settings icon
share icon
Ɲiningali

Yezu ye Ala ye wa?

Jaabili


Minw ma sɔn ko Yezu ye Ala nin y’a fɔ ko Yezu yɛrɛ ma kuma k’a ye Ala ye. O ye tiɲɛ ye ko Bibulu nin kɔnɔ o ma sɛbɛ yɔrɔ si ko Yezu kofɔra ko, “Ne ye Ala ye.” O ye min fɔ nin, a kɔrɔ ti komi Yezu m’a fɔ k’a ye Ala ye.

Yezu ye Ala ye wa? — Yezu kofɔra k’ale ye Ale.

Misali la an ka Yezu ka kumaw minw be Zan 10:10 nin lamɛn: “Ne ni n Faa ye kelen.” N’an ye Zuwifu nunu ka kɛwali ye Yezu ka kuma ta fan fɛ an benan lɔn k’a kofɔra ko ale ye Ala ye. O wilila ka kabakuruw cɛ k’u b’a bon barisa u k’o a y’a fɔ ko: “Ele, mɔgɔninfin gwansan nin, bi kofɔra k’ele ye Ala” (Zan 10:33, an ye dɔ fara kuma nin kan). Zuwifu nunu tun ye Yezu ka kuma nin faamu kosɔbɛ—a tun ko a ye Ala ye. Waati min na Yezu kofɔra ko, “Ne ni n Faa ye kelen,” a tun ko ale ni a Faa ye diinɛ ani kɛcogo kelen ye. Zan 8:58 fana ye misali dɔ wɛrɛ ye. Yezu y’a fɔ u ye ko, “tiɲɛ tiɲɛ na….. ne b’a fɔ aw ye ko sani Ibrayima ka wolo, ne tun be yen!” Nin kuma ni Ala ka kuma min ye Ɛkizɔdi 3:14 waati min a y’a yɛrɛ yira Musa ma ka fɔ ko “NE YE MIN YE” O bɛɛ ye kelen. Zuwifu minw ye nin kuma lamɛn o wilila ka kabakuruw cɛ k’u b’a bon barisa a ye Ala nɛni, ka kɛɲa ni Musa sariya ye (Levitiki24:16).

Yezu ye Ala ye wa? —A ka antonw kofɔra k’a ye Ala ye.

Zan ka livuru fana y’a fc ko Yezu ye Ala ye: “Kuma [Yezu] tun ye Ala” ani “o kuma nin kɛra mɔgɔ ye” (Zan 1:1, 14). Nin vɛrɛsew y’a fɔ k’a gwɛya ko Yezu ye Ala min kɛra mɔgɔ ye. Cidenw ka livuru y’a fɔ anw ma ko, “Aw ka janto aw yɛrɛ la ka Ala ka Nii Senuman ye jama min kalifa aw ma, aw ka olu fana kɔlɔsi; Krista ka jama min kɛra Ala ta ye a joli sababu la, aw y’aw janto o la.” Jon lo ye egilisi jamaw san n’a yɛrɛ ka joli ye? Yezu Krista lo. Vɛrɛse nunu y’a fɔ ko Ala y’a egilisi mɔgɔw san n’a yɛrɛ ka joli ye. O de kosɔn, Yezu ye Ala ye.

Toma min ye Yezu ka kalanden nin y’i kanto Yezu ma, “Ne Matigi n ka Ala” (Zan 20 :28). Yezu m’a ka kuma nin sɔsɔ. Tit ka livuru ye an ladili ka fɔ an ka Matigi ni an ka Ala, Yezu ka kɔsegi wagati kɔnɔ (Aw ye ta filɛ 2 Piyɛri 1 :1). Eburuw 1 :8, Faa nin y’a fɔ Yezu ko, “Nga a y’a fɔ a Deen ka koo la ko;” Ala, e ka Masaya be to deen kan kudayi! I ka masabere ye tilenninya ta ye, Tilenninya ka d’i ye.” Faa bi Yezu wele ko Ala, ka fɔ ko Yezu ye Ala yɛrɛ ye.

Yirali ka livuru kɔnɔ, mɛlɛkɛ y’a fɔ Zan k’a ka kan ka Ala drɔn le bato (Yirali 19:10). Siɲɛ caman Bibulu kɔnɔ o ye Yezu nɔɔrɔ ni bato ye (Matiyo 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luka 24:52; Zan 9:38). Minw y’a bato nin a ma o kɔrɔfɔ haali lon kelen. Ni Yezu tun ti Ala ye, a tun be na fɔ a antonw ye k’o kan’a bato, kom mɛlɛkɛ y’a kɛ Yirali livuru kɔnɔ. O tɛmɛnin kɔ, Bibulu ka vɛrɛse caman yirala ko Yezu ye Ala ye.

Yezu ye Ala ye wa? — Tiɲɛ min b’a yira ko Yezu ye Ala ye.

Tiɲɛ fisaman min b’a yira ko Yezu kan ka kɛ Ala nin ye ko, ni Yezu ti Ala, a ka saya ti se ka bɔ duniyan ka jurumuw ka ɲangili sara ye (1 Zan 2:2). Ni Yezu tun ye danfɛn lo, n’a tun ti Ala ye, a tun ti se ka jurumu ka ɲangili min ti ban nin sara, Ala min ti ban nin ma. Ala drɔn lo bi se ka duniyan ka jurumuw bɛɛ ta (2 Korɛntikaw 5:21), ka sa, ka kunnu suuw cɛma, ka yira k’a ye sebaga ye jurumuw ani saya kan.

Yezu ye Ala ye wa? Ɔn hɔn. Yezu y’a yɛrɛ tɔgɔla ko Ala ye. A ka kalandenw lanin lo k’a ye Ala ye. Kisili ka ɲasigi kan ka kɛ tiɲɛ ni Yezu ye Ala ye. Yezu ye Ala min kɛra cɛɛ ye, a ye Alfa ni Omɛga ye (Yirali 1:8; 22:13), ani an ka Ala ni an ka Matigi ye (2 Piyɛri 1:1).

EnglishAw bi sekɔ Julakan siti daminɛ kan

Yezu ye Ala ye wa?
© Copyright Got Questions Ministries