settings icon
share icon
Ɲiningali

Jon lo ye Yezu Krista?

Jaabili


Nin ɲiningali nin kɔfɛ ko mɔgɔw b’o yɛrɛ ɲininga ni “Ala be yen wa” mɔgɔ damani lanin tɛ ko Yezu Krista tun be yen. Bɛɛ bi sɔn ko Yezu Krista tun ye mɔgɔ yɛrɛ lo ye min tamanan Israyɛli dugukolo kan o tuman ni sisan cɛ saan 2000. Sisan mɔgɔ dɔw ma sɔn ko Yezu Krista ka Alaya nin na. Diinɛw caman y’a yira ko Yezu Kista tun ye Ala ciira walima karamɔgɔ ɲuman ba wala Ala mɔgɔ ba. A gwɛlɛya yɔrɔ ye ko Bibulu y’a fɔ ko Yezu tun tɛmɛnin lo ciiraw kan, karamɔgɔ ɲuman ba wala Ala mɔgɔba kan.

C.S. Lewis ka livuru min tɔgɔ le ye Mere Christianity y’a fɔ fɛnw min bi tugu : “ N bi fɛ ka mɔgɔ bɔ kuman kolon minw ɲasini lo A [Yezu Krista] ma: ‘Ne’ sɔnnan ko Yezu Krista kɛra karamɔgɔ ba ye, nga n ti sɔn ko nin fɔɲana kuma nin min b’a fɔ k’a ye Ala ye.’” An ma kan ka nin koo kelen drɔn le fɔ. Ni Yezu Krista ye buna adamaden drɔn ye ni a sera ka kuman fɔ a ye min fɔ a ti se ka kɛ karamɔgɔba drɔn ye. Walima a bi kuman a kunfɛ—walima yaalabaga—walima gehanama deen. An kan ka sugandili kɛ. Walima nin cɛɛ tun ye Ala ka deen ye, walima fatɔ lo wala a ka jugu n’o ye. Walima i b’a daa tugu fanga ra, walima i bi dajii to a kan walima i b’a faga komi sutaana deen; walima tuguni i bi sosoli a ɲanfɛ k’a k’a wele ko Matigi ani Ala. Bari an ka na tlo kɛ ni kuman lakolonw k’a jaati ko karamɔgɔba lo min ye adamaden ye. A ma nin sugandili nin to anw. A tun ti ni o hakili nin ye.”

O ra, Yezu yɛrɛ kofɔra k’a ye jon lo ye? Bibulu nin y’a fɔ k’a ye jon le ye? Fɔlɔ, an ka ta filɛ Yezu yɛrɛ ka kuman na Zan 10:30, “Ne ni n Faa ye kelen ye.” Fɔlɔ, a ma kɛ komi a fɔra k’a ye Ala ye. An ka ta filɛ Zuwifi bena min kɛ a ka kuman nin koo ra. “‘Anw m’a fɔ ko an b’i bon koɲuman kɛnin kama, nga anw b’a fɛ k’i bon bari i ye kuma fɔbali fɔ. Ele adamatendtɔ, i b’a fɔ ko i ye Ala ye!“‘ (Zan 10:33). Zuwifu nunu tun ye Yezu ka ɲafɔli nin faamu kosɔbɛ ko a tun ko a ye Ala ye. Vɛrɛse nataw kɔnɔ Yezu m’u kuma sɔsɔ k’a fɔ o ye ko, “Ne ma fɔ ko n ye Ala ye dɛ.” O kɔrɔ ko Yezu tun b’a fɛ ka fɔ ko tiɲɛ la, “Ne ni n Faa ye kelen” (Zan 10:30). Zan 8:58 fana ye misali dɔ wɛrɛ ye: Yezu y’a fɔ u ye ko, “tiɲɛ tiɲɛ na….. ne b’a fɔ aw ye ko sani Ibrayima ka wolo, ne tun be yen!” Zuwifu minw ye nin kuma lamɛn o wilila tugu ka kabakuruw cɛ k’u b’a bon (Zan 8:589). Yezu y’a Alaya gansi mɔgɔw ma ko “Ne Ye Min Ye” bɔnin bi ni Ala ka tɔgɔ min be Layidu kɔrɔ nin na (Ɛkizɔdi 3:14). Mun lo kama Zuwifuw wulila ka kabakuruw ta k’a bon tugu n’a tun ma fɔ fɛn minw o lanin lo k’a ye Ala nɛni, ko a kofɔra k’a ye Ala ye?

Zan 1:1 y’a fɔ ko “kuma nin tun ye Ala ye.” Zan 1:14 y’a fɔ ko “ kuma nin kɛra mɔgɔ ye.” O kɔrɔ ko Yezu ye Ala min kɛra mɔgɔ ye. Toma min ye Yezu ka anton y’a fɔ Yezu ko “Ne Matigi ni n ka Ala” (Zan 20:28). Yezu m’a kuma sɔsɔ. Pɔli fana ye nin kuma suguya fɔ, “…Setigi Ala an Kisiba Yesu Krista” (Titi 2:13). Piyɛri fana y’a fɔ, “… an ka Ala ni an ka Kisiba Yezu Krista” (2Piyɛri 1:1). Faa Ala ye seere ye nin Yezu ye tigi min na ka fɔ ko, “Nga a y’a fɔ a Deen ka koo la ko;” ‘Ala, e ka Masaya be to deen kan kudayi! I ka masabere ye tilenninya ta ye, Tilenninya ka d’i ye.’” Layidu kɔrɔ nin kɔnɔ u ye Yezu ka Alaya koɲɛsigi kofɔra.“Bari, deen dɔ wolola an fɛ, dencɛ dira an ma. Masaya dir’a ma. A bena wele ko ladilikɛbagasɛbɛ, Ala Fangatigi, Waati bɛ Faa Hɛrɛtigi.”(Ezayi 9:5)

O de kɔsɔn C.S. Lewis y’a fɔ ko, ni an lanin lo ko Yezu ye Karamɔgɔba le drɔɔn o ti tiɲɛ ye. Yezu y’a fɔ gwɛyara k’ale ye Ala ye pian. N’a tun ti Ala, a tun bena kɛ galontigɛla ye, o ra a ti se ka kɛ Ala ka ciira ye, karamɔgɔ ɲuman, walima Ala ka mɔgɔɲuman ye. “Lɔnnibaga” dɔww minw banbara ka Yezu ka kuma fɔ ka yira ko “Tariku ka Yezu” nin ma fɔ kuma dɔw minw Bibulu y’a fɔ k’a fɔra nin ye.Anw ye jon lo ka sɔrɔ ka Ala ka kuman dalaminɛ ka fɔ ko Yezu ye nin fɔ walima a ma nin fɔ? Bi tile tariku “Lɔnnibaga” juman min tun ma siginin ni Yezu ye foo saan 2000 timɛni waati nin bi se ka fɔ ko Yezu ye nin fɔ walima a ma nin fɔ ka tɛmɛ minw tun be n’a ye o waati la, minw tun ye baara kɛ a ma, minw tun y’a yɛrɛ ka kalan ni lamɛn (Zan 14:26)?

Mun lo kɛra ko Yezu ka mɔgɔya/Alaya kɛra sɛbɛ ye ten? Mun lo kanma Yezu mɔgɔya walima a Alaya kɛra ko lo ye ten? Tiɲɛ fisaman min b’a yira ko Yezu ka kan ka kɛ Ala ni ye ko, ni Yezu tun ti Ala ye, a ka saya tun ti se ka duniyan ka jurumuw ka ɲangili sara bɔ (1 Zan 2:2). Ala drɔn lo bi se ka duniyan ka jurumuw bɛɛ ta (Ɔrɔmukaw 5:8; 2 Korɛntikaw 5:21). Yezu tun ka kan ka kɛ Ala ye ka se ka an ka juru sara. Yezu kan ka kɛ mɔgɔ ye ka se ka sa. Yezu y’a yɛrɛ ka Alaya kofɔ: “Ne le ye sira, ni tiɲɛ, ani nii dibaga ye. Mɔgɔ ti se ka na n Faa fɛ ni ne sababu tɛ.” (Zan 14:6).

EnglishAw bi sekɔ Julakan siti daminɛ kan

Jon lo ye Yezu Krista?
© Copyright Got Questions Ministries