settings icon
share icon
سُؤَالْ:

أَشْنَا هُوَ طْرِيقْ الْخَلَاصْ؟

الجَوَابْ:


وَاش أنت جيعان؟ مَاشِي جِيعَانْ جَسَدِيًّا، وَلَكِنْ وَاشْ عْنْدْكْ الجُّوعْ لْشِي حَاجَة كْبِيرَة فْ الْحَيَاةْ؟ وَاشْ عْنْدْكْ شِي حَاجَة فْ الدَّاخْلْ دْيَالْكْ انْتَ مَا رَاضِيشْ بِيهَا؟ إلاَ عْنْدْكْ هَادْشِّي، فَيَسُوعْ هُوَ الطّْرِيقْ! قَالْ يَسُوعْ: "وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: أَنَا هُوَ خُبْزْ الْحَيَاةْ، اللِّي كَيْجِي لْعَنْدِي عَمّْرُه مَا غَيْجُوعْ، وْاللِّي كَيْآمْنْ بِيَّ عَمّْرُه مَا غَيْعْطَشْ." (يوحنا 6: 35).

وَاشْ أنْتَ مْشْتّْتْ؟ وَاشْ كَايْبَانْ لِيكْ أَنَّكْ مَتْقْدْرْشْ تْلْقَى طْرِيقْ أُولاَّ هَدَفْ فْ الْحَيَاةْ؟ وَاشْ كَايْبَانْ لِيكْ أَنَّ شِيوَاحْدْ طْفَا الضّْوَاوْ أُو مَا تْقْدْرْشْ تْلْقَى السّْوَارْتْ؟ إلاَ عْنْدْكْ هَادْشِّي، فَيَسُوعْ هُوَ طْرِيقْ الْخَلاَصْ! عْلْنْ يَسُوعْ أُو قَالْ: " وْعَاوْدْ تّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: "أَنَا هُوَ النُّورْ دْيَالْ الدّْنْيَا. اللِّي تْبَعْنِي عَمّْرُه مَا غَيْمْشِي فْالضّْلَامْ، وَلَكِنْ غَادِي يْكُونْ عَنْدُه النُّورْ دْيَالْ الْحَيَاةْ." (يوحنا 8: 12).

وَاشْ حْسِّيتِي شِي نْهَارْ أَنَّكْ مْعْزُولْ عْلَى الْحَيَاةْ؟ وَاشْ جْرّْبْتِي بْزَّافْ دْ الْبِيبَانْ، أُو كَاتْلْقَى أَنَّ دَاكْشِّي لِّي مُورَاهَا خَاوِي أُو مَاعْنْدُو حْتَّى مْعْنَى؟ وَاشْ كَاتْقْلّْبْ عْلَى شِي بَابْ لْلْحَيَاةْ لِّي تْرْضِيكْ؟ إلاَ عْنْدْكْ هَادْشِّي، فَيَسُوعْ هُوَ طْرِيقْ الْخَلاَصْ! عْلْنْ يَسُوعْ، " َنَا هُوَ الْبَابْ، إِلَا دْخَلْ مْنِّي شِي وَاحْدْ، غَيْنْجَا وْغَيْدْخَلْ وْغَيْخْرُجْ وْغَيْلْقَا فِينْ يْسْرَحْ." (يوحنا 10: 9).

وَاشْ كَايْخْذْلُوكْ الأخْرِينْ دِيمَا؟ وَاشْ الْعَلاَقَاتْ دْيَالْكْ هْشَّة أُو خَاوْيَة؟ وَاشْ كَايْبَانْ لِيكْ أَنَّ كُولْشِي بَاغِي إسْتَافْدْ مْنّْكْ؟ إلاَ عْنْدْكْ هَادْشِّي، فَيَسُوعْ هُوَ طّْرِيقْ! قال يَسُوعْ: "أَنَا هُوَ الرَّاعِي الْمْزْيَانْ، وْالرَّاعِي الْمْزْيَانْ كَيْوْهَبْ حْيَاتُه عْلَى قْبَلْ الْخْرْفَانْ. وَلَكِنْ الْخْدَّامْ اللِّي مْكْرِي وْمَاشِي هُوَ الرَّاعِي وْالْخْرْفَانْ مَاشِي دْيَالُه، غِيرْ كَيْشُوفْ الدِّيبْ جَايْ كَيْسْمَحْ فْالْخْرْفَانْ وْكَيْهْرَبْ، وْهَكَّا كَيْخْطَفْ الدِّيبْ الْخْرْفَانْ وْكَيْشَتّْتْهُمْ. الْخْدَّامْ الْمْكْرِي كَيْهْرَبْ حِيتْ هُوَ غِيرْ مْكْرِي، وْمَا كَيْدِّيهَاشْ فْالْخْرْفَانْ. أَنَا هُوَ الرَّاعِي الْمْزْيَانْ، وْكَنْعْرَفْ خْرْفَانِي وْخْرْفَانِي كَيْعَرْفُونِي" (يوحنا 10: 11، 14).

وَاشْ كَاتّْسَاءْلْ أَشْنُو كَايْنْ مْنْ بْعْدْ هَادْ الْحَيَاةْ؟ وَاشْ مْلِّيتِي تْعِيشْ حْيَاتْكْ عْلَى قْبْلْ شِي حْوَايْجْ مَا كَاتْصْلْحْشْ إلَّا تْتْعْفّْنْ أُو تّْصْدَّى؟ وَاشْ كَاتْشْكّْ بْعْضْ الْمْرَّاتْ وَاشْ كَايْنَة شِي مْعْنَى لْهَادْ الْحَيَاةْ؟ وَاشْ بْغِيتي تْعِيشْ بْعْدْمَّا تْمُوتْ؟ إلاَ عْنْدْكْ هَادْشِّي، فَيَسُوعْ هُوَ طّْرِيقْ الخَلاَصْ! عْلْنْ يَسُوعْ: "أَنَا هُوَ اللِّي كَنْبْعَتْ النَّاسْ مْنْ الْمُوتْ وْكَنْعْطِيهُمْ الْحَيَاةْ، اللِّي آمْنْ بِيَّ وَاخَّا يْمُوتْ غَيْحْيَا! وْكُلّْ وَاحْدْ حَيّْ وْكَيْآمْنْ بِيَّ، عَمّْرُه مَا غَيْمُوتْ. وَاشْ كَتْآمْنِي بْهَادْ الْكْلَامْ؟" (يوحنا 11: 25-26).

أَشْنَا هْيَ الطّْرِيقْ؟ أَشْنَا هْيَّ الْحَقِيقَة؟ أَشْنَا هْيَ الْحَيَاةْ؟ جَاوْبْ يَسُوعْ، "أَنَا هُوَ الطّْرِيقْ وْالْحَقّْ وْالْحَيَاةْ، حْتَّى وَاحْدْ مَا يْقْدَرْ يْجِي لْعَنْدْ الْآبْ بْلَا بِيَّ." (يوحنا 14: 6).

الجُّوعْ الِّلي كَاتْحْسّْ بِيهْ هُوَ جُوعْ رُوحِي أُو مَايْمْكْنْشْ اشبعوا غِيرْ يَسُوعْ. يَسُوعْ هُوَّ الْوَحِيدْ الِّلي قَادْرْ إحْيّْدْ الظّْلْمَة. يَسُوعْ هُوَّ الْبَابْ لْلْحَيَاةْ لِّي تْرْضِينَا أُو الأَبَدِيَّة. يَسُوعْ هُوَّ الصَّدِيقْ أُو السّْرَّاحْ اللِّي كْنْتِي كَاتْقْلّْبْ عْلِيهْ. يَسُوعْ هُوَّ الْحَيَاةْ – فْ هَادْ الْعَالَمْ أُو فْ الآخْرَة. يَسُوعْ هُوَّ طْرِيقْ دْ الْخَلاَصْ!

السَّبَبْ الِّلي كَايْخْلِّيكْ تْحْسّْ بْالجُّوعْ، أُوالسَّبَبْ الِّلي كَايْخْلِّيكْ ضَايْعْ فْ الظّْلاَمْ، وْالسَّبَبْ اللِّي كَايْخْلِّيكْ مَا تْلْقَى مْعْنَا لْهَادْ الْحَيَاةْ، هُوَّ أنَّكْ مْنْفَاصْلْ عْلَى اللهْ. كَيْقُولْ لِينَا الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ أَنَّنَا كُولّْنَا دْنْبْنَا أُو هَادْشِّي عْلاَشْ انْفَصْلْنَا عْلَى اللهْ (جَامِعَة 7: 20؛ رومية 3: 23). الفَرَاغْ الِّلي كَاتْحْسّْ بِيهْ فْ قْلْبْكْ هُوَّ اللهْ الْمْفْقُودْ فْ حْيَاتْكْ. تّْخْلْقْتِي بَاشْ تْكُونْ لِيكْ عَلاَقَة مْعَ اللهْ. وْبْسْبَبْ الْخَطِيَّة دْيَالْكْ، انْفَصْلْتِي عْلَى دِيكْ الْعَلاَقَة. أُو الْخَايْبْ بْزَّافْ، هُوَّ أَنَّ دْنُوبْكْ غَادِي تْخْلِّيكْ مْنْفَاصْلْ عْلَى اللهْ دَايْمًا، فْ هَادْ الْحَيَاةْ أُو فْ الْحَيَاةْ الآخِرَة (رُومْيَة 6: 23؛ يُوحْنَّا 3: 36).

كيفاش إمكن تّْحْلّْ هَادْ الْمُشْكِلَة؟ يَسُوعْ هُوَّ طْرِيقْ الْخَلاَصْ! خْذَا يَسُوعْ الْخَطِيَّة دْيَالْكْ عْلَى رَاسُو (كُورِنْتُوسْ الثَّانْيَة 5: 21). مَاتْ يَسُوعْ فْ بْلاَصْتْكْ (رُومْيَة 5: 8)، خْدَا الْعِقَابْ الِّلي كَاتْسْتَاحْقّْ. أُو بْعْدْ ثْلْثْ ايَّامْ، نَاضْ يَسُوعْ مْنْ بِينْ المُوتَى، أُو ثْبْتْ انْتِصَارُو عْلَى الْخَطِيَّة وْالْمُوتْ (رُومْيَة 6: 4-5). عْلاَشْ دَارْ هَادْشِّي؟ رْدّْ يَسُوعْ عْلَى هَادْ السُّؤَالْ بْرَاسُو: "رَاهْ مَا كَايْنَاشْ شِي مْحَبَّة كْبَرْ مْنْ هَادْ الْمْحَبَّة الْكْبِيرَة: يْوْهَبْ الْوَاحْدْ حْيَاتُه عْلَى وْدّْ اللِّي كَيْبْغِيهُمْ." (يوحنا 15: 13). مَاتْ يَسُوعْ بَاشْ تْحْيَا أنْتَ. إلاَ دْرْتِي ثِقْتْكْ فْ يَسُوعْ، أُو ثْقْتِي فْ الْمُوتْ دْيَالُو بْحَالْ الخْلاَصْ عْلَى دْنُوبْكْ، الدّنُوبْ دْيَالْكْ غَادِي تّْغْفْرْ أُو تّْغْسْلْ. فْ دِيكْ الْوْقِيتَة غَادِي تْشْبّْعْ جُوعْكْ الرُّوحِي. غَادِي إخْدْمُو الضّْوَاوْ. غَادِي تْوْصْلْ لْلْحَيَاةْ لِّي تْرْضَا بِيهَا. غَادِي تْعْرْفْ صَدِيقْ مْزْيَانْ دْيَالْ الصَّحّْ لِيكْ أُو السّْرَّاحْ الْمْزْيَانْ. غَادِي تْعْرْفْ أَنُّو عْنْدْكْ حَيَاةْ بْعْدْ الْمُوتْ دْيَالْكْ – حَيَاةْ كَايْنَة فْ السّْمَا دَايْمَا مْعَ يَسُوعْ!

"حِيتْ هَكَّا بْغَا اللَّهْ نَاسْ الدّْنْيَا حْتَّى وْهَبْ وَلْدُه الْوْحِيدْ، بَاشْ مَا يْتّْهْلَكْشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ وَلَكِنْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدائمة."

وَاشْ خْدِيتِي شِي قَرَارْ لْلْمَسِيحْ بْسْبَابْ دَاكْشِّي لِّي قْرِيتِي هْنَا؟ إلاَ كَانْ ايِّيهْ، كَانْتّْرْجَّاكْ تْضْغْطْ عْلَى دَاكْ الزِّرّْ الِّي الْتْحْتْ "قْبْلْتْ الْمَسِيحْ الْيُومْ."

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

أَشْنَا هُوَ طْرِيقْ الْخَلَاصْ؟
© Copyright Got Questions Ministries