settings icon
share icon
سُؤَالْ:

وَاشْ عْنْدْكْ الْحَيَاةْ الأَبَدِيّة؟

الجَوَابْ:


الْجَوَابْ: الكْتَابْ الْمُقَدَّسْ كَايْقْدّْمْ لِينَا طْرِيقْ بَايْنَة لْلْحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. أَوَّلاً، خَاصّْنَا نْعْرْفُو أَنَّنَا أَخْطَأْنَا مْعَ اللهْ: "عْلَاحْقَّاشْ كُلّْهُمْ دَنْبُو وْتّْحَرْمُو مْنْ الْعَزّْ دْ اللَّهْ" (رومية 3: 23). حْنَا كَامْلِينْ دْرْنَا حْوَايْجْ مَا كَاتْرْضِيشْ اللهْ، هَادْشِّي للِّي خْلاَّنَا كَانْسْتَحْقُّو الْعِقَابْ. مْلِّي كُلّْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا هْيَّ فْ اللَّخّْرْ ضْدّْ إلَاهْ أَبَدِي، فَ العِقَابْ الأَبَدِي بُّوحْدُو يْكْفِي. "حِيتْ الْأُجْرَة دْيَالْ الدّْنُوبْ هِيَ الْمُوتْ، وَلَكِنْ الْعَطِيَّة دْيَالْ اللَّهْ هِيَ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة فْالْمَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا" (رومية 6: 23).

وَلَكِنّْ، يَسُوعْ الْمَسِيحْ، اللِّي بْلاَ خَطِيَّة (1 بطرس 2: 22)، وْلْدْ اللهْ الأَزَلِي وْلاَّ إنْسَانْ (يوحنا 1: 1، 14) أُومَاتْ بَاشْ إيدْفْعْ عْلَى الْعُقُوبَة دْيَالْنَا "بْيّْنْ لِينَا اللهْ الْمَحَبَّة دْيَالُو لِينَا فْ هَادْشِّي: أُو حْنَا مَازَالِينْ خُطَاةْ مَاتْ الْمَسِيحْ مْنْ أَجْلْنَا" (رومية 5: 8). مَاتْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ عْلَى الصّْلِيبْ (يوحنا 19: 31-42)، أُو خْذَا الْعِقَابْ اللِّي كَانْسْتَاحْقُو (2 كورنثوس 5: 21). أُو مْنْ بْعْدْ ثْلْثْ ايَّامْ قَامْ مْنْ بِينْ الْمُوتَى (1 كورنثوس 15: 1-4)، أُو ثْبْتْ لِينَا الإنْتِصَارْ دْيَالُو عْلَى الْخَطِيَّة أُو الْمُوتْ. "فْ الرّْحْمَة دْيَالُو الْكْبِيرَة اعْطَانَا وِلاَدَة جْدِيدَة فْ رْجَاء حَيّْ بْ الْقِيَامَة دْيَالْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ مْنْ بِينْ الْمُوتَى" (1 بطرس 1: 3).

بالإيمان، خَاصّْنَا نْغْيّْرُو طَرِيقَةْ التَّفْكِيرْ دْيَالْنَا عْلَى الْمَسِيحْ - شْكُونْ هُوَ، أَشْنُو دَارْ، أُو عْلاَشْ - لْلْخَلاَصْ (أعمال الرسل 3: 19). إلاَ آمْنَّا بِيهْ، أُو وَاثْقِينْ مْنْ الْمُوتْ دْيَالُو عْلَى الصّْلِيبْ بَاشْ إدْفْعْ ثَمَنْ الْخَطَايَا دْيَالْنَا، غَادِي يْغْفْرْ لِينَا أُو إتّْعْطَا لِينَا الْوَعْدْ بْ الْحَيَاةْ الأَبَدِيَّة فْ السّْمَاء. "حِيتْ هَكَّا بْغَا اللَّهْ نَاسْ الدّْنْيَا حْتَّى وْهَبْ وَلْدُه الْوْحِيدْ، بَاشْ مَا يْتّْهْلَكْشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيهْ وَلَكِنْ تْكُونْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة" (يوحنا 3: 16). "عْلَاحْقَّاشْ إِلَا عْتَرْفْتِي بْفُمّْكْ بْلِّي يَسُوعْ هُوَ الرَّبّْ، وْآمْنْتِي مْنْ قَلْبَكْ بْلِّي اللَّهْ بَعْتُه مْنْ بِينْ الْمُوتَى، رَاكْ غَتْنْجَا" (رومية 10: 9). الإيمَانْ بُّوحْدُو بْ دَاكْشِّي كَامْلْ لِّي دَارْ الْمَسِيحْ عْلَى الصّْلِيبْ هُوَّ الطّْرِيقْ الْمْعْقُولَة الْوَحِيدْ لْلْحَيَاةْ الأَبَدِيَّة! "حِيتْ بْالنِّعْمَة دْيَالْ اللَّهْ نْجِيتُو بْالْإِيمَانْ، وْهَادْشِّي مَاشِي مْنّْكُمْ وَلَكِنْ رَاهْ اللَّهْ نْعَمْ عْلِيكُمْ بِيهْ. مَاشِي بْالْأَعْمَالْ دْيَالْكُمْ بَاشْ حْتَّى وَاحْدْ مَا يْفْتَخْرْ" (أفسس 2: 8-9).

إلَا كْنْتِي بْغِيتِي تْقْبْلْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ مُنْجِّي دْيَالْكْ، هَذَا وَاحْدْ الشّْوِيَّة دْيَالْ الصّْلاَة. أُو تّْذْكّْرْ أَنَّكْ مْلِّي تْقُولْ هَادْ الصّْلاَة أُولاَّ أَيِّ صْلَاة أُخْرَى مَاغَادِيشْ تْنْجِّيكْ. الثّقَة فْ الْمَسِيحْ هْيَّ بُّوحْدْهَا الِّلي يْمْكْنْ تْنْجِّيكْ مْنْ الْخَطِيَّة. هَادْ الصّْلاَة هْيَّ بِبَسَاطَة طَرِيقَة بَاشْ تْعْبّْرْ للهْ عْلَى الإيمَانْ دْيَالْكْ بِيهْ أُو تْشْكْرُو عْلَى التّدْبِيرْ دْيَالُو لْنْجَاكْ. "يَا أَللهْ، كَانْعْرْفْ بْلِّي أخْطَأْتْ لِيكْ أُو كَانْسْتَاحْقّْ الْعِقَابْ. لَكِنّْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ خْذَا الْعِقَابْ الِّلي كَانْسْتَاحْقّْ بَاشْ إغْفْرْ لِي مْنْ خِلاَلْ الإيمَانْ بِيهْ. كَانْثِيقْ فِيكْ عْلَى وْدّْ النّْجَا. كَانْشْكْرْكْ عْلَى

وَاشْ خْدِيتِي شِي قَرَارْ لْلْمَسِيحْ بْسْبَابْ دَاكْشِّي لِّي قْرِيتِي هْنَا؟ إلاَ كَانْ ايِّيهْ، كَانْتّْرْجَّاكْ تْضْغْطْ عْلَى دَاكْ الزِّرّْ الِّي الْتْحْتْ "قْبْلْتْ الْمَسِيحْ الْيُومْ."

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

وَاشْ عْنْدْكْ الْحَيَاةْ الأَبَدِيّة؟
© Copyright Got Questions Ministries