settings icon
share icon
سُؤَالْ:

وَاشْ حْصْلْتِي عْلَى الْغُفْرَانْ؟ كِيفَاشْ إعْطِينِي اللهْ الغُفْرَان؟

الجَوَابْ:


أَعْمَالْ 13: 38 كَيْقُولْ، "وْخَاصّْكُمْ تْعَرْفُو آ الْخُوتْ، رَاهْ حْنَا كَنْخَبّْرُوكُمْ بْلِّي بْيَسُوعْ كَتْكُونْ مَغْفِرَةْ الدّْنُوبْ."

أشْنَا هُوَ الغُفْرَانْ أُو عْلاَشْ كَانْحْتَاجُو؟

الكْلْمَة "غْفْرْ" كَاتْعْنِي تْمْسْحْ اللُّوحَة تْوْلِّي نْقِيَّة، تْعْفُو، بَاشْ تْحْيّْدْ الكْرِيدٍي. مْلِّي كَيْذْنْبْ شِي وَاحْدْ، كَانْطْلْبُو الْغُفْرَانْ بَاشْ تْرْجْعْ الْعَلاَقَة. مَاكَايْتّْعْطَاشْ الْغُفْرَانْ لِأنَّ الشَّخْصْ كَايْسْتَاحْقّْ الْغُفْرَانْ. حْتَّى وَاحْدْ مَاكَايْسْتَاحْقّْ إتّْغْفْرْ لِيهْ. الْمَغْفِرَة هْيَّ عَمَلِيَّةْ حُبّْ، وْالرّْحْمَة وْ النِّعْمَة. الْغُفْرَانْ هُوَ قَرارْ بَاشْ مَا تّْرْبْطْ شِي حَاجَة ضْدّْ شِي وَاحْدْ، وَاخَّا دَاكْشِّي للِّي دَارُو لِيكْ.

الكْتَابْ الْمُقَدَّسْ كَايْقُولْ لِينَا بِأَنَّنَا كُولّْنَا مْحْتَاجِينْ لْلْغُفْرَانْ مْنْ اللهْ. كُولّْنَا ذْنْبْنَا. سِفْرْ الْجَامِعَةْ 7: 20 كَيْقُولْ: "مَا كَايْنْشْ شِي إنْسَانْ صَالْحْ عْلَى الأرْضْ كَايْدِيرْ دَاكْشِّي للِّي مْزْيَانْ أُو مَا عْمّْرُو ذْنْبْ" 1 يوحنا 1: 8 كَيْقُولْ: "إِلَا ݣْلْنَا بْلِّي مَا فِينَا حْتَّى دَنْبْ، رَاهْ كَنْغَلّْطُو رْيُوسْنَا وْمَا كَنْدِيرُوشْ بْالْحَقّْ." . أُو النَّتِيجَة أَنّنَا مْحْتَاجِينْ بْزَّافْ لْمْغْفِرَة اللهْ. إلاَ مَا تّْغْفْرَاتْشْ دْنُوبْنَا، غَادِي نْدْوّْزُوا الأَبَدِيَّة أُو نْعَانِيوْ بْسْبَابْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا (مَتَّى 25: 46، يُوحَنَّا 3: 36، مزمور 51: 4).

الغُفَرانْ – كِيفَاشْ نْحْصْلْ عْلِيهْ؟

الحَمْدُ للهْ، رْبِّي مُحِبّ أُو كَايْرْحْمْ ـ عْزِيزْ عْلِيهْ إغْفْرْ لِينَا دْنُوبْنَا. 2 بطرس 3: 9 كايقول لينا، "وَلَكِنْ كَيْصْبَرْ عْلِيكُمْ، حِيتْ مَا بْغَا حْتَّى وَاحْدْ يْتّْهْلَكْ، وَلَكِنْ بْغَا كُلّْشِي يْتُوبْ". اللهْ تَعَالَى بْغَا يْغْفْرْ لِينَا ذْنُوبْنَا، أُو مُوجُودْ بَاشْ إغْفْرْ لِينَا.

العِقَابْ الْوَحِيدْ عْلَى الْخَطَايَا دْيَالْنَا هُوَّ الْمُوتْ. فْ النّْصّْ اللّْوّْلْ مْنْ رُومْيَة 6: 23، كَانْقْرَاوْ "حِيتْ الْأُجْرَة دْيَالْ الدّْنُوبْ هِيَ الْمُوتْ،" الْمُوتْ الأَبَدِي هُوَ دَاكْشِّي لِّي كْسْبْنَاهْ مْنْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا. الله، فْ الْخُطَّة دْيَالُو الْكَامْلَة، وْلاَّ إنْسَانْ - يَسُوعْ الْمَسِيحْ (يوحنا 1: 1,14 ) مَاتْ يَسُوعْ عْلَى الصّْلِيبْ، أُو خْذَا الْعُقُوبَة اللِّي كَانْسْتَاحْقُّو – الْمُوتْ. 2 كورنثوس 5: 21 كَيْقُولْ، "حِيتْ هَادَاكْ اللِّي عَمّْرُه مَا دَارْ شِي دَنْبْ، خْلَّاهْ اللَّهْ يْهَزّْ الدّْنُوبْ عْلَى وْدّْنَا، بَاشْ بِيهْ نْكُونُو مْقْبُولِينْ عَنْدْ اللَّهْ." مَاتْ يَسُوعْ عْلَى الصّْلِيبْ، خْذَا مْعَاهْ الْعِقَابْ اللِّي كَانْسْتَاحْقُّوهْ! المُوتْ دْ يَسُوعْ هُوَ الْمْغْفِرَة دْ دّْنُوبْ دْ العَالَمْ كُولُّو. (1 يوحنا 2: 2) َيْقُولْ: "وْهُوَ الدّْبِيحَة اللِّي تْقَدّْمَاتْ بَاشْ يْتّْغَفْرُو بِيهَا دْنُوبْنَا. مَاشِي غِيرْ دْنُوبْنَا، وَلَكِنْ حْتَّى دْنُوبْ ݣَاعْ النَّاسْ.". يَسُوعْ نَاضْ مْنْ بِينْ الْمُوتَى، أُو عْلْنْ عْلَى الإنْتِصَارْ دْيَالُو عْلَى الْخَطِيَّة وْالْمُوتْ (1 كورنثوس 15: 1-28). الْحَمْدُ للهْ، مْنْ الْمُوتْ أُو الْقِيَامَة دْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ، النّْصّْ الثَّانِي مْنْ رُومْيَة 6: 23 صْحِيحْ، "حِيتْ الْأُجْرَة دْيَالْ الدّْنُوبْ هِيَ الْمُوتْ، وَلَكِنْ الْعَطِيَّة دْيَالْ اللَّهْ هِيَ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة فْالْمَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا".

وَاشْ بْغِيتِي تّْغْفْرْ الْخَطَايَا دْيَالْكْ؟ وَاشْ عْنْدْكْ إحْسَاسْ بْ الذّْنْبْ خَايْبْ اللِّي إخْلِّيكْ مَا تْمْشِيشْ بْعِيدْ؟ الْغُفْرَانْ دْيَالْ الْخَطَايَا دْيَالْكْ كَايْنْ إلاَ غَاتْحْطّْ إيمَانْكْ فْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ بِأَنُّه هُوَّ الْمُخَلِّصْ. أَفْسُسْ 1: 7 كَايْقُولْ: "اللِّي بْالدّْمْ دْيَالُه تّْفْدِينَا، وْتّْغَفْرُو دْنُوبْنَا عْلَى حْسَابْ النِّعْمَة دْ اللَّهْ الْكْتِيرَة،" كُولّْ لِّي عْلِيكْ تْدِيرْ هُوَّ تْطْلْبْ مْنْ اللهْ إغْفْرْ لِيكْ مْنْ خِلاَلْ يَسُوعْ، أُو تْآمْنْ أَنَّ يَسُوعْ مَاتْ بَاشْ إدْفْعْ ثَمَنْ الْغُفْرَانْ دْيَالْكْ - وَأَنُّه غَادِي إغْفْرْ لِيكْ! يوحنا 3: 16-17: "حِيتْ هَكَّا بْغَا اللَّهْ نَاسْ الدّْنْيَا حْتَّى وْهَبْ وَلْدُه الْوْحِيدْ، بَاشْ مَا يْتّْهْلَكْشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ وَلَكِنْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. حِيتْ اللَّهْ مَا صِيفْطْشْ وَلْدُه لْلدّْنْيَا بَاشْ يْحْكَمْ عْلَى نَاسْهَا، وَلَكِنْ بَاشْ يْنْجَاوْ بِيهْ."

الْغُفْرَانْ – وَاشْ صْحِيحْ بْهَادْ السُّهُولَة؟

ايِّيهْ، الأَمْرْ بْهَادْ السُّهُولَة! مَا يْمْكْنْشْ لِيكْ تْنَالْ الْغُفْرَانْ مْنْ اللهْ. مَا يْمْكْنْشْ لِيكْ تْدْفْعْ ثَمَنْ غُفْرَانْكْ مْنْ اللهْ. مَا يْمْكْنْشْ لِيكْ تّْقْبْل مْنْ غِيرْ بْ الإيمَانْ، بْ نِعْمَة ْاللهْ أُو رّْحْمَة دْيَالُو. إلاَ كُنْتِي بْغِيتِي تْقْبْلْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ بِأَنَّهُ الْمُخَلِّصْ دْيَالْكْ أُو تْشْدّْ الْغُفْرَانْ مْنْ اللهْ، هَاذِي لِيكْ وَاحْدْ الصّْلَاة يْمْكْنْ لِيكْ تْصْلِّيهَا. تْصْلِّي بْ هَادْ الصّْلَاة أُولَّا صَلَاة أُخْرَى مَا غَادِيشْ تْنْجِّيكْ. الثِّقَة فْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ هْيَّ بُّوحْدْهَا اللِّي يْمْكْنْ تْعْطِيكْ مْغْفْرَةْ الدّْنُوبْ. هَادْ الصّْلاَة هْيَّ بْبَسَاطَة طَرِيقَة بَاشْ تْعْبّْرْ عْلَى إيمَانْكْ بْ اللهْ أُو تْشْكْرُو عْلَى اللِّي عْطَاكْ عْلَى الْغُفْرَانْ دْيَالْكْ. "رَبِّي عْرْفْتْ بْلِّي خْطِيتْ لِيكْ أُو كَانْسْتَاحْقُّو الْعِقَابْ. وَلَكِنّْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ خْذَا الْعِقَابْ اللِّي كَانْسْتَاحْقّْ أُو بْ الإيمَانْ بِيهْ يْمْكْنْ يْغْفْرْ لِي. أنا دَايْرْ ثِيقْتِي فِيكْ عْلَى النّْجَا. شُكْرًا عْلَى النِّعْمَة العَجِيبَة أُو المغفرة دْيَالْكْ! آمِينْ!"

وَاشْ خْدِيتِي شِي قَرَارْ لْلْمَسِيحْ بْسْبَابْ دَاكْشِّي لِّي قْرِيتِي هْنَا؟ إلاَ كَانْ ايِّيهْ، كَانْتّْرْجَّاكْ تْضْغْطْ عْلَى دَاكْ الزِّرّْ الِّي الْتْحْتْ "قْبْلْتْ الْمَسِيحْ الْيُومْ."

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

وَاشْ حْصْلْتِي عْلَى الْغُفْرَانْ؟ كِيفَاشْ إعْطِينِي اللهْ الغُفْرَان؟
© Copyright Got Questions Ministries