settings icon
share icon
Pitanje

Šta je svrha crkve?

Odgovor


Djela apostolska 2:42 mogu da se uzmu kao izjava o svrsi crkve: „I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hljeba, i u molitvama.“ Prema ovom stihu svrhe/aktivnosti crkve bi trebalo da budu 1) poučavanje biblijske doktrine, 2) pružanje mjesta za zajedništvo vjernih, 3) održavanje Gospodnje večere, i 4) molitva.

Crkva treba da poučava biblijsku doktrinu kako bismo bili utvrđeni u našoj vjeri. Efescima 4:14 nam govori, „Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare”. Crkva treba da bude mjesto zajedništva, gdje hrišćani mogu da budu posvećeni jedni drugima i da poštuju jedni druge (Rimljanima 12:10), poučavaju jedni druge (Rimljanima 15:14), budu ljubazni i saosjećajni jedni prema drugima (Efescima 4:32), ohrabruju jedni druge (1. Solunjanima 5:11), i što je najvažnije, vole jedni druge (1. Jovanova 3:11).

Crkva treba da bude mesto gde će vernici moći da imaju večeru Gospodnju, prisećajući se Hristove smrti i prolitu krv u naše ime (1. Korinćanima 11,23-26). Koncept “lomljenja hljeba” (Djela 2:42) takođe nosi ideju zajedničkih obroka. Ovo je još jedan primjer crkve koja podstiče na zajedništvo. Konačna svrha crkve prema Djelima 2:42 je molitva. Crkva treba da bude mesto koje promoviše molitvu, poučava molitvu i praktikuje molitvu. Filipljanima 4:6-7 nas ohrabruje, „Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.“

Još jedan nalog dat crkvi je objavljivanje jevanđelja spasenja kroz Isusa Hrista (Matej 28:18-20; Djela apostolska 1:8). Crkva je pozvana da bude vjerna u dijeljenju jevanđelja riječima i djelima. Crkva treba da bude „svetionik“ u zajednici, koji upućuje ljude ka našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. Crkva treba da promoviše jevanđelje i da priprema svoje članove da dijele jevanđelje (1. Petrova 3:15).

Neke krajnje svrhe crkve su date u Jakovljevoj poslanici 1:27: „Jer vjera čista i bez mane pred Bogom i ocem jest ova: obilaziti sirote i udovice u njihovijem nevoljama, i držati sebe neopoganjena od svijeta.” Crkva treba da se bavi službom onima koji su u potrebi. Ovo uključuje ne samo dijeljenje jevanđelja, već i davanje za fizičke potrebe (hrana, odjeća, sklonište) po potrebi i kada je to prikladno. Crkva takođe treba da opremi vjernike u Hrista sa alatima koji su im potrebni da nadvladaju grijeh i ostanu slobodni od nečistoće svijeta. To se postiže biblijskim učenjem i hrišćanskim zajedništvom.

Dakle, koja je svrha crkve? Pavle je dao odličnu ilustraciju vjernicima u Korintu. Crkva su Božje ruke, usta i noge u ovom svijetu – tijelo Hristovo (1. Korinćanima 12:12-27). Treba da činimo stvari koje bi Isus Hrist učinio da je fizički ovdje na zemlji. Crkva treba da bude „hrišćanska“, „slična Hristu“ i da slijedi Hrista.

EnglishVratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku

Šta je svrha crkve?
© Copyright Got Questions Ministries