krista sababuya la, ka sɔrɔ i bena i ka lannayabla Yezu ra k’a sara ka i ka yafali sara—o kɔfɛ a b’i yafa! Zan 3:16-17 kibariya diman b’a kɔnɔ, “Ala ye diɲɛ kanu haali, fɔɔ a y’a Deen kelepe ci mɔgɔw ma, waasa ni min y’a jigi la a kan, o tigi kana halaki, nga o ka nii banbali sɔrɔ. Ala m’a Dencɛ ci diɲɛ na waasa ka mɔgɔw jalaki, nga waasa k’u kisi.”

Yafali—a man gwɛlɛ ten wa?

Ɔn hɔn a man gwɛlɛ ten! I be se ka yafali sɔrɔ Ala fɛ. I ti se ka yafali nin san Ala fɛ. I bi se k’a sɔrɔ, lannaya la, Ala ka barika la ani a ka makari la. Ni i b’a fɛ ka sɔn Yezu Krista komi i ka Kisiba ye ka se ka yafali sɔrɔ Ala fɛ,Ala deli ten. Nga nin seli nin walima seli dɔ wɛrɛ ti se k’i kisi. I ka kan ka la Yezu Krista drɔn le ra ka sɔrɔ ka i ka hakɛw yafali sɔrɔ. Nin seli nin yi cogo wɛrɛ le ye ka Ala fo k’i ka lannaya yira ka se k’a fo k’a yafara e ma. “Ala, ne b’a lɔn ko ne ye jurumu kɛ e fɛ o kɔsɔn ne ka kan ni tɔɔrɔ ye. Nga Yezu Krista ye tɔɔrɔ ni ta ne nɔɔna walasa ne ka lannaya Yezu Krista kan ka se ka yafali sɔrɔ. Ne lanin lo e ra ka kisili sɔrɔ. A ni ce barika ra ani I ka yafali. Amiina!"

Aw sɔnnɔ Yezu la aw ye fɛn min kalan siti nin kɔnɔ? Nin aw sɔnna, aw ye “ne sɔnna Yezu ra bi” digi.

EnglishAw bi sekɔ Julakan siti daminɛ kan

Aw ka yafali sɔrɔ Ala fɛ? Ne benan kɛ di ka n ka jurumuw yafali sɔrɔ Ala fɛ?
© Copyright Got Questions Ministries