settings icon
share icon
Ɲiningali

Krentiyɛn kɔrɔ ko di?

Jaabili


Daɲɛ-gafe ɲafɔra ko Krentiyɛn ye “mɔgɔ min lanin lo ko Yezu ye Krista ye walima ka limaniya bla diina min lanin lo Yezu kuma nin na.” Hali ni o ɲafɔli nin ka ɲi, daɲɛ-gafew caman fana y’a ɲafɔ cogo min na, a kɔrɔ ma bɔ Ala ka kuma min ye tiɲɛ kuman nin y’a ɲafɔra cogo min. Layidu kura kɔnɔ o ye Yezu ka kalandew wele siɲɛ fila ko “Krentiyɛnw.” (Cidenw 11:26; 26:28; 1 Pɩyɛri 4:16). Ka Yezu ka kalandenw wele ko krentiyɛnw o daminɛna Antiyɔsi le (Cidenw 11:26) barisa o bilako, o ka baara ani o ka waajuliw tun ye komi Krista taa nin ye. Kumansɛn min o b’a wele ko “krentiyɛnw” kɔrɔ nɔgɔman ye “Krista ka antonw” walima “minw bi tugu Yezu kɔ.”

Tuman caman tɛmɛni, “Krentiyɛn” kumasɛn kɔrɔ tununan sisan, a kɛrɛ komi min ye diinɛ mɔgɔ ye ani ka kɛ Ala ka mɔgɔ ɲuman wala Yezu Krista ka kalanden min ye ɲuman walima ɲuman tɛ. Mɔgɔ caman minw ti ni Yezu Krista ka lannaya ye o b’o yɛrɛ kɛ komi Krentiyɛnw walasa o bi taa eglisi ra walima min be “Krentiyɛn” jamana kan. Bari ka ta eglisi kɔnɔ, ka se ka dɛsɛbagatɔw ladon, wala ka kɛ min nusɔn ka di o t’i kɛ Krentiyɛnw. Ka taa eglisi kɔnɔ t’i kɛ Krentiyɛnw komi ka taga garaaji ra t’i kɛ mɔbili ye. Ka kɛ eglisi mɔgɔ ye, ka taga tuman bɛɛ eglisi ra, ka dili kɛ eglisi ka baara kun kɔrɔ o t’i kɛ Krentiyɛn.

Bibulu b’a fɔ anw ye ko ɲumanw min an b’a kɛ ma kɛ ko Ala sɔnna anw na. Titi 3:5 y’a fɔ, “a y’an kisi. O ma kɛ an kɛwaliɲuman kɔsɔn, nga a ka makari le kɔsɔn a y’o kɛ, an ye niikura sɔrɔ jii kɔnɔ koli fɛ Nii Senuman barika la, sisan an ɲanaman lo Ala faan fɛ.” O ra, Krentiyɛnw ye mɔgɔ min segira ka wolo tugu Ala fɛ (Zan 3:3; 3:7, 1 Piyɛri 1:23) min y’a ka lannaya bla Yezu Krista kan. Efɛzikaw 2:8 b’a fɔ an ɲana ko: “Aw lar’a la minkɛ, o le y’a to aw kisira nɛɛma barikala, o te aw yɛrɛ seko ye, o ye Ala ka nili ye.”

Krentiyɛn sɔbɛ ye mɔgɔ ye min y’a ka lannaya bla Yezu Krista kan ani baara min a y’a kɛ, ani tugu a ka saya gwengwen yiri kan anw ka jurumuw kama an’a kununi suuw cɛma tile sabanan lon. Zan 1:12 b’a fɔ an ɲana koo, “Nga minw sɔnn’a ma, ka l’a la, a ye se di olu ma ka kɛ Ala denw ye.” O y’i Krentiyɛn lɔn a ka kanuya mɔgɔw ra a n’a ka sɔn Ala la (1 Zan 2:4,10). O banni kɔ Krentiyɛn sɔbɛ ye Ala ka deen sɔbɛ le ye, Ala ka lukɔnɔmɔgɔ, ani mɔgɔ min ye nii kura sɔrɔ Yezu Krista kɔsɔn.

Aw sɔnnɔ Yezu la aw ye fɛn min kalan siti nin kɔnɔ? Nin aw sɔnna, aw ye “ne sɔnna Yezu ra bi” digi.

EnglishAw bi sekɔ Julakan siti daminɛ kan

Krentiyɛn kɔrɔ ko di?
© Copyright Got Questions Ministries