settings icon
share icon
سُؤَالْ:

يَالاَّهْ آمْنْتْ بْيَسُوعْ... أَشْنُو دَابَا؟

الجَوَابْ:


مْبْرُوكْ! خْدِيتِي وَاحْدْ الْقَرَارْ لِّي غَايْغْيّرْ حْيَاتْكْ! إمْكْنْ تْسْوّْلْ، "أَشْنُو دَابَا؟ كِيفَاشْ نْبْدَا الرِّحْلَة دْيَالِي مْعَ اللهْ؟" الخْمْسْة دْ الخُطْوَاتْ لِّي كَايْنَة الْتْحْتْ غَادِي تْبْيّنْ لِيكْ الطّرِيقْ مْنْ الْكْتاَبْ المُقَدّسْ. مْلِّي تْكُونْ عْنْدْكْ أَسْئِلَة عْلَى الرّحْلَة دْيَالْكْ، طْلّْ عْلَى المَوْقِعْ www.GotQuestions.org.

1. تّْأَكّدْ أَنَّكْ فْهْمْتِي الْخَلاَصْ

رِسَالَةْ يُوحَنَّا اللّوْلَى 5: 13 كَتْقُولْ لِينَا، "كْتَبْتْ لِيكُمْ هَادْشِّي، بَاشْ تْعَرْفُو، نْتُمَ الْمُومْنِينْ بْإِسْمْ وَلْدْ اللَّهْ، بْلِّي عَنْدْكُمْ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة." اللهْ بْغَا مْنَّا نْفْهْمُو الْخَلاصْ. اللهْ بْغَانَا نْثِيقُو فْ أَنَّنَا مْتّْيَقْنِينْ أَنَّنَا مُخَلَّصُونْ. بِاخْتِصَارْ، خْلِّيوْنَا نْشُوفُو النُّقَطْ الرَّئِيسِيَّة دْيَالْ الخَلاَصْ:

(أ) حْنَا كُولْنَا دْرْنَا الخَطِيَّة. كُولّْنَا دْرْنَا شِي حْوَايْجْ مَا كَاتْرْضِيشْ اللهْ (رُومْيَة 3: 23).

(ب) بْسْبَابْ الخَطِيَّة دْيَالْنَا، كَانْسْتَاحْقُّو العِقَابْ أَنَّنَا نْتّْفْصْلُوا عْلَى الله (رُومْيَة 6: 23).

(ج) يَسُوعْ مَاتْ عْلَى الصّْلِيبْ بَاشْ إخْلّْصْ ضَرِيبَةْ الخَطِيَّة دْيَالْنِا (رُومْيَة 5: 8، كُورِنْثُوسْ الثّانْيَة 5: 21). يَسُوعْ مَاتْ فْبْلاَصْتْنَا، أُو خْدَا الْعِقَابْ اللِّي كَانْسْتَاحْقُّو. القِيَامَة دْيَالُو بْرْهْنَاتْ أَنَّ الْمُوتْ دْيَالْ يَسُوعْ كَانْ كَافِي بَاشْ إخْلّْصْ عْلَى الخَطَايَا دْيَالْنَا.

(د) الله كَايْعْطِي الغُفْرَانْ أُو الْخَلاَصْ لْأَيِّ وَاحْدْ كَيْآمْنْ بِيهْ ـ وَاثْقِينْ أَنَّ الْمُوتْ دْيَالُو هُوَ ثَمَنْ الخَطَايَا دْيَالْنَا (يُوحَنّا 3: 16، رُومْيَة 5: 1، رُومْيَة 8: 1).

هَادِي هْيَّ رِسَالَةْ الْخَلاَصْ. إلاَ آمْنْتِي بْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ أَنَّهُ هُوَ المُخَلِّصْ! فَ انْتَ مُخَلَّصْ! الخَطَايَا دْيَالْكْ تّْغْفْرَاتْ، أُو اللهْ كَيْوَاعْدْكْ مَايْخْلِّيكْشْ أُولاَّ إتّْخْلاَّ عْلِيكْ (رُومْيَة 8: 38-39؛ مَتّى 28: 20). تّذْكّْرْ بْلِّي الْخَلاَصْ دْيَالْكْ مْضْمُونْ عْنْدْ يَسُوعْ المَسِيحْ (يُوحَنَّا 10: 28-29). إلَا ثْقْتِي بْيَسُوعْ بُّوحْدُو أَنَّهُ المُخَلِّصْ، إمْكْنْكْ تِّيقْ أنَّكْ غَادِي تْدْوّْزْ الأَبَدِيَّة مْعَ الله فْ السّْمَا!

2. قْلّْبْ عْلَى شِي كَنِيسَة لِّي كَاتْعْلّمْ الكْتَابْ المُقَدّسْ.

مَا تْفْكّْرْشْ فْ الكَنِيسَة كَ بْنِي. الْكَنِيسَة هْيَّ النَّاسْ. مُهِمّْ بْزَّافْ أَنَّهُ إكُونْ بِينْ المُومْنِينْ شَرِكَة مْعَ بْعْضِيَاتْهُومْ. أُو هَذَا هُوَ وَاحْدْ مْنْ الأَهْدَافْ دْيَالْ الكَنِيسَة. دَابَا مْلِّي دْرْتِي إيمَانْكْ فْ يَسُوعْ المَسِيحْ، كَنْشْجّْعْكْ بْزَّافْ بَاشْ تْقْلّْبْ عْلَى كْنِيسَة كَتْآمْنْ بْ الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ فْ الْمْنْطَقَة دْيَالْكْ أُو تْهْضْرْ مْعَ الْقِسّ. خْلِّيهْ إعْرْفْ عْلَى إيمَانْكْ جّْدِيدْ بْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ.

الغَرَضْ الثَّانِي دْيَالْ لْكْنِيسَة هُوَ تْعْلّْم الْكْتَابْ المُقَدَّسْ. إمْكْنْكْ تْتْعْلّْمْ كِيفَاشْ تْطْبّْقْ التَّعْلِيمَاتْ دْيَالْ اللهْ عْلَى حْيَاتْكْ. الْفْهْمْ دْيَالْ الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ هُوَ السَّارُوتْ بَاشْ تْعِيشْ حَيَاةْ مَسِيحِيَّة نَاجْحَة أُو قْوِيَّة. تْتْقُولْ رسالة تيموثاوس الثانية 3: 16-17 "وْكْتَابْ اللَّهْ كُلُّه جَا بْالْوَحْيْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ، وْنَافْعْ لْلتَّعْلِيمْ وْالتَّنْبِيهْ وْالتَّصْحِيحْ وْالتَّأْدِيبْ فْدَاكْشِّي اللِّي كَيْرْضِي اللَّهْ، ‏بَاشْ يْكُونْ رَاجُلْ اللَّهْ قَادْرْ عْلَى كُلّْشِي وْمُوجُودْ يْدِيرْ كُلّْ خْدْمَة مْزْيَانَة."

الْغَرَضْ الثَّالْثْ لْلْكْنِيسَة هُوَ العِبَادَة. الْعِبَادَة هْيّ نْشْكْرُو اللهْ عْلَى كُولّْ دَاكْشِّي لِّي دَارْ! خْلّْصْنَا اللهْ. اللهْ كَيْحْبّْنَا. اللهْ كَيْدْبّْرْ الأُمُورْ دْيَالْنَا. اللهْ كَيْرْشْدْنَا أُو كَايْوْجّْهْنَا. كِيفَاشْ مَانْشْكْرُوهْشْ؟ اللهْ قُدُّوسْ أُو بَارّْ أُو كَيْحْبّْ أُو كَيْرْحْمْ أُو عَامْرْ بْ النِّعْمَة. كَيْقُولْ سفر الرؤيا 4: 11 "يَا رَبّْنَا وْيَا إِلَاهْنَا، نْتَ اللِّي كَتْسْتَاهْلْ الْعَزّْ وْالْكَرَامَة وْالْقُدْرَة، حِيتْ نْتَ اللِّي خْلَقْتِي كُلّْشِي، وْبْالْمُرَادْ دْيَالْكْ كُلّْشِي كَانْ وْتّْخْلَقْ".

3. خْصّْصْ وْقْتْ كُولاَّ نْهَارْ بَاشْ تْرْكّْزْ عْلَى اللهْ

مُهِمّ بْزَّافْ بْالنِّسْبَة لِينَا أَنَّنَا نْدْوّْزُو وْقْتْ كُولاَّ نْهَارْ فْ التّرْكِيزْ عْلَى الله. بْعْضْ النَّاسْ كَايْسْمِّيوْهْ "وَقْتْ هَادِئ". وْحْدِينْ خْرِينْ كَيسْمِّيوْهَا "عِبَادَاتْ"، حِيتْ هُوَّ وْقْتْ كَنْكْرّْسُو فِيهْ نْفُوسْنَا لْلَّه. شِيوْحدِينْ عْزِيزْ عْلِيهُمْ إِخْصّْصُو وَقْتْ فْ الصّبَاحْ، أُو شِيوْحْدِينْ خْرِينْ فْ العْشِيَّة. مَاكَايْهْمّْشْ أَشْ غَا تْسْمِّي هَادْ الوْقْتْ أُولاَّ إمْتَا تْدِيرْهَا. الْمُهِمّْ هُوَ أَنَّكْ تْدْوّْزْ وْقْتْ مْعَ اللهْ بِانْتِظَامْ. أَشْنَا هِيَ الأَحْدَاثْ لِّي كاتْكُونْ فْ وْقْتْنَا مْعَ اللهْ؟

(أ) الصّْلاَة. الصّْلاَة بِبَسَاطَة هْيّ الْكْلاَمْ مْعَ اللهْ. الْكْلاَمْ مْعَ اللهْ عْلَى الْمَخَاوِفْ دْيَالْكْ أُو الْمَشَاكِلْ دْيَالْكْ. طْلْبْ مْنْ اللهْ إيعْطِيكْ الحْكْمَة أُو الإِرْشَادْ. طْلْبْ مْنْ اللهْ إوْفّْرْ الْإِحْتِيَاجَاتْ دْيَالْكْ. قُولْ لْلَّهْ شْحَالْ كَاتْبْغِيهْ أُوُ قْدَّاشْ كَاتْقْدّْرْ كُولْمَا كَايْدِيرْ عْلِيكْ. هَادْشِّي عْلاَ يَاشْ كَاضُّورْ الصّْلاَة.

(ب) القْرَايَة دْيَالْ الْكْتَابْ الْمُقَدّسْ. بْالْإضَافَة لْ التّعَلُّمْ دْيَالْ الْكْتَابْ الْمُقَدّسْ فْ الْكْنِيسَة، مْدْرَسَة الأَحَدْ، دِرَاسَاتْ الْكْتَابْ الْمُقَدّسْ خَاصّْكْ تْقْرَا الْكْتَابْ الْمُقَدّسْ بْرَاسْكْ. الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ فِيهْ كُولّْ مَا بْغِيتِي تْعْرْفُو بَاشْ تْعِيشْ حْيَاةْ مَسِيحِيَّة نَاجْحَة. فِيهْ إِرْشَادْ اللهْ كِيفَاشْ نَاخْدُو قَرَارَاتْ حْكِيمَة، أُو كِيفَاشْ نْعْرْفُو دَاكْشِّي لِّي بْغَا اللهْ، أُو كِيفَاشْ تْخْدْمْ الآخْرِينْ ، أُو كِيفَاشْ تْزِيدْ لْ لْقْدَّامْ رُوحِيَّا. الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ هُوَ الْكْلْمَة دْيَالْ اللهْ لِينَا. الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ هُوَ فْ الأَسَاسْ دَلِيلْ التَّعْلِيمَاتْ دْيَالْ اللهْ عْلَى كِيفَاشْ نْعِيشُو حْيَاتْنَا بْطَرِيقَة كَتْرْضِيهْ أُو تْرْضِينَا.

4. طْوّْرْ الْعَلاَقَاتْ مْعَ النَّاسْ لِّي إمْكْنْ تْعَاوْنْكْ رُوحِيَّا

كَتْقُولْ لِينَا رِسَالَة كُورِنْثُوسْ الأُولَى 15: 33 "مَا تْغَلْطُوشْ: «الْعْشْرَة الْفَاسْدَة كَتْفْسَدْ التَّرْبِيَّة الْمْزْيَانَة»". الْكْتَابْ الْمُقَدَّسْ عَامْرْ بْ التَّحْذِيرَاتْ عْلَى التَّأْثِيرْ دْيَالْ النَّاسْ "اللِّي مَامْزْيَانِينْشْ" عْلِينَا. مْلِّي كَاتْدْوّْزْ الْوْقْتْ مْعَا هَادُوكْ الِّلي كَيْدْخْلُو لْلْأَنْشِطَة الِّلي مَامْزْيَانَاشْ غَايْخْلِّينَا نْجْرّْبُو هَادْ الأَنْشِطَة هَادِي. الشَّخْصِيَّة دْيَالْ هَادُوكْ الِّلي ضَايْرِينْ بِينَا غَادِي "تفرك" عْلِينَا. هَادْشِّي عْلَاشْ مُهِمّ بْزَّافْ أَنَّنَا نْضوّْرُو رْيُوسْنَا بْنَاسْ آخْرِينْ كَايْبْغِيوْ رْبِّي أُو مْلْتَزْمِينْ بِيهْ.

حَاوْلْ تْلْقَى صَاحْب أُولاَّ جُوجْ، رُبَّمَا مْنْ الكْنِيسَة دْيَالْكْ، إمْكْنْ إسَاعْدْكْ أُو إشْجّْعْكْ (عِبْرَانِيِّينْ 3: 13؛ 10: 24). طْلْبْ مْنْ صَاحْبْكْ إخْلِّيكْ خَاضْعْ فْ مَا كَايْخْصّْ وَقْتْ الْهُدُوءْ دْيَالْكْ أُو الأَنْشِطَة أُو الْمَسِيرَة دْيَالْكْ مْعَ اللْه. سْوّلُو وَاشْ مُمْكِنْ إدِيرْ لِيهُمْ نْفْسْ الشّيْء. هَذَا مَاكَايْعْنِيشْ أَنَّهُ تْتْخْلَّى عْلَى كُولّْ الصّْحَابْ اللِّي مَا كَايْعْرْفُوشْ الرَّبّ يَسُوعْ كَمُخَلِّصْ لِيهُمْ. اسْتَامْرّْ بَاشْ تْكُونْ صَاحْبْهُومْ أُو حْبّْهُومْ. بِبَسَاَطة خْلِّيهُومْ إعْرْفُو أَنَّ يَسُوعْ غْيّْرْ حْيَاتْكْ أُو مَايْمْكْنْشْ دِّيرْ نْفْسْ الْحْوَايْجْ اللِّي انْتَ مْتّْعْوّْدْ دِّيرْهَا اطلب من الله أن إعطيك فرصا باش تشارك يسوع مع صحابك.

5. تّعْمّْدْ.

بْزّافْ دْيَالْ النَّاسْ عْنْدْهُومْ سُوءْ فَهْمْ المَعْمُودِيَّة. الكْلْمَة "عْمّْدْ" كَتْعْنِي "تْدْخْلْ لْلْمَاء" المَعْمُودِيّة هْيَّ الطَّرِيقَة الْكِتَابِيَّة بَاشْ تْبْيّْنْ إيمَانْكْ جّْدِيدْ بْ الْمَسِيحْ أُو الإلْتِزَامْ دْيَالْكْ تْتْبْعُو. تْدْخْلْ لْلْمَاء كَيْعْنِي أَنّكْ تّْدْفْنْ مْعَ الْمَسِيحْ. أُو الْخْرُوجْ مْنْ لْمَا كَيْعْطِي صُورَة قِيَامَة الْمَسِيحْ. أَنّكْ تّْعْمّْدْ هُوَ أَنّكْ تْقْبْلْ مُوتْ الْمَسِيحْ أُو الدَّفْنْ دْيَالُو أُو قِيَامْتُه (رومية 6: 3-4).

الْمَعْمُودِيّة مَاشِي هْيَّ لَّي كَاتْخْلّْصْكْ. المْعْمُودِيّة مَا كَاتْغْسْلْشْ الْخَطَايَا دْيَالْكْ. الْمَعْمُودِيَّة هْيَّ بِبَسَاطَة خُطْوَة طَاعَة، إعْلاَنْ بَايْنْ بإيمَانْكْ بْ المَسِيحْ بُّوحْدُو لْلْخَلاَصْ. الْمَعْمُودِيّة مُهِمّة حِيثْ هْيَّ خُطْوَةْ طَاعَة – إعْلاَنْ الإيمَانْ بْ المَسِيحْ أُو الْتِزَامْكْ بِيهْ. إلاَ كْنْتِي مْسْتَاعْدّ لْلْمَعْمُودِيّة، خَاصّْكْ تْهْضْرْ مْعَ قِسّْ.

Englishرْجْعْ لْلصّْفْحَة اللُّولَى دْيَالْ الدَّارِجَة الْمْغْرِبِيَّة

يَالاَّهْ آمْنْتْ بْيَسُوعْ... أَشْنُو دَابَا؟
© Copyright Got Questions Ministries